Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật tố tụng hình sự, thi hành án dân sự

Luận văn quản trị kinh doanh

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật tố tụng hình sự, thi hành án dân sự hay, các bạn tham khảo danh sách đề tài dưới đây mà, dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp ngành luật đã chia sẻ nhé. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn đang gặp khó khăn trong việc chọn đề tài, và làm đề cương, và làm bài báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, mà gặp khó khăn thì liên hệ trực tiếp đến ZALO: 0932.091.562 nhé.

LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 1. Thực tiễn thực hiện nguyên tắc chế độ xét xử có Hội thẩm nhân dân tham gia trong xét xử các vụ án dân sự tại Toà án địa phương (Số lượng, cơ cấu thành phần và trình độ pháp lý của các Hội thẩm nhân dân của Toà án nơi thực tập; số việc mỗi Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử; việc tổ chức phân công Hội thẩm tham gia xét xử; việc nghiên cứu hồ sơ, tham gia thẩm vấn, thảo luận và biểu quyết giải quyết vụ án dân sự của Hội thẩm nhân dân; ý kiến đề xuất rút ra từ khảo sát thực tiễn tham gia tố tụng của Hội thẩm nhân dân tại Toà án nơi thực tập).
 2. Thực tiễn thực hiện nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự trong vụ án dân sự tại Toà án địa phương (Tình hình các vụ án dân sự Toà án địa phương thụ lý giải quyết; thực trạng việc các đương sự tự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trước Toà án; số lượng, tỷ lệ vụ án dân sự có người đại diện, người bảo vệ tham gia tố tụng, trong đó luật sư tham gia nhiều hay ít; quan điểm của Toà án địa phương về vấn đề bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự; thực tế Toà án đã làm gì để bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự; ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn xét xử của Toà án địa phương nơi thực tập đối với việc thực hiện quyền bảo vệ của các đương sự trong vụ án dân sự).
 3. Thực tiễn thực hiện chế định thẩm quyền sơ thẩm vụ án dân sự tại Tòa án cấp huyện địa phương (Số vụ án, cơ cấu các vụ án dân sự Toà án địa phương thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm; thực tế việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án cấp huyện địa phương; những vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án cấp huyện địa phương; những vụ án dân sự Toà án đã xác định sai thẩm quyền; những trường hợp Toà án trả lại đơn khởi kiện vì không đúng thẩm quyền và khiếu nại (nếu có); các tranh chấp về thẩm quyền đã xảy ra ở Toà án địa phương; ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn áp dụng chế định thẩm quyền sơ thẩm vụ án dân sự của Toà án địa phương).
 4. Thực tiễn thực hiện chế định thẩm quyền sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp tỉnh ở địa phương nơi thực tập (Số vụ án, cơ cấu các vụ án dân sự Toà án được Toà án tỉnh ở địa phương thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm; thực tế việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án cấp tỉnh ở địa phương? Những vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án cấp tỉnh ở địa phương? Những vụ án dân sự Toà án đã xác định sai thẩm quyền? Những trường hợp Toà án trả lại đơn khởi kiện vì không đúng thẩm quyền và khiếu nại (nếu có); ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn áp dụng chế định thẩm quyền sơ thẩm vụ án dân sự của Toà án cấp tỉnh ở địa phương).
 5. Thực tiễn thực hiện việc phân định thẩm quyền sơ thẩm vụ án dân sự theo cấp và theo lãnh thổ ở Toà án nhân dân địa phương nơi thực tập (Những loại việc nào Toà án cấp huyện, Toà án cấp tỉnh thường hay thụ lý giải quyết; những vướng mắc trong thực tiễn phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa Toà án cấp huyện và Toà án cấp tỉnh ở địa phương? Thực tiễn thực hiện việc phân định thẩm quyền sơ thẩm vụ án dân sự theo lãnh thổ; những vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền sơ thẩm vụ án dân sự theo lãnh thổ ở địa phương; thực tiễn thực hiện các quy định về quyền của đương sự trong việc lựa chọn Toà án giải quyết; ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn áp dụng các quy định của BLTTDS về phân định thẩm quyền sơ thẩm vụ án ở địa phương).
 6. Thực tiễn vận dụng các quy định của BLTTDS về nhập, tách vụ việc dân sự tại Toà án nhân dân địa phương nơi thực tập (Điều kiện nhập, tách vụ việc dân sự; các trường hợp nhập, tách vụ việc dân sự trong thực tiễn giải quyết các vụ việc dân sự tại Toà án địa phương; những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong việc nhập, tách vụ việc dân sự; ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn áp dụng các quy định của BLTTDS về nhập, tách vụ việc dân sự tại Toà án địa phương).
 7. Thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự của Tòa án địa phương (số lượng, loại tranh chấp, tính chất các tranh chấp quyền sử dụng đất đã được Toà án địa phương giải quyết; thực tiễn thụ lý, lập hồ sơ, hoà giải, xét xử các tranh chấp quyền sử dụng đất của Toà án địa phương; những khó khăn, thuận lợi và vướng mắc trong việc giải quyết, nêu ví dụ; ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại Toà án địa phương).
 8. Thực tiễn giải quyết việc ly hôn do một bên vợ hoặc chồng yêu cầu theo thủ tục tố tụng dân sự của Tòa án địa phương (số lượng các vụ án ly hôn đã được Toà án địa phương thụ lý giải quyết trong ba năm qua; thực tiễn thụ lý, lập hồ sơ, hoà giải, xét xử giải quyết việc ly hôn của Toà án địa phương; những khó khăn, thuận lợi và vướng mắc trong việc giải quyết, nêu ví dụ; ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn giải quyết đơn khởi kiện yêu cầu xin ly hôn tại Toà án địa phương).
 9. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại tại Toà án địa phương (số lượng, chủng loại, tính chất các tranh chấp về kinh doanh, thương mại đã được Toà án địa phương giải quyết; thực tiễn thụ lý, lập hồ sơ, hoà giải, xét xử giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại của Toà án địa phương; những khó khăn, thuận lợi và vướng mắc trong việc giải quyết, nêu ví dụ; ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại của Toà án địa phương).
 10. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp lao động tại Toà án địa phương (số lượng, chủng loại, tính chất các tranh chấp lao động đã được Toà án địa phương giải quyết; thực tiễn thụ lý, lập hồ sơ, hoà giải, xét xử giải quyết các tranh chấp lao động tại Toà án địa phương; những khó khăn, thuận lợi và vướng mắc trong việc giải quyết, nêu ví dụ; ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án địa phương).
 11. Hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự của Viện kiểm sát nhân dân địa phương (Số lượng, chất lượng kiểm sát viên của địa phương; số lượng, tỷ lệ vụ án dân sự đã được Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát, tham gia tố tụng tại phiên toà; cách thức, biện pháp cụ thể Viện kiểm sát địa phương nơi thực tập đã tiến hành để kiểm sát việc thụ lý, lập hồ sơ, hoà giải và ra bản án quyết định của Toà án; số lượng, tỷ bản án, quyết định của Toà án đã bị Viện kiểm sát kháng nghị và những trường hợp kháng nghị không được chấp nhận; tác dụng của hoạt động kiểm sát đối với việc giải quyết vụ án dân sự của Toà án địa phương; những ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự của Viện kiểm sát nơi thực tập).
 12. Thực tiễn xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án dân sự tại Toà án địa phương (Việc xác định tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; việc xác định sai tư cách hoặc bỏ sót đương sự trong vụ việc, nêu ví dụ cụ thể minh hoạ; những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong việc xác định tư cách tham gia tố tụng của đương sự tại Toà án địa phương; những ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn xác định tư cách tham gia tố tụng của đương sự tại Toà án địa phương).
 13. Thực tiễn xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong các việc dân sự tại Toà án địa phương (Việc xác định tư cách người yêu cầu, người bị yêu cầu, người có liên quan trong việc dân sự; việc xác định sai tư cách hoặc bỏ sót đương sự trong vụ việc, nêu ví dụ cụ thể minh hoạ; những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong việc xác định tư cách tham gia tố tụng của đương sự trong việc dân sự tại Toà án địa phương; những ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn xác định tư cách tham gia tố tụng của đương sự trong việc dân sự tại Toà án địa phương).
 14. Thực tiễn khởi kiện vụ án dân sự tại các Toà án nơi thực tập (Số lượng, các loại tranh chấp, tính chất các tranh chấp đã được Toà án địa phương thụ lý giải quyết; những trường hợp Toà án chuyển đơn cho Toà án có thẩm quyền hoặc trả lại đơn khởi kiện; những khó khăn, thuận lợi và vướng mắc trong việc khởi kiện, nêu ví dụ; ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn khởi kiện vụ án dân sự của đương sự ở Toà án địa phương).
 15. Thực tiễn tiến hành thủ tục thụ lý vụ án ở địa phương (Số lượng các vụ việc được thụ lý, số lượng vụ việc được thụ lý đã được giải quyết trong thời hạn luật định, số lượng những vụ việc còn tồn đọng, số lượng vụ việc Toà án đã thụ lý sai, nguyên nhân của nhưng sai lầm đó; những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của BLTTDS về thụ lý vụ án dân sự như điều kiện thụ lý, thủ tục thụ lý, thời điểm thụ lý, sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện…và ý kiến rút ra từ việc khảo sát thực tiễn áp dụng tại các Toà án địa phương).
 16. Thực tiễn tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án ở Toà án địa phương nơi thực tập ( Số lượng các vụ án phải tạm đình chỉ giải quyết, lý do tạm đình chỉ giải quyết, số lượng các quyết định tạm đình chỉ bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, số lượng các quyết định tạm đình chỉ không đúng; những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của BLTTDS về tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự và ý kiến rút ra từ thực tiễn áp dụng của các Toà án địa phương).
 17. Thực tiễn đình chỉ việc giải quyết vụ án ở Toà án địa phương nơi thực tập (Số lượng các vụ án phải đình chỉ giải quyết, lý do đình chỉ giải quyết, số lượng các quyết định đình chỉ bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, số lượng các quyết định đình chỉ không đúng; những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của BLTTDS về đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự và ý kiến rút ra từ thực tiễn áp dụng của các Toà án địa phương).
 18. Thực tiễn quyết định người phải chịu án phí và mức án phí dân sự sơ thẩm ở Toà án địa phương (Số lượng các vụ án đương sự phải nộp, không phải nộp, được miễn án phí dân sự sơ thẩm; những trường hợp Toà án quyết định án phí dân sự sơ thẩm không đúng; những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định về án phí dân sự sơ thẩm và ý kiến rút ra từ thực tiễn áp dụng ở địa phương).
 19. Thực tiễn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ở Toà án địa phương nơi thực tập (Số lượng các vụ án có áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, những biện pháp được áp dụng phổ biến nhất; Số lượng các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bị thay đổi, huỷ bỏ; Thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; Những vướng mắc trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ở Toà án nơi thực tập và ý kiến rút ra từ thực tiễn áp dụng).
 20. Thực tiễn thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ án dân sự của Tòa án địa phương (Số lượng, loại vụ án dân sự Toà án địa phương đã thụ lý; số vụ án dân sự Toà án phải tiến hành thu thập chứng cứ theo yêu cầu của đương sự hoặc do Toà án tự mình thu thập ; các biện pháp Toà án đã áp dụng để thu thập chứng cứ; những khó khăn, vướng mắc trong việc thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ án dân sự của Toà án địa phương; những sai sót thường gặp khi thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ án dân sự của Toà án địa phương; khiếu nại và giải quyết khiếu nại của Toà án địa phương về thu thập chứng cứ; ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ án dân sự của Toà án nơi thực tập).
 21. Thực tiễn hòa giải vụ án dân sự tại Tòa án địa phương (Số lượng, loại, tỷ lệ các vụ án dân sự Toà án đã hoà giải thành; cách thức thẩm phán Toà án địa phương tiến hành hoà giải đối với mỗi loại vụ án dân sự; việc thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự trong hoà giải các vụ án dân sự; những thuận lợi, vướng mắc trong việc hoà giải các vụ án dân sự và cách Toà án địa phương đã tháo gỡ giải quyết; những ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn hoà giải vụ án dân sự tại Toà án địa phương nơi thực tập).
 22. Thực tiễn hoãn phiên toà tại Toà án nơi thực tập (Số lượng những vụ án khi xét xử phải hoãn phiên toà, số lần hoãn phiên toà, những lý do phải hoãn phiên toà; những thuận lợi, vướng mắc khi áp dụng các quy định của BLTTDS về hoãn phiên toà; lấy ví dụ và phân tích bằng vụ án cụ thể; những nhận xét và ý kiến rút ra từ thực tiễn hoãn phiên toà tại Toà án).
 23. Thực tiễn xem xét và giải quyết việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu của đương sự tại phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự ( Số lượng các vụ án đương sự có thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu ở tại phiên toà sơ thẩm; những trường hợp thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu được chấp nhận hoặc không được chấp nhận, lý do của việc Toà án không chấp nhận; lấy ví dụ và phân tích bằng vụ án cụ thể; nêu những vướng mắc từ thực tiễn áp dụng quy định của BLTTDS về vấn đề này và ý kiến nhận xét được rút ra từ thực tiễn tại Toà án).
 24. Thực tiễn tiến hành phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự của Tòa án địa phương (Số lượng, loại vụ án dân sự Toà án phải tiến hành xét xử; việc thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự trong tiến hành phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự; những thuận lợi, vướng mắc trong việc tiến hành phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự và cách Toà án đại phương đã tháo gỡ giải quyết; những ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn tiến hành phiên toà sơ thẩm vụ án dân sự tại Toà án địa phương nơi thực tập).
 25. Thực tiễn tiến hành phiên toà phúc thẩm vụ án dân sự của Tòa án địa phương (Số lượng, loại vụ án dân sự Toà án phải tiến hành xét xử phúc thẩm; tỷ lệ số kháng cáo, kháng nghị được chấp nhận, việc thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự trong tiến hành phiên toà phúc thẩm vụ án dân sự; những thuận lợi, vướng mắc trong việc tiến hành phiên toà phúc thẩm vụ án dân sự và cách Toà án địa phương đã tháo gỡ giải quyết; những ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn tiến hành phiên toà phúc thẩm vụ án dân sự tại Toà án địa phương nơi thực tập).
 26. Thực tiễn tiến hành giải quyết các việc dân sự ở tại Toà án địa phương (các loại việc dân sự chủ yếu được giải quyết; việc thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc giải quyết việc dân sự tại Toà án địa phương; những vướng mắc trong việc áp dụng và ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn áp dụng của các Toà án địa phương).
 27. Thực tiễn giải quyết các yêu cầu về hôn nhân và gia đình tại Toà án địa phương (Số lượng từng loại yêu cầu về hôn nhân và gia đình được Toà án thụ lý giải quyết, cách thức Toà án tiến hành giải quyết các yêu cầu này; việc thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc giải quyết các yêu cầu về hôn nhân và gia đình tại Toà án địa phương; những vướng mắc trong việc áp dụng và ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn áp dụng của các Toà án địa phương).
 28. Thực tiễn tiến hành việc xét lại bản án, quyết định dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm dân sự (Số lượng các vụ việc bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; chủ thể kháng nghị; căn cứ kháng nghị; số lượng các kháng nghị được chấp nhận, không được chấp nhận, lý do của việc chấp nhận hay không chấp nhận kháng nghị; kết quả việc xét xử giám đốc thẩm: Giữ nguyên bao nhiêu vụ? Huỷ để xét xử lại bao nhiêu vụ ? Lấy ví dụ và phân tích bằng vụ án cụ thể; những vướng mắc trong việc áp dụng và ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn áp dụng của Toà án nơi thực tập).
 29. Thực tiễn tiến hành việc xét lại bản án, quyết định dân sự theo thủ tục tái thẩm dân sự (Số lượng các vụ việc bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm; chủ thể kháng nghị; căn cứ kháng nghị; số lượng các kháng nghị được chấp nhận, không được chấp nhận, lý do của việc chấp nhận hay không chấp nhận kháng nghị; kết quả việc xét xử tái thẩm: Giữ nguyên bao nhiêu vụ? Huỷ để xét xử lại bao nhiêu vụ ? Lấy ví dụ và phân tích bằng vụ án cụ thể; những vướng mắc trong việc áp dụng và ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn áp dụng của Toà án nơi thực tập).
 30. Thực tiễn tổ chức việc thi hành án dân sự ở địa phương (Đặc điểm của việc thi hành án dân sự ở địa bàn địa phương; số lượng, chất lượng chấp hành viên của cơ quan thi hành án địa phương; số bản án, quyết định mỗi chấp hành viên của cơ quan thi hành án địa phương phải thi hành phải thi hành; các biện pháp cơ quan thi hành án địa phương thường tiến hành để tổ chức thi hành án; những sai sót, vướng mắc trong việc thi hành án ở địa phương (nêu ví dụ); số án ở địa phương tồn đọng chưa thi hành được, phân loại các án bị tồn đọng, nguyên nhân chủ yếu của án bị tồn đọng; những ý kiến rút ra từ khảo sát thực tiễn tổ chức thi hành án của cơ quan thi hành án ở địa phương).
 31. Thực tiễn áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự ở địa phương (Số vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, các biện pháp cưỡng chế chủ yếu được cơ quan thi hành án địa phương áp dụng; thực tế tổ chức thực hiện từng loại biện pháp cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự địa phương; những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong việc áp dụng (ví dụ); những ý kiến rút ra từ việc khảo sát thực tiễn áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án địa phương nơi thực tập).
 32. Thực tiễn tổ chức bán tài sản kê biên và thanh toán tiền bán tài sản để thi hành án dân sự ở địa phương (Số lượng, tỷ lệ tài sản phải bán so với tài sản đã được kê biên; số tài sản phải bán đấu giá; thực tế việc bán tài sản kê biên hay uỷ quyền bán tài sản kê biên, thanh toán tiền bán tài sản của cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương; những vướng mắc trong việc bán tài sản kê biên và thanh toán tài sản; những ý kiến rút ra từ thực tiễn bán tài sản kê biên và thanh toán tiền bán tài sản của cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương nơi thực tập).
 33. Thực tiễn tổ chức thi hành các bản án, quyết định cấp dưỡng ở địa phương (Số lượng án cấp dưỡng nuôi con, cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình đã tổ chức thi hành; việc áp dụng quy định của pháp luật thi hành án trong việc tổ chức thi hành án loại bản án, quyết định này; những bất cập, vướng mắc trong việc áp dụng; để xuất những giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật).
 34. Thực tiễn hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại nơi thực tập? (Số vụ việc văn phòng tống đạt các văn bản tố tụng? Số vụ việc lập vi bằng? Số vụ việc xác minh điều kiện thi hành án? Số vụ việc văn phòng tổ chức thi hành án? Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cụ thể trong việc thực hiện các công việc trên (ví dụ); những ý kiến rút ra từ việc khảo sát thực tiễn hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại nơi thực tập).
 35. Thực tiễn hoạt động của Văn phòng Luật sư nơi thực tập? (Số lượng/loại vụ việc dân sự Văn phòng Luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách là người đại diện theo ủy quyền?
 36. Số lượng/loại vụ việc dân sự Văn phòng Luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự ? Kết quả hoạt động của Luật sư ? Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cụ thể trong việc thực hiện các công việc trên  (ví dụ); những ý kiến rút ra từ việc khảo sát thực tiễn hoạt động của Văn phòng Luật sư nơi thực tập).

Cách làm bài khóa luận tốt nghiệp ngành luật dễ đạt điểm cao

Trên đây là danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật tố tụng hình sự, thi hành án dân sự hay, mà dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp ngành luật muốn các bạn tham khảo. Ngoài ra, bạn nào còn gặp khó khăn trọng việc làm bài khóa luận tốt nghiệp, mà muốn thuê dịch vụ làm thì liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0932.091.562 để được tư vấn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *