Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty Hào Phát, 9 ĐIỂM!

Đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty Hào Phát, 9 ĐIỂM!

1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Do đó việc phân tích quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính tóan mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh còn là một trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tựơng kinh tế khác liên quan đến doanh nghiệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và dự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, hoạt động kinh doanh không chỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trước khi bắt đầu quá trình kinh doanh nhằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích kinh doanh. Töø nhöõng cô sôû veà phaân tích kinh doanh treân, em nhaän thaáy vieäc phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh ñoái vôùi coâng ty TNHH moät thaønh vieân xuaát nhaäp khaåu Haøo Phaùt laø moät ñeà taøi phuø hôïp vôùi coâng ty hieän nay. Noù goùp phaàn giuùp cho coâng ty
2. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 2 hieåu ñöôïc khaû naêng hoaït ñoäng trong giai ñoaïn môùi baét ñaàu kinh doanh cuûa mình vaø töø ñoù coù keá hoaïch hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh toát nhaát trong thôøi gian tôùi. Ñoàng thôøi, cuõng qua vieäc phaân tích ñeà taøi naøy, cuøng vôùi söï höôùng daãn cuûa TS. Mai Thò Hoaøng Minh vaø caùc anh chò trong coâng ty Haøo Phaùt ñaõ giuùp em phaàn naøo vaän duïng ñöôïc moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc trong 4 naêm qua ôû tröôøng Ñaïi Hoïc Bình Döông, vaø naém baét theâm nhieàu kieán thöùc môùi trong xaõ hoäi.
3. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 3 PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
4. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 4 I. Mục tiêu của đề tài. 1. Hệ thống cơ sở lý luận về phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT. 2. Nghiên cứu thực tế về tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT. 3. Đề xuất biện pháp để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh II. Phạm vi của đề tài. Nghiên cứu tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT. Số liệu phân tích trong năm 2007, 2008. Vì coâng ty môùi thaønh laäp neân soá lieäu giôùi haïn töø thaùng 6 naêm 2007 ñeán thaùng 5 naêm 2008 III. Phương pháp thực hiện đề tài. Phỏng vấn để lấy thông tin. Tìm hiểu ở những đề tài lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty vaø ñeà taøi phaân tích kinh doanh. IV. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài: 1. Thuaän lôïi: Hieän nay dòch vuï sôn ñang phaùt trieån, laø ngaønh quan troïng hoå trôï cho ngaønh xaây döïng coâng coäng vaø daân duïng. Cho neân vieäc tìm hieåu ñeà taøi phaân tích cuõng tương đối deå daøng. Ñöïôc söï höôùng daãn taän tình cuûa caùc nhaân vieân coâng ty trong quaù trình thöïc taäp. 2. Khoù khaên Thôøi gian haïn heïp vaø kieán thöùc coù haïn neân khoâng theå tìm hieåu saâu hôn veà chuyeân ngaønh phuïc vuï cuûa coâng ty.
5. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 5 Coâng ty TNHH moät thaønh vieân XNK Haøo Phaùt laø coâng ty thöông maïi – dòch vuï neân caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh khoâng nhieàu. Do ñoù maø caùc soá lieäu phaân tích haïn cheá, kieán thöùc hoïc ñöïôc ôû tröôøng chöa ñöïôc môû roäng. Khoù khaên trong vieäc ñi laïi vaø tìm hieåu caùc nguoàn taøi lieäu. V. Cấu trúc của đề tài: gồm 5 phần. Phần 1:Giới thiệu về đề tài. Phần 2:Cơ sở lý luận về Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh. Phần 3:Giới thiệu về công ty. Phần 4: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT. Phần 5: Nhận xét và kiến nghị. VI. Các tài liệu tham khảo: “Phân tích hoạt động kinh doanh” – Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh teá TPHCM. Caùc chöùng töø keá toaùn taïi coâng ty TNHH moät thaønh vieân xuaát nhaäp khaåu Haøo Phaùt. Taøi lieäu tham khaûo taïi thö vieän tröôøng Ñaïi Hoïc Bình Döông. Tìm hieåu caùc thoâng tin treân maïng internet veà ngaønh ngheà hoaït ñoäng cuûa coâng ty Haøo Phaùt.
6. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 6 PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
7. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 7 I. Những vấn đề cơ bản của việc phân tích hoạt động kinh doanh. 1. Khái niệm: “Phân tích, hiểu theo nghĩa chung nhất là sự chia nhỏ sự vật và hiện tượng trong mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành sự vật, hiện tượng đó”. (PGS. TS. Phạm Thị Gái.2004. Phân tích hoạt động kinh doanh. NXB Thống Kê, Hà Nội. Trang 5) “Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng cần khai thác ở doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN”. (TS. Trịnh Văn Sơn. 2005. Phân tích hoạt động kinh doanh. Đại học Kinh tế Huế. Trang 4) Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của con người. Ban đầu, trong điều kiện sản xuất kinh doanh chưa phát triển, yêu cầu thông tin cho quản lý doanh nghiệp chưa nhiều, chưa phức tạp, công việc phân tích cũng được tiến hành chỉ là những phép tính cộng trừ đơn giản. Khi nền kinh tế càng phát triển, những đòi hỏi về quản lý kinh tế không ngừng tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh ngày càng cao và phức tạp, phân tích hoạt động kinh doanh được hình thành và ngày càng được hoàn thiện với hệ thống lý luận độc lập. Phân tích như là một hoạt động thực tiễn, vì nó luôn đi trước quyết định và là cơ sở cho việc ra quyết định. Phân tích kinh doanh như là một ngành khoa học, nó nghiên cứu một cách có hệ thống toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh để từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu cho mỗi doanh nghiệp. Như vậy, Phân tích kinh doanh là quá trình nhận biết bản chất và sự tác động của các mặt của hoạt động kinh doanh, là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt động kinh doanh một cách tự giác và có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7090

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *