Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / ĐỀ TÀI: Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại cty TNHH TT

ĐỀ TÀI: Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại cty TNHH TT

PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay trước sự vận động của nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập chung của nền kinh tế thế giới thì con người cần có một công cụ quản lý kinh tế một cách hiệu quả và chính xác nhất để đồng hành cùng với nhu cầu phát triển không ngừng của mình. Và Kế toán là một công cụ quản lý kinh tế tối ưu được con người lựa chọn, với vai trò dùng tiền là thước đo để ghi chép nên Kế toán phản ánh quá trình hoạt động kinh doanh một cách xuyên suốt và cụ thể nhất. Vì vậy Kế toán có liên quan mật thiết với tài chính_một bộ phận quan trọng của kinh tế doanh nghiệp. Trong một Công ty, một Doanh nghiệp nào thì công tác Kế toán vốn bằng tiền cũng góp phần khá quan trọng trong điều hành sản xuất kinh doanh. Vốn bằng tiền và các khoản nợ là khoản mục có tính chất biến động thường xuyên và phức tạp và nó cũng là một phần hành Kế toán liên quan đến công tác quản lý, liên quan đến việc sử dụng đồng tiền với chức năng thanh toán thông qua các mối quan hệ kinh tế giữa Doanh nghiệp, Công ty với các chủ thể xã hội khác. Hiện tại, công tác Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu tại Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tương đối hoàn chỉnh, và bản thân em cũng đi sâu tìm hiểu và nắm bắt thực tế. Từ những thực tế nảy sinh nhiều vấn đề, nhận thấy được tầm quan trọng của Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì vấn đề quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Doanh nghiệp có một ý nghĩa rất quan trọng. Với vai trò quan trọng như vậy nên em chọn nội dung “Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu” , làm đề tài nghiên cứu cho mình.
9. Chuyên đề : Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Nợ Phải Thu tại Cty TNHH TV ĐT & XD ĐỒNG TÂM GVHD: Lê Phước Hương SVTH: Lê Thị Tố Trang- 2 – 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1. Mục tiêu chung Tìm hiểu về công tác “Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu” tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng ĐỒNG TÂM. Từ đó đưa ra các biện pháp giúp hoàn thiện công tác “Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu” tại Công ty. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Tìm hiểu thực trạng công tác “Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu” tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng ĐỒNG TÂM. – Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác “Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu” tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng ĐỒNG TÂM. – Đưa ra các biện pháp giúp Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng ĐỒNG TÂM hoàn thiện công tác “Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu” tại Công ty. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Phương pháp thu thập số liệu Đề tài này sử dụng số liệu thứ cấp và được thu thập tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng ĐỒNG TÂM. 3.2. Phương pháp phân tích – Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả lại thực trạng công tác “Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu” tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng ĐỒNG TÂM. – Từ mô tả trên ta dùng phương pháp tự luận để đưa ra biện pháp giúp hoàn thiện công tác “Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu”.
10. Chuyên đề : Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Nợ Phải Thu tại Cty TNHH TV ĐT & XD ĐỒNG TÂM GVHD: Lê Phước Hương SVTH: Lê Thị Tố Trang- 3 – 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1. Phạm vi về không gian Đề tài này được thực hiện tại công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng ĐỒNG TÂM. 4.2. Phạm vi về thời gian – Thời gian của số liệu: Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu của công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng ĐỒNG TÂM vào tháng 9 năm 2008. – Thời gian thực hiện đề tài: Đề tài này được thực hiện từ 09/2009 đến 11/2009. 4.3. Phạm vi về nội dung Đề tài phản ánh tình hình biến động số liệu, nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cách phản ánh ghi chép số liệu vào sổ sách trong công tác “Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu” tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng ĐỒNG TÂM.
11. Chuyên đề : Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Nợ Phải Thu tại Cty TNHH TV ĐT & XD ĐỒNG TÂM GVHD: Lê Phước Hương SVTH: Lê Thị Tố Trang- 4 – PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1.1.1. Khái niệm Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động có trong Doanh nghiệp tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị bao gồm tất cả các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành kể cả ngân phiếu, các loại ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý và đá quý. 1.1.2. Quy định kế toán vốn bằng tiền Giá trị các loại vốn bằng tiền phải được quy về đơn vị tiền tệ thống nhất mà Doanh nghiệp đang sử dụng để ghi sổ kế toán. Sử dụng hệ số quy đổi ngay ngày đưa vào Doanh nghiệp. Trường hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh là ngoại tệ phải theo dõi chi tiết theo đồng nguyên tệ và quy đổi về Việt Nam đồng theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Đối với vàng bạc, kim khí quý và đá quý được phản ánh ở tài khoản vốn bằng tiền chỉ sử dụng cho các Doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng bạc. Khi phản ánh vào tài khoản vốn bằng tiền theo giá hoá đơn hoặc giá thanh toán thực tế đồng thời phải theo dõi cả về số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất của từng loại. 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán Phản ánh kịp thời các khoản thu chi bằng tiền mặt phát sinh tại đơn vị và khoá sổ kế toán tiền mặt vào cuối ngày để có số liệu đối chiếu với thủ quỹ.
12. Chuyên đề : Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Nợ Phải Thu tại Cty TNHH TV ĐT & XD ĐỒNG TÂM GVHD: Lê Phước Hương SVTH: Lê Thị Tố Trang- 5 – Tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền nhằm thực hiện chức năng kiểm soát và phát hiện kịp thời các trường hợp chi tiêu lãng phí,… So sánh, đối chiếu kịp thời, thường xuyên số liệu giữa sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán tiền mặt với sổ kiểm kê thực tế nhằm kiểm tra phát hiện kịp thời các trường hợp sai lệch để kiến nghị các biện pháp xử lý. Giám đốc theo dõi tình hình sử dụng vốn bằng tiền, việc chấp hành chế độ quy định về quản lý tiền tệ, ngoại tệ, kim loại quý việc chấp hành thanh toán không dùng tiền mặt.
13. Chuyên đề : Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Nợ Phải Thu tại Cty TNHH TV ĐT & XD ĐỒNG TÂM GVHD: Lê Phước Hương SVTH: Lê Thị Tố Trang- 6 – 1.1.4. Sơ đồ hạch toán TK 111,112,113 TK121,128,221 TK121,128,221 222,223,228 222,223,228 TK 635 Đầu tư ngắn hạn, dài hạn Lỗ Nhận lại vốn ĐT TK 515 Lãi TK131,136,138 TK141,627,611,642 141,144,244 241,635,811 Chi tạm ứng và chi phí Thu hồi nợ phải thu các khoản phát sinh ký quỹ, ký cược TK 311,341 TK 133 Thuế GTGT Vay ngắn hạn, dài hạn TK333 TK152,153,156,157 211,213,217 Nhận trợ cấp, trợ giá từ ngân sách Nhà nước Mua vật tư, hàng hoá, Công cụ, TSCĐ TK338,334 TK311,315,331,333 334,336,338 Nhận ký quỹ, ký cược Thanh toán nợ phải trả TK 411 TK 144,244 Nhận vốn được cấp Ký cược ký quỹ TK 511,512,515,711 TK 521,531,532 Doanh thu, thu nhập khác Các khoản giảm trừ doanh thu Sơ đồ hạch toán tổng quát các khoản vốn bằng tiền

 

MÃ TÀI LIỆU: 7389

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *