Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty In, HAY

Đề tài: Lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty In, HAY

CHƢƠNG 1 MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1/ Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 1.1.1/ Khái niệm và sự cần thiết của Báo cáo tài chính (BCTC) trong công tác quản lý kinh tế 1.1.1.1/ Khái niệm Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp, là nguồn cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về quản lý của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nƣớc và nhu cầu của những ngƣời sử dụng trong việc đƣa ra các quyết định kinh tế của mình. Theo quy định hiện nay thì hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam bao gồm 4 loại sau:  Bảng cân đối kế toán.    Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ.    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.    Thuyết minh báo cáo tài chính.  1.1.1.2/ Sự cần thiết của BCTC trong công tác quản lý kinh tế Các nhà quản trị muốn đƣa ra đƣợc các quyết định kinh doanh đúng đắn thì phải căn cứ vào điều kiện hiện tại và những dự đoán về tƣơng lai dựa trên những thông tin có liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt đƣợc, các bảng này gọi là Báo cáo tài chính. Xét trên tầm vi mô, nếu không thiết lập hệ thống Báo cáo tài chính thì khi phân tích tình hình tài chính hoặc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, các nhà đầu tƣ, chủ nợ sẽ không có cơ sở để biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp khiến họ khó có thể đƣa ra các quyết định về hợp tác kinh doanh và nếu có các quyết định sẽ có rủi ro cao. Xét trên tầm vĩ mô, nhà nƣớc sẽ không thể quản lý hoạt động sản xuất
13. Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sv: Nguyễn Văn Thanh – QTL602K Trang 4 kinh doanh của doanh nghiệp, các ngành nghề kinh tế…. khi không có BCTC. Điều này gây khó khăn cho nhà nƣớc trong việc quản lý và điều tiết nền kinh tế thị trƣờng. Có thể nói rằng hệ thống BCTC là thực sự cần thiết trong công tác quản lý kinh tế 1.1.2/ Mục đích, vai trò của Báo cáo tài chính 1.1.2.1/ Mục đích của Báo cáo tài chính BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lƣu chuyển tiền mặt và các thông tin tổng quát khác của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nƣớc và nhu cầu hữu ích của những ngƣời sử dụng trong việc đƣa ra các quyết định kinh tế phù hợp. Để đạt đƣợc mục đích này BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về :  Tài sản (TS)    Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.    Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác.    Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.    Thuế và các khoản nộp Nhà nƣớc.    Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán.    Các luồng tiền.  BCTC của doanh nghiệp đƣợc nhiều đối tƣợng quan tâm, trƣớc hết là những ngƣời lãnh đạo doanh nghiệp (hội đồng quản trị, giám đốc, chủ doanh nghiệp…) sau đó là những ngƣời có quyền lợi trực tiếp (ngƣời cho vay, nhà cung cấp, khách hàng, ngƣời lao động trong doanh nghiệp) và cuối cùng là những ngƣời có quyền lợi gián tiếp (các cơ quan của Nhà nƣớc nhƣ thuế, tài chính, thống kê…) 1.1.2.2/ Vai trò của Báo cáo tài chính – BCTC cung cấp những chỉ tiêu kinh tế – tài chính cần thiết giúp cho việc kiểm tra một cách toàn diện và có hệ thống tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – tài chính chủ yếu của doanh nghiệp, tình hình chấp hành các chế độ kinh tế – tài chính của doanh nghiệp.
14. Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sv: Nguyễn Văn Thanh – QTL602K Trang 5 – BCTC cung cấp số liệu cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinh tế – tài chính của doanh nghiệp, để nhận biết tình hình kinh doanh, tình hình kinh tế – tài chính nhằm đánh giá quá trình hoạt động, kết quả kinh doanh cũng nhƣ xu hƣớng vận động của doanh nghiệp để từ đó ra quyết định đúng đắn và có hiệu quả. Giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. – BCTC cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tƣ mở rộng hay thu hẹp phạm vi… – BCTC cung cấp thông tin cho các chủ doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,… về tiềm lực của doanh nghiệp, tình hình công nợ, tình hình thu chi tài chính, khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh,… để có quyết định về những công việc cần phải tiến hành, phƣơng pháp tiến hành và kết quả có thể đạt đƣợc. – BCTC cung cấp thông tin cho các nhà đầu tƣ, các chủ nợ, ngân hàng, về thực trạng tài chính, thực trạng sản xuất, kinh doanh, triển vọng thu nhập, khả năng thanh toán, nhu cầu về vốn của doanh nghiệp để quyết định hƣớng đầu tƣ, quy mô đầu tƣ, quyết định liên doanh, cho vay hay thu hồi vốn. – BCTC cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý Nhà nƣớc để kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp có đúng với các chính sách chế độ, đúng pháp luật không, để thu thuế và ra những quyết định cho những vấn đề xã hội. – BCTC cung cấp các chỉ tiêu, các số liệu đáng tin cậy để tính ra các chỉ tiêu kinh tế khác nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả của các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. – BCTC là các căn cứ quan trọng trong việc phân tích nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng và là căn cứ quan trọng đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tƣ vào doanh nghiệp của chủ sở hữu, các nhà đầu tƣ, các chủ nợ hiện tại và tƣơng lai của doanh nghiệp. – BCTC là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật,

MÃ TÀI LIỆU:3530

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *