Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Đề tài: Phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Vận tải, HAY

Đề tài: Phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Vận tải, HAY

LỜI MỞ ĐẦU Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng. Bởi nó phản ánh tổng quát toàn bộ giá rị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản, nguồn vốn trong một thời điểm nhất định. Dựa trên cơ sở số liệu của bảng cân đối kế toán , các nhà đầu tƣ, chủ nợ, khách hàng … nắm bắt đƣợc tình hình tài chính để đƣa ra quyết định đúng đắn cho việc làm ăn với doanh nghiệp. Nhậ đƣợc vị trí và vai trò quan trọng của bảng cân đối kế toán nên trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài khóa luận của em đƣợc chia thành 3 chƣơng chính nhƣ sau: Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp. Chƣơng 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thƣơng Mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc Bài khóa luận của em đƣợc hoàn thành nhờ sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo Thạc sĩ Hòa Thị Thanh Hƣơng và Ban lãnh đạo cùng các cô chú trong công ty. Do hiểu biết và thời gian có hạn nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong thầy cô góp ý để b luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên
5. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc Sinh viên: Bùi Thị Thúy Vi – Lớp: QT1503K 2 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính và sự cần thiết báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. 1.1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính (BCTC) Báo cáo tài chính là tài liệu báo cáo tổng hợp, phản ánh tổng quan và toàn diện tình hình tài sản, , nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kì kế toán. Theo quy định hiện hành thì hệ thống BCTC doanh nghiệp Việt Nam gồm 4 báo cáo: – Bảng cân đối kế toán (B01 – DN) – Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02 – DN) – Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (B03 – DN) – Thuyết minh báo cáo tài chính (B09 – DN) 1.1.1.2. Sự cần thiết báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế Các nhà quản trị muốn đƣa ra đƣợc các quyết định kinh doanh thì đều căn cứ vào điều kiện hiện tại và những dự đoán về tƣơng lai, dựa trên những thông tin có liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt đƣợc. Những thông tin đáng tin cậy đó đƣợc các doanh nghiệp trên BCTC. Xét trên tầm vi mô, nếu không thiết lập hệ thống BCTC thì khi phân tích tình hình tài chính hoặc tình hình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác các nhà đầu tƣ, chủ nợ sẽ không có cơ sở để biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp khiến họ khó có thể đƣa ra các quyết định hợp tác kinh doanh và nếu có các quyết định thì rủi ro sẽ cao. Xét trên tầm vĩ mô, nhà nƣớc không quản lý đƣợc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi không có hệ thống báo cáo tài chính. Bởi vì mỗi chu kì kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm rất nhiều nghiệp vụ kinh tế và các hóa đơn chứng từ. Việc kiểm tra khối lƣợng các hóa đơn chứng từ đó sẽ gặp rất
6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc Sinh viên: Bùi Thị Thúy Vi – Lớp: QT1503K 3 nhiều khó khăn, tốn kém và độ chính xác không cao. Vì vậy nhà nƣớc phải dựa vào hệ thống BCTC để quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế nhất là nền kinh tế nƣớc ta là nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy hệ thống BCTC là rất cần thiết trong mọi nên kinh tế và đặc biệt là nền kinh tế thị trƣờng hiện nay ở nƣớc ta hiện nay. 1.1.2. Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính 1.1.2.1. Mục đích của báo cáo tài chính – Tổng hợp, phản ánh tổng quan và toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kì kế toán. – Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu do việc đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kì hoạt động đã qua và những dự toán trong tƣơng lai. Thông tin của BCTC là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tƣ và doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, chủ sở hữu, chủ nợ… hiện tại và tƣơng lai. 1.1.2.2. Vai trò của báo cáo tài chính – Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: Các báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng nhƣ tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kì hoạt động để có thể đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó đề ra cách giải quyết, quyết định đúng đắn quản lý kịp thời, phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp trong tƣơng lai. – Đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc: BCTC cung cấp thông tin cần thiết giúp cho việc thực hiện chức năng quản lý vĩ mô của nhà nƣớc đối với nền kinh tế, giúp cho các cơ quan tài chính nhà nƣớc thực hiện việc kiểm tra định kì hoặc đột xuất đối với hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời làm cơ sở cho việc tính thuế và các khoản phải nộp của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nƣớc. – Đối với nhà đầu tƣ và chủ nợ: Các nhà đầu tƣ và chủ nợ cần thông tin tài chính để giám sát và bắt buộc các nhà quản lý phải thực hiện theo đúng hợp đồng đã kí kết. Ngoài ra còn phục vụ cho việc ra quyết định đầu tƣ và cho vay của họ.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10268

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *