Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Phân tích kết quả kinh doanh công ty Tư vấn, Xây dựng, HAY

Đề tài: Phân tích kết quả kinh doanh công ty Tư vấn, Xây dựng, HAY

1. Sự cần thiết, ý nghĩa của phân tích kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề sản xuất luôn được quan tâm hàng đầu, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh là lý do tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trên thương trường kinh doanh, hoàn thành, hòan thành vượt mức, hay không hoàn thành kế hoạch đều do quá trình phân tích, đánh giá nhằm tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một kế hoạch sản xuất, cho dù hoàn chỉnh, logic và khoa học thế nào thì vẫn chỉ mang tính, ban đầu, phải thông qua thực tế kiểm nghiệm mới đánh giá chính xác, hoàn chỉnh sao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. Phân tích kết quả sản xuất giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp có được những thông tin cần thiết để đề ra những quyết định điều chỉnh kịp thời nhằm đạt mục tiêu mong muốn trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. Phân tích kết quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng, nó đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, đánh giá được trình độ tổ chức và quản lý sản xuất, phát hiện được năng lực sản xuất tiềm tàng. Quá trình tìm hiểu về mặt lý thuyết tại trường, cũng như trong quá trình thực thực tập tại công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy, tôi nhìn nhận được tầm quan trọng và ý nghĩa trên nên đã quyết định chọn đề tài “Phân tích kết quả kinh doanh tại công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy” làm đề tài thực tập của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung Tìm hiểu và phân tích kết quả kinh doanh của công ty, để đánh giá đúng thực trạng hoạt động của công ty, nhận diện được xu hướng phát triển, các nhân tố ảnh hưởng, từ đó có những biện pháp khắc phục mặt hạn chế, xây dựng kế hoạch để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.
9. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương SVTH: Hoàng Thị Thanh Bình 4 Lớp: K14CK6  Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Dựa vào các chỉ tiêu kinh tế phân tích sự thay đổi của các nhóm chỉ tiêu tài chính, nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, nhóm chỉ tiêu lợi nhuận, từ đó tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những thay đổi đó. Từ những nội dung phân tích để đề ra giả pháp khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích kết quả kinh doanh của công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy trong 2 năm gần nhất 2016, 2017 thông qua việc phân tích hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận  Phạm vi nghiên cứu Địa điểm: Tại Công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy Thời gian: Số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu phát sinh trong 2 năm 2016, 2017 Nội dung: Qua việc phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận, và một số nhóm chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, ta có thể so sánh, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh qua các năm phân tích (2016, 2017), các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó đưa ra những phương án giải quyết nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
10. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương SVTH: Hoàng Thị Thanh Bình 5 Lớp: K14CK6 4. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu 4.1. Phương pháp so sánh Đây là phương pháp chủ yếu dùng trong phân tích hoạt động kinh doanh để xác định xu hướng, mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích. So sánh là phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình phân tích hoạt động kinh doanh. Điều kiện để so sánh là: Các chỉ tiêu so sánh phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian, thống nhất về nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán. Phương pháp so sánh gồm: So sánh tuyệt đối và so sánh tương đối  So sánh tuyệt đối: Là hiệu số của chỉ tiêu phân tích ở hai khoảng thời gian, không gian khác nhau, chỉ tiêu kỳ phân tích ( kỳ báo cáo) so với chỉ tiêu kỳ gốc (kỳ kế hoạch). Số tuyệt đối biểu hiện mô và khối lượng của chỉ tiêu phân tích.  So sánh tương đối là tỷ lệ (%) của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng 4.2. Phương pháp tỷ suất, hệ số Phương pháp tỷ suất, hệ số được sử dụng trong phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận. Tỷ suất, hệ số là chỉ tiêu phản ánh mỗi quan hệ so sánh giữa một chỉ tiêu này với một chỉ tiêu khác có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Mục đích: Chuyên đề sử dụng phương pháp này để tính toán một số tỷ suất như: Tỷ suất lợi nhuận chung, tỷ suất lợi nhuận chi phí, tỷ suất lợi nhuận vốn từ đó hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
11. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương SVTH: Hoàng Thị Thanh Bình 6 Lớp: K14CK6 4.3. Phương pháp dùng biểu phân tích Biểu phân tích được thiết lập theo các cột, các dòng để ghi chép các chỉ tiêu, số liệu phân tích, hệ thống số liệu một cách khoa học để tính toán, phân tích và đưa ra nhận xét. Tùy theo nội dung phân tích mà biểu phân tích có các tên gọi khác nhau như: Biểu phân tích doanh thu, biểu phân tích tình sử dụng chi phí…… 5. Kết cấu của bài khóa luận tốt nghiệp Kết cấu của bài làm gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng về phân tích kết quả kinh doanh tại công ty Tư vấn giám sát & Xây dựng công trình Tú Thủy Chương 3: Kết luận, đề xuất
12. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Văn Lương SVTH: Hoàng Thị Thanh Bình 7 Lớp: K14CK6 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Một số lý luận về phân tích kết quả kinh doanh 1.1.1. Khái niệm phân tích kết quả kinh doanh Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong một kỳ kế toán, là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã xảy ra trong doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh, con người luôn hướng tới mục tiêu đạt được kết quả và hiệu quả kinh doanh cao nhất. Muốn vậy, phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện các hiện tượng, các quá trình và yếu tố xảy ra trong hoạt động. Để làm được những vấn đề đó không thể không dùng đến công cụ phân tích. Phân tích hiểu theo nghĩa chung nhất là sự chia nhỏ sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành của bộ phận đó. Trong lĩnh vực tự nhiên, việc chia nhỏ này được tiến hành với những vật thể bằng các phương tiện cụ thể. Trái lại, trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, các hiện tượng cần phân tích chỉ tồn tại bằng những khái niệm trừu tượng, do đó vệc phân tích phải được thực hiện bằng những phương pháp trừu tượng. Như vậy, phân tích kết quả kinh doanh là đi sâu nghiên cứu nội dung, kết cấu và mối quan hệ qua lại giữa các số liệu biểu hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng phương pháp khoa học, qua đó nhằm thấy được chất lượng hoạt động, nguồn năng lực sản xuất tiềm tàng, trên cơ sở đó để ra những phương án mới và biện pháp khai thác có hiệu quả. 1.1.2. Vai trò của phân tích kết quả kinh doanh Phân tích kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc đánh giá, xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các mục tiêu hoạt động kinh doanh, những tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan, và đề ra biện pháp khắc phục nhằm tận dụng một cách triệt để thế mạnh của doanh nghiệp.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0632

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *