Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Quản lí hoạt động của Phật giáo tại tỉnh Kiên Giang, HAY

Đề tài: Quản lí hoạt động của Phật giáo tại tỉnh Kiên Giang, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, đồng thời là một thực thể xã hội ra đời từ hàng ngàn năm lịch sử và còn tồn tại lâu dài. Trong quá trình tồn tại và phát triển, tôn giáo đã ảnh hƣởng sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, tâm lý, lối sống, phong tục nhiều quốc gia, tộc ngƣời. Do vậy, cũng nhƣ các hoạt động khác trong xã hội có nhà nƣớc, tôn giáo tất yếu chịu sự quản lý của nhà nƣớc. Mục đích quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động tôn giáo nhằm bảo đảm cho hoạt động tôn giáo diễn ra bình thƣờng, đúng pháp luật và văn hóa nơi hành vi tôn giáo đó diễn ra, vì lợi ích dân tộc và cộng đồng, trong đó có lợi ích của tổ chức tôn giáo. Quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng quyết định sự thành bại của công tác tôn giáo trong tình hình mới. Các văn bản của Đảng về công tác tôn giáo đều nhấn mạnh đến vai trò của công tác này. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá IX xác định, một trong các giải pháp chủ yếu của công tác tôn giáo là “tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về tôn giáo”. Tỉnh Kiên Giang có 10 tôn giáo sinh hoạt ở 21 tổ chức giáo hội đã đƣợc Nhà nƣớc công nhận, có 02 tôn giáo và một số hệ phái Tin lành chƣa đƣợc công nhận về tổ chức; có số lƣợng tín đồ các tôn giáo chiếm khoảng 30% dân số của tỉnh. Các tôn giáo ở đây trong quá trình phát triển luôn có mối quan hệ đoàn kết, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Riêng Phật giáo, có 03 hệ phái: Bắc tông, Nam tông (Kinh, Khmer) và Khất sỹ. Trong hoạt động, từ tháng 11 năm 1981 (thời điểm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam) đến nay luôn thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó nội bộ, góp phần làm ổn định xã hội tại địa phƣơng. Phật giáo Việt Nam ở tỉnh Kiên Giang, trong mọi hoạt
11. 2 động luôn đi đầu so với các tôn giáo khác trên địa bàn Tỉnh, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và qui định của Giáo hội. Tuy nhiên, những năm gần đây hoạt động của tăng, ni Phật giáo Việt Nam ở tỉnh Kiên Giang xuất hiện những vấn đề đáng quan tâm đặt ra, nhƣ: Thứ nhất, về phía Giáo hội trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo chƣa có sự thống nhất cao giữa chức sắc lãnh đạo giáo hội. Thứ hai, xuất hiện hiện tƣợng tranh giành quyền lực lãnh đạo giáo hội, mâu thuẫn nội bộ tăng, ni. Thứ ba, liên quan Phật giáo Nam tông Khmer, sƣ sãi và Phật tử có những hoạt động cùng hệ phái với Phật giáo ở Campuchia, một số sƣ sãi, Phật tử có mối quan hệ với sƣ sãi ở Campuchia, trong hoạt động thƣờng xuyên qua lại biên giới trái pháp luật để tham dự lễ hội. Ngoài ra, trong hoạt động Phật sự của sƣ sãi, luôn lấy danh nghĩa Hội Đoàn kết sƣ sãi yêu nƣớc, dù đó là công việc của Giáo hội Phật giáo nhƣng không lấy danh nghĩa của Giáo hội. Thứ tư, một số phần tử xấu lợi dụng hoạt động của Phật giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi cá nhân, xảy ra hiện tƣợng biến gia đình thành cơ sở thờ tự, xây tƣợng, đặt tƣợng trái pháp luật, khiếu kiện, kích động tín đồ phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong công tác quản lý Nhà nƣớc về tôn giáo nói chung, đối với Phật giáo nói riêng ở Tỉnh Kiên Giang đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng; kịp thời đƣa các chủ trƣơng, chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nƣớc vào đời sống xã hội, giải quyết yêu cầu hoạt động tôn giáo chính đáng, đúng pháp luật, tạo sự đồng thuận cao, tăng cƣờng sự gắn bó, cởi mở trong quan hệ giữa các cá nhân, tổ chức tôn giáo với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, nhận thức của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức về công tác tôn giáo còn hạn chế, việc giải quyết yêu cầu tôn giáo còn nhiều quan điểm và cách làm khác nhau, công tác
12. 3 tham mƣu cho cấp uỷ chƣa kịp thời; đội ngũ làm công tác tôn giáo vừa thiếu lại vừa yếu; sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong vùng đồng bào có đạo chƣa đồng bộ, nhất là ở cơ sở. Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phƣơng, tôi mạnh dạn chọn đề tài “ u v t của Phật giáo tr t Kiên Giang” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Những năm qua đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài viết, nhiều tác phẩm lý luận liên quan đến Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo ở tỉnh Kiên Giang nói riêng, với nhiều quan điểm khác nhau của các nhà nghiên cứu, trong đó có các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý ở cấp trung ƣơng và địa phƣơng, các giới tu sỹ Phật giáo. Những công trình, những tác phẩm đó là những nguồn tƣ liệu phong phú, giúp cho bản thân nghiên cứu và trình bày một cách cơ bản góp phần hoàn thành luận văn. 2.1. Các tác phẩm lý luận về tôn giáo và kiến thức chung về tôn giáo – Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam của GS. Đặng Nghiêm Vạn Nxb Chính trị Quốc gia – 2003 và Tôn giáo học nhập môn của TS. Đổ Minh Hợp, Nxb Tôn giáo, HN 2006 là hai quyển sách của hai tác giả khác nhau, nhƣng về cơ bản đã cung cấp cho ngƣời đọc những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về lý luận tôn giáo học mác – xít và khái quát thực trạng một số tôn giáo ở Việt Nam. – Một số tôn giáo ở Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Nxb Tôn giáo – 2005, là quyển sách mà tác giả đã cung cấp cho ngƣời đọc những kiến thức về lịch sử, hệ thống giáo lý, về cơ cấu tổ chức của các tôn giáo ở Việt Nam. 2.2. Các tác phẩm về Phật giáo

 

MÃ TÀI LIỆU: 10474

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *