Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Lập bảng cân đối kế toán tại công ty Tân Thế Huynh, HAY

Đề tài: Lập bảng cân đối kế toán tại công ty Tân Thế Huynh, HAY

LỜI MỞ ĐẦU  Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trƣờng thì vai trò của công tác kế toán ngày càng trở nên quan trọng và thiết yếu. Nó cung cấp những thông tin tài chính cần thiết giúp: nhà quản trị đƣa ra các chiến lƣợc phát triển doanh nghiệp hợp lý; nhà đầu tƣ đƣa ra các quyết định đầu tƣ chính xác; cơ quan quản lý nắm bắt đƣợc tình hình thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nƣớc của doanh nghiệp. Những thông tin tài chính này đƣợc thể hiện trong các Báo cáo tài chính. Và Bảng cân đối kế toán là một loại Báo cáo tài chính quan trọng, tổng quát nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ cũng nhƣ kết quả kinh doanh đạt đƣợc trong kì của doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc vị trí, tầm quan trọng của việc lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nên trong thời gian đƣợc thực tập tại Công ty Cổ phần Tân Thế Huynh em đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tân Thế Huynh”. Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, bố cục bài khóa luận gồm 3 chƣơng: Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong Doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tân Thế Huynh. Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Tân Thế Huynh. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc, các cô chú phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Tân Thế Huynh cùng các thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh và đặc biệt là cô giáo hƣớng dẫn CN.GVC. Bùi Thị Chung đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em hoàn thành bài Khóa luận này. Do thời gian viết bài có hạn và khả năng của bản thân còn hạn chế nên bài Khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc sự góp ý và sửa chữa của các thầy cô để bài Khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày… tháng… năm Sinh viên Ngô Thanh Hòa
13. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh Ngô Thanh Hòa QT1204K 13 CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là những Báo cáo kế toán tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ cũng nhƣ kết quả kinh doanh đạt đƣợc trong một kì kế toán của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là báo cáo bắt buộc, đƣợc Nhà nƣớc quy định thống nhất về danh mục các báo cáo, biểu mẫu, hệ thống các chỉ tiêu, phƣơng pháp lập, nơi gửi báo cáo, thời gian gửi báo cáo. Hệ thống Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành bao gồm 4 loại báo cáo: -Bảng cân đối kế toán; -Báo cáo kết quả kinh doanh; -Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ; -Thuyết minh báo cáo tài chính. 1.1.2. Sự cần thiết của việc lập Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ cũng nhƣ kết quả kinh doanh đạt đƣợc trong 1 kỳ kế toán của doanh nghiệp. Vì vậy, thông qua báo cáo tài chính các nhà quản trị , các nhà đầu tƣ, cơ quan quản lý nhà nƣớc có thể đánh giá đƣợc tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 1 kì hoạt
14. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh Ngô Thanh Hòa QT1204K 14 động và dự đoán trƣớc về diễn biến của nó trong tƣơng lai. Qua đó, giúp nhà quản trị nhận rõ khả năng, hạn chế của doanh nghiệp mình để đƣa ra các quyết định phù hợp nhất nhằm phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, nắm bắt kịp thời cơ hội để đƣa doanh nghiệp ngày một phát triển. 1.1.3. Mục đích và vai trò của Báo cáo tài chính 1.1.3.1. Mục đích của Báo cáo tài chính -Trình bày, phản ánh tổng quát về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ và những kết quả kinh đạt đƣợc trong 1 kỳ của doanh nghiệp. – Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà quản trị, cơ quan quản lý nhà nƣớc cũng nhƣ thỏa mãn các yêu cầu hữu ích khác của những ngƣời sử dụng trong việc đƣa ra các quyết định kinh tế cần thiết. 1.1.3.2. Vai trò của Báo cáo tài chính Tùy theo từng đối tƣợng sử dụng mà Báo cáo tài chính có những vai trò cụ thể khác nhau: -Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Nhà quản trị doanh nghiệp sẽ sử dụng những thông tin trên Báo cáo tài chính nhằm khẳng định mức độ an

MÃ TÀI LIỆU:3525

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *