Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền con người

Đề tài: Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền con người

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Xây dựng thủy điện luôn gắn với công tác tái định cƣ (TĐC), hiện nay dù ở quốc gia phát triển hay đang phát triển, vì sự công bằng và tính nhạy cảm mà vấn đề này thƣờng xuyên đƣợc xã hội và cộng đồng quốc tế quan tâm. Do tính chất công trình, địa điểm xây dựng các nhà máy thủy điện đều nằm tại địa bàn miền núi nên đối tƣợng tái định cƣ chủ yếu là các nhóm dân tộc thiểu số, dễ bị tổn thƣơng do tập quán sản xuất lạc hậu, tâm lý sống gắn bó với môi trƣờng rừng. Tuy nhiên, chính sách đền bù và tái định cƣ hiện nay ở Việt Nam mới chỉ đề cập đến đền bù đất và các tài sản bị thiệt hại, các thiệt hại vô hình khác về môi trƣờng, văn hóa cộng đồng… chƣa đƣợc tính đến đầy đủ. Các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội theo đặc thù từng vùng, nhóm dân tộc chƣa đƣợc khảo sát kỹ và tính toán đầy đủ, cân nhắc trƣớc khi đƣa ra các phƣơng án tái định cƣ đặc biệt là những khu dân cƣ phải chuyển đổi phƣơng thức canh tác, các nhóm dân tộc ít ngƣời, trình độ phát triển còn thấp. Tất cả những điều này ảnh hƣởng tới quyền con ngƣời. Công trình thủy điện Tuyên Quang cũng không nằm ngoài những nhận định đó. Bên cạnh những lợi ích to lớn đối với cả nƣớc, công trình cũng gây thiệt hại lớn về đất đai, tài sản và buộc tỉnh Tuyên Quang phải tổ chức di dời và tái định cƣ (TĐC) cho 4.139 hộ với 20.138 nhân khẩu thuộc vùng lòng hồ và mặt bằng công trƣờng. Nhận thức sâu sắc ảnh hƣởng của việc thực hiện dự án thủy điện Tuyên Quang đối với các hộ dân thuộc vùng lòng hồ phải di chuyển, Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có những quy định cụ thể về chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ nhằm khắc phục, hạn chế những tác động tiêu cực cũng nhƣ giải quyết vấn đề sinh kế sau này cho các hộ phải di chuyển, tái định cƣ. Tuy nhiên, những chính sách này đang bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại trong việc bảo đảm quyền của các hộ phải di chuyển tái định cƣ và thực tế áp dụng đã gây ra nhiều bức xúc trong đời sống xã hội. Dƣới góc độ khoa học pháp lý, vấn đề quyền con ngƣời trong các dự án phát triển thủy điện cần phải đƣợc quan tâm nghiên cứu dƣới cả phƣơng diện lý luận và thực tiễn để ngày càng hoàn thiện. Với những lý
11. 2 do trên, học viên chọn đề tài “Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền con người. Phân tích từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát – Phân tích làm rõ khuôn khổ pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ di dân, tái định cƣ và thực tiễn áp dụng tại dự án công trình thủy điện Tuyên Quang, so sánh với các nguyên tắc, tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế có liên quan, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế cần khắc phục. – Đề xuất những giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu lực áp dụng pháp luật về thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ di dân, tái định cƣ các dự án phát triển thủy điện cho phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chuẩn của Luật Nhân quyền quốc tế và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế hiện nay ở tỉnh Tuyên Quang. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Phân tích, chỉ rõ những ảnh hƣởng tiêu cực của việc phát triển các dự án thủy điện đối với việc thụ hƣởng các quyền con ngƣời. – Nghiên cứu đánh giá nội dung quy định và thực tiễn thi hành pháp luật về thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ di dân, tái định cƣ tại dự án thủy điện Tuyên Quang. – Kiến nghị một số giải pháp về hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và biện pháp tổ chức thực hiện khi thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ di dân, tái định cƣ các dự án phát triển thủy điện nhằm bảo vệ tốt hơn các quyền con ngƣời. 3. Tính mới và những đóng góp của đề tài Luận văn góp phần bổ sung cho các nghiên cứu về chính sách di dân, tái định cƣ trong các dự án phát triển thủy điện ở Việt Nam. Cách tiếp cận, nghiên cứu chính sách di dân, tái định cƣ trong việc phát triển các dự án thủy điện dƣới lăng kính của luật nhân quyền quốc tế là một hƣớng nghiên cứu mới.

 

MÃ TÀI LIỆU: 19543

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *