Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Năng lực công chức Văn phòng xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc

Đề tài: Năng lực công chức Văn phòng xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc

1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới thì vấn đề năng lực của công chức nói chung và công chức cấp xã nói riêng, đặc biệt là công chức ở các xã miền núi đang rất được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển đất nước. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức và năng lực ngang tầm sự nghiệp đổi mới có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Cán bộ phải là người có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách; có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân” [10, tr136]. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh cần phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” [11, tr252]. Nghị quyết Đại hội XII tiếp tục khẳng định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao”.“Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng các dân tộc.” Chính quyền cơ sở trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các mặt ở địa phương, đảm bảo cho chủ
10. 2 trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, chính quyền cơ sở không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu lực và hiệu quả nếu thiếu một đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở có đủ trình độ, năng lực để đảm nhận công việc được giao. Song có một thực tế khách quan là chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, đặc biệt là cán bộ, công chức xã, thị trấn ở các vùng nông thôn và miền núi tương đối thấp, không tương xứng với vị trí, vai trò của họ. Vì vậy Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định phải “Đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức…”,[12, tr203]. Tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay có 137 xã, phường, thị trấn trong đó có 37 xã miền núi. Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh phúc đã được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, bám sát Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011–2020. Cùng với đó vấn đề năng lực công chức cấp xã nói chung và công chức Văn phòng – thống kê nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực. Mặc dù công chức của tỉnh nói chung và công chức Văn phòng – thống kê các xã nói riêng có nhiều tiến bộ về năng lực thực thi công vụ góp phần vào sự đổi mới của nền hành chính Nhà nước trong phạm vi toàn tỉnh song trong những năm gần đây qua thực tiễn công việc, năng lực của công chức Văn phòng – thống kê ở các xã miền núi vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Đúng như tình trạng chung mà Đại hội XII đánh giá: “Năng lực, phẩm chất, ý thức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu” [12, tr260]. Trước tình hình đó Đại hội XII của Đảng xác định một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này là “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn
11. 3 hóa lành mạnh”…[12, tr219]. Thêm vào đó trong xu thế khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính từ trung ương đến địa phương. Công chức Văn phòng – thống kê là một mắt xích quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính ở cấp xã. Nhưng mắt xích này chưa được quan tâm đúng mức. Công chức Văn phòng – thống kê chưa được chuẩn hóa, hoàn thiện một cách phù hợp với tình hình mới sẽ rất khó đáp ứng dược yêu cầu của công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay. Do đó cần xây dựng công chức Văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo “chất và lượng” góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Từ những lý do đó tôi đã chọn đề tài “Năng lực công chức Văn phòng – thống kê các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc” nhằm nghiên cứu thực trạng cũng như tìm ra giải pháp góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ này. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Cho đến nay, đã có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu, luận án, luận văn đề cập đến vấn đề về xây dựng đội ngũ CB, CC và nâng cao năng lực, chất lượng công chức ở nước ta như: Nguyễn Hồng Tín, Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Quang Tuyến, Võ Kim Thoa và Võ Thành Danh về đánh giá thực trạng năng lực cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ.[24]. Bài viết trình bày kết quả đánh giá năng lực CB, CC bao gồm khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, đòi hỏi của tổ chức. Đưa ra các nguyên nhân, hạn chế, động lực làm việc, việc phát huy năng lực của CB, CC như chế độ đãi ngộ, bố trí công việc, áp lực công việc, cơ hội thăng tiến cũng như môi trường làm việc. Kết quả nghiên cứu góp phần xác định nhu cầu và xây dựng chương

 

MÃ TÀI LIỆU: 10435

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *