Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài Tài chính Ngân hàng / Đề tài: Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc

Đề tài: Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Mỗi quốc gia muốn tồn tại và phát triển, ngoài những điều kiện cần thiết cần có một bộ máy lãnh đạo, điều hành, quản lý mọi hoạt động trong lĩnh vực kinh tế – chính trị – xã hội – an ninh quốc phòng. Để bộ máy đó hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả, Nhà nước cần có một quỹ tài chính bền vững. Nguồn tài chính đó được tạo ra từ các khoản thu của Nhà nước và thuế luôn là nguồn thu quan trọng nhất. Ở Việt Nam, nguồn động viên từ thuế luôn giữ một tỷ lệ khá lớn. Thuế trở thành công cụ hiệu quả để điều tiết hoạt động kinh tế nội thương và ngoại thương. Đối với hoạt động kinh tế ngoại thương, một trong những sắc thuế quan trọng thường được nhắc đến là thuế xuất nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) hay còn gọi là thuế quan. Trước đây, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đã từng áp dụng thuế xuất nhập khẩu như một trong những biện pháp hữu hiệu để hạn chế thương mại và bảo vệ thị trường nội địa. Tuy nhiên, trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng như hiện nay, hàng rào thuế quan và phi thuế quan dần dần được nới lỏng và xóa bỏ theo lộ trình cam kết được thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước thành viên của các tổ chức, hiệp hội quốc tế. Trở thành thành viên chính thức của nhiều khối liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, APEC. Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. ký kết các hiệp định ASEAN cộng, tham gia đàm phán Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương, TPP) …, Việt Nam đang dần dần cắt giảm thuế xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện nay thuế xuất nhập khẩu vẫn được Nhà nước sử dụng như một công cụ trong chính sách thương mại bởi hai lý
5. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Tạ Thị Phi Hà Lớp CQ50/05.04 5 do. Một là, thuế xuất nhập khẩu là công cụ duy nhất được WTO cho phép sử dụng do tính minh bạch và dễ sử dụng của nó. Hai là, thuế xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục duy trì, phát huy những chức năng, vai trò quan trọng như trước đây. Đặc biệt, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, thuế xuất nhập khẩu đóng góp tỷ trọng tương đối lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước, NSNN). Cụ thể, theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, trong giai đoạn từ 2009-2013, nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu mỗi năm chiếm khoảng 25-30% tổng thu NSNN. Với tỷ trọng lớn như vậy, nhiệm vụ quản lý hiệu quả nguồn thu này là thách thức không nhỏ đối với các cơ quan chức năng liên quan, đặc biệt là ngành hải quan. Là sinh viên của Khoa Thuế- Hải quan Học viện Tài chính, qua quá trình thực tập tại chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là tại địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp thuộc sự quản lý của Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, nên em chọn đề tài : “ Quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc” là chuyên đề cuối khóa. Trong quá trình hoàn thiện chuyên đề mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc thu thập số liệu và tài liệu tham khảo nhưng với sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong Chi cục nhất là Đội Quản lý thuế trong suốt thời gian thực tập, đặc biệt là cô giáo hướng dẫn ‘’PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền‘’ đã giúp em hiểu biết nhiều hơn về thực tế công việc, do đó em đã hoàn thành tốt chuyên đề thực tập của mình. Do hiểu biết còn hạn chế nên bài viết của em không thể tránh những bỡ ngỡ, thiếu sót vì vậy mong được sự quan tâm chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô, cô chú, anh chị cùng các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
6. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Tạ Thị Phi Hà Lớp CQ50/05.04 6 2. Mục đích nghiên cứu:  Đánh giá tình hình hoạt động Hải quan tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục trong những năm gần đây.  Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục những năm gần đây. Do em được phân công thực tập tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc nên phạm vi nghiên cứu đề tài là trong phạm vi Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp khác nhau. Đó là phương pháp duy vật biện chứng, hệ thống hóa, phương pháp thống kê so sánh, phương pháp phân tích, để tổng hợp về lý luận, phân tích thực trạng nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 5. Nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc.
7. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Tạ Thị Phi Hà Lớp CQ50/05.04 7 CHƯƠNG 1: Tổng quan về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1.1. Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (hay thuế Hải quan ) là một loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng mậu dịch và phi mậu dịch được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. 1.2. Đặc điểm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Thứ nhất: Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam chỉ có những hàng hóa được vận chuyển một cách hợp pháp qua biên giới Việt Nam mới là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thứ hai: Hàng hóa chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải là hàng hóa được mang qua biên giới Việt Nam. Hàng hóa là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải có một hành vi thực tế làm dịch chuyển hàng hóa đó qua biên giới Việt Nam thông qua mua bán trao đổi, tặng biếu…. Thứ 3 : thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu, tiền thuws phải nộp cấu thành trong giá cả hàng hóa. Thứ tư : Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân trực tiếp có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới 1.3. Vai trò của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  Thuếxuất nhập khẩu là nguồnthu lớn trongtổngthu ngân sách nhà nước Cho đến nay, Việt Nam đã mở rộng quan hệ buôn bán trao đổi với hơn 100 nước trên thế giới. Các mặt hàng xuất, nhập khẩu ngày càng đang dạng, phong phú, tăng cả về số lượng và chất lượng. Kim ngạch xuất nhập khẩu
8. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Tạ Thị Phi Hà Lớp CQ50/05.04 8 tăng không ngừng, tương ứng là số thu thuế xuất, nhập khẩu cũng ngày một tăng, đóng góp từ 20-23% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế.  Thuếxuất nhập khẩu là côngcụgóp phầnthựchiệnnhiệm vụ quản lý nhà nước vềhải quan, kiểm travà điều tiết vĩ mô hoạtđộng xuất nhập khẩu, vừa kích thích định hướng hoạt động xuất nhập khẩu vừa hướng dẫn tiêu dùng. Trong số các công cụ kinh tế mà nhà nước sử dụng để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu thì thuế xuất nhập khẩu là một công cụ linh hoạt và có hiệu quả nhất. Thuế xuất nhập khẩu có tác dụng khuyến khích hay hạn chế tiêu dùng thông qua việc điều chỉnh thuế suất. Thông qua việc xây dựng biểu thuế, chính chỉnh cơ cấu kinh tế cho phù hợp với đường lối phát triển trong từng giai đoạn nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sách miễn giảm thuế, nhà nước có thể kiểm soát và hướng dẫn hoạt động xuất nhập khẩu, từ đó điều thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

 

MÃ TÀI LIỆU: 6499

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *