Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Phát triển du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình, HAY

Đề tài: Phát triển du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình, HAY

1. Lí do chọn đề tài Từ xa xƣa trong lịch sử nhân loại, du lịch đã đƣợc ghi nhận nhƣ một sở thích, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con ngƣời. Ngày nay, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu đƣợc trong đời sống văn hóa – xã hội của các nƣớc. Về mặt kinh tế, du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng và mũi nhọn của nhiều nƣớc công nghiệp phát triển. Hiện nay, du lịch chỉ đứng sau công nghiệp dầu khí và ô tô. Đối với các nƣớc đang phát triển, du lịch đƣợc coi là cứu cánh để vực dậy nền kinh tế của quốc gia. Mặt khác, du lịch là một ngành tổng hợp, có mối quan hệ với nhiều lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế – xã hội, trong đó mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời với cộng đồng địa phƣơng (ngƣời dân – chủ nhân của vùng đất có tài nguyên mà ngành du lịch đang khai thác và sử dụng). Đặc biệt là những nơi có loại hình du lịch sinh thái phát triển, sự thành công hay thất bại trong quá trình hoạt động phụ thuộc rất nhiều vào việc phối hợp, chia sẻ lợi ích, quyền lợi giữa các bên tham gia. Do đó du lịch đã đem lại nhiều lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho cộng đồng địa phƣơng nhƣ: tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập giúp xây dựng và tu bổ cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật tốt hơn, đem đến sự giao lƣu văn hóa, xóa đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống của ngƣời dân, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế của vùng, của đất nƣớc… Điều đó mang lại ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện đƣờng lối chiến lƣợc, chính sách phát triển đúng đắn, phù hợp của mỗi nƣớc, mỗi quốc gia. Đối với Ninh Bình, là một vùng đất giàu tiềm năng du lịch cả về tài nguyên thiên nhiên lẫn tài nguyên nhân văn. Các tài nguyên đó hầu hết quy
5. Một số giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Ninh Bình Sinh viên: Bùi Thị Nhƣờng – VH1003 5 tụ tại các trục đƣờng giao thông, đi lại thuận tiện và không cách xa thủ đô Hà Nội về mặt địa lý. Sự tham gia của cộng đồng địa phƣơng trong các hoạt động du lịch ở Tam Cốc – Bích Động mới bƣớc đầu phát triển và vẫn còn ở mức thấp, ngƣời dân chủ yếu tham gia ở một số khâu không quan trọng, lợi ích kinh tế không thƣờng xuyên, bấp bênh. Các hình thức tham gia mang tính chất tự phát, xuất phát từ quy luật cung cầu của kinh tế thị trƣờng chƣ chƣa có sự chủ động, trong khi diện tích đất canh tác nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp dần do các dự án đầu tƣ. Do đó vấn đề của ngƣời dân càng trở lên bức thiết hơn. Sự bất cập trong quản lý, sự điều hòa lợi ích giữa các bên tham gia chƣa tốt dẫn đến chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân chƣa thực sự đƣợc đảm bảo. Vấn đề đặt ra đối vơi khu du lịch Tam Cốc – Bích Động hiện nay là cần phải giúp ngƣời dân địa phƣơng tham gia vào hoạt động du lịch, cùng vì lợi ích và mục đích chung để phát triển. Mặt khác du lịch cộng đồng cũng giúp cho ngƣời dân nâng cao chất lƣợng cuộc sống, nâng cao nhận thúc về du lịch, về ý nghĩa bảo vệ tài nguyên môi trƣờng du lịch, ý nghĩa của việc tạo ra môi trƣờng nhân văn hấp dẫn khách du lịch. Từ trƣớc tới nay, đã có rất nhiều sách báo, tài liệu viết về danh thắng Tam Cốc – Bích Động, nhƣng chủ yếu là ca ngợi cảnh đẹp của thiên nhiên, tìm hiểu về văn hóa lịch sử… phục vụ mục đích quảng bá du lịch mà ít ai tìm hiểu về ngƣời dân địa phƣơng – chủ nhân của những tài nguyên đó đã làm du lịch nhƣ thế nào? tác động của du lịch đến đời sống của họ ra sao?… Chính vì thế tác giả đã quyết định chọn Đề tài : “Một số giải pháp thúc đấy phát triển du lịch cộng đồng tại khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Ninh
6. Một số giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Ninh Bình Sinh viên: Bùi Thị Nhƣờng – VH1003 6 Bình ”. Với mong muốn bằng những kiến thức đã học và tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, sẽ góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển du lịch nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. 2. Phạm vi nghiên cứu của Đề tài a. Phạm vi: – Không gian nghiên cứu : Đề tài Khóa luận chủ yếu tập trung nghiên cứu trên địa bàn xã Ninh Hải, nơi có điểm du lịch mang tính quốc gia, quốc tế đó là: Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động. – Thời gian nghiên cứu : Số liệu nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2008. b. Đối tượng nghiên cứu: – Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội và tài nguyên du lịch (tự nhiên và nhân văn) để thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng ở khu du lịch Tam Cốc – Bích động. – Cộng đồng địa phƣơng xã Ninh Hải và một số vùng phụ cận tham gia vào phục vụ du lịch. 2. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài a. Mục đích: – Nâng cao nhận thức của bản thân cả về mặt lý luận cũng nhƣ thực tiễn về du lịch cộng đồng và tài nguyên du lịch tại khu du lịch. Muốn vậy phải tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề một cách nghiêm túc, toàn diện. – Qua việc tìm hiểu nghiên cứu sẽ cung cấp nguồn tƣ liệu nhỏ cho những ai quan tâm đến nội dung của đề tài. – Góp phần đƣa ra giải pháp phát triển du lịch ở Tam Cốc – Bích Động, Ninh Bình có thể tham khảo hoặc ứng dụng. b. Nhiệm vụ:
7. Một số giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Ninh Bình Sinh viên: Bùi Thị Nhƣờng – VH1003 7 – Tổng quan về cơ sở lý luận, tìm hiểu nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn phát triển du lịch cộng đồng tại khu du lịch Tam Cốc – Bích Động. – Nghiên cứu, đánh giá các nguồn lực để phát triển du lịch cộng đồng tại đây. – Đánh giá khả năng phát triển du lịch cộng đồng và đƣa ra một số giải pháp nhằm thu hút cộng đồng địa phƣơng tham gia vào hoạt động du lịch. Khôi phục và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch một cách bền vững. 3. Quan điểm, phƣơng pháp nghiên cứu a. Quan điểm: – Quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: Nghiên cứu tất cả thực trạng nguồn lực phát triển du lịch cũng nhƣ lý luận trong sự vận động phát triển của chính ngành du lịch và các ngành khoa học nói chung trong mối quan hệ biện chứng theo quy luật khách quan. – Phát triển du lịch bền vững: Nghiên cứu phát triển du lịch, đặc biệt là DLCĐ, cần đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhƣng không làm tổn hại đến thế hệ tƣơng lai, đảm bảo đƣợc các mục tiêu, nguyên tắc phát triển bền vững. Vận dụng cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững trong quá trình nghiên cứu đề tài. – Lãnh thổ tổng hợp – chuyên môn hóa: Mỗi lãnh thổ du lịch thƣờng có nhiều nguồn lực để phát triển du lịch. Nhƣng đồng thời mỗi địa phƣơng, hoặc mỗi hệ thống lãnh thổ du lịch cũng có những nguồn lực phong phú, đặc sắc là thế mạnh để phát triển du lịch riêng.Vì vậy cần phải nghiên cứu để có đƣợc các dự án, giải pháp, chiến lƣợc, vừa phát huy đƣợc thế mạnh tổng hợp các nguồn lực để tạo ra nhiều

 

MÃ TÀI LIỆU: 10235

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *