Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tào tốt nghiệp Kế Toán / Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty thiết kế kiến trúc, HAY

Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty thiết kế kiến trúc, HAY

LỜI MỞ ĐẦU Vốn bằng tiền là cơ sở là tiền đề cho một doanh nghiệp hình thành và phát triển, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, quy mô kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lí chúng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lí các công cụ tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản , sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có quan hệ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lí thực sự có hiệu quả cao. Thông tin kế toán là thông tin về tính hai mặt mỗi hiện tượng , quá trình: vốn và nguồn, tăng và giảm. Do đó việc tổ chức hạc toán kế toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra thông tin đầy đủ chính xác nhất về thực trạng về cơ cấu vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lí có thể nắm bắt được thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra quyết định tối ưu về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào.Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra được các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình. Thực tế ở nước ta trong thời gian qua cho thấy các doanh nghiệp hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nói chung và vốn bằng tiền nói riêng còn rất thấp, chưa khai thác hết hiệu quả và tiềm năng sử dụng chúng trong nền kinh tế thị trường phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.
8. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Đinh Thị Hằng Lớp: CQ49/21.04 Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên khi thực tập ở công ty cổ phần thiết kế kiến trúc kĩ thuật cao em đã chọn đề tài “Kế toán vốn bằng tiền” để đi sâu vào nghiên cứu và viết khóa luận. Trong quá trình nghiên cứu và viết đề tài do trình độ và thời gian có hạn nên bài luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Do đó em mong sự giúp đỡ cô giáo hướng dẫn T.s Bùi Thị Thu Hương để bài luận văn của em được hoàn thành. Em xin chân thành cảm ơn Khóa luận gồm 3 phần: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán vốn bằng tiền. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thiết kế kiến trúc kĩ thuật cao. Chương 3: Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thiết kế kiến trúc kĩ thuật cao.
9. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Đinh Thị Hằng Lớp: CQ49/21.04 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán vốn bằng tiền 1.1.1.Kháiniệm vốn bằng tiền Đối với bất kì doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ khi bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh đều nhất thiết phải có một lượng vốn nhất định, trên cơ sở tạo lập vốn kinh doanh của doanh nghiệp, dùng nó vào việc mua sắm tài sản cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua mỗi giai đoạn vận động vốn không ngừng biến động cả về hình thái biểu hiện lẫn quy mô. Qúa trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình vận động liên tục của vốn kinh doanh theo chu kì T-H-T, trong quá trình đó luôn có một bộ phận dừng lại ở hình thái tiền tệ, bộ phận này gọi là vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lưu động của doanh nghiệp được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán, tồn tại trực tiếp dưới hình thái tiền tệ bao
10. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Đinh Thị Hằng Lớp: CQ49/21.04 gồm tiền mặt (TK111), tiền gửi Ngân hàng (TK112), tiền đang chuyển (TK113). 1.1.2.Đặcđiểm và yêu cầu quản lí vốn bằng tiền -Đặc điểm vốn bằng tiền Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ cảu doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư, hàng háo sản xuất kinh doanh, vừa là kết quả của việc mua bán thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy, quy mô vốn bằng tiền là loại vốn đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lí hết sức chặt chẽ vì vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao nên nó là đối tượng của sự gian lận ăn cắp. Vì thế trong quá trình hạch toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm bảo vệ vốn bằng tiền khỏi sự lạm dụng ăn cắp là rất quan trọng, nó đòi hỏi việc sử dụng vốn bằng tiền cần tuân thủ các nguyên tắc chế độ qunr lí tiền tệ thống nhất của Nhà nước. Chẳng hạn, tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không được vượt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và Ngân hàng đa thỏa thuận theo hợp đồng thương mại, khi có tiền thu bán hàng phải nộp ngay cho Ngân hàng. -Yêu cầu quản lí vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là loại tài sản đặc biệt, nó là vật ngang giá chung, do vậy trong quá trình quản lí rất dễ xảy ra tham ô, lãng phí. Để quản lí chặt chẽ vốn bằng tiền phải đảm bảo tốt các yêu cầu sau: +Mọi biến động của vốn bằng tiền phải làm đầy đủ thủ tục và có chứng từ gốc hợp lệ. +Viêc sử dụng chi tiêu vốn bằng tiền phải đúng mục đích, đuáng chế độ. 1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền – Vai trò kế toán vốn bằng tiền Trong mọi hoạt động snar xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc quản lí và sử dụng vốn là một khâu quan trọng có tính quyết định tới mức độ tăng trưởng hay suy thoái của donah nghiệp. Vốn bằng tiền là đối tượng có khả
11. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Đinh Thị Hằng Lớp: CQ49/21.04 năng phát sinh rủi ro hơn các loại tài sản khác, vì vậy nó cần được quản lí chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra kiểm soát các thu chi bằng tiền là rất cần thiết. Trong quản lí người ta sử dụng công cụ quản lí khác nhau như thống kê, phân tích các hoạt động kinh tế nhưng kế toán luôn được coi là công cụ quản lí kinh tế quan trọng nhất. Với chức năng ghi chép, tính toán, phản ánh giám sát thường xuyên liên tục do sự biến động của vật tư, tiền vốn, bằng các thước đo giá trị và hiện vật, kế toán cung cấp các tài liệu cần thiết về thu chi vốn bằng tiền đáp ứng yêu cầu quản lí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thông tin kinh tế tài chính do kế toán cung cấp giúp cho chủ doanh nghiệp và những người quản lý doanh nghiệp nắm vững tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc sử dụng vốn để từ đó thấy được mặt mạnh, mặt yếu để có những quyết định và chỉ đạo sao cho quá trình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. – Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền Để thực hiện tốt việc quản lí vốn bằng tiền, với vai trò dụng cụ kinh tế, kế toán cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: +Phản ánh chính xác những khoản thu chi và tình hình còn lại của từng loại vốn bằng tiền, kiểm tra và quản lý nghiêm ngặt việc quản lý các loại vốn bằng tiền nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ, phát hiện và ngăn ngừa các hiện tượng tham ô và lợi dụng tiền mặt trong kinh doanh. +Giám sát tình hình thực hiện kế toán thu chi các loại vốn bằng tiền, kiểm tra việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý vốn bằng tiền, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm và có hiệu quả cao. 1.1.4. Nguyêntắc kế toán vốn bằng tiền Kế toán vốn bằng tiền phải tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc, chế độ quản lí và lưu thông tiền tệ hiện hành. Cụ thể:
12. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính SV: Đinh Thị Hằng Lớp: CQ49/21.04 1) Hạch toán vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam, trừ trường hợp được phép sử dụng một đơn vị tiền tệ thông dụng. 2) Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỉ giá hối đoái tại ngày giao dịch ( tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh ) để ghi sổ kế toán. Trường hợp mua ngoại tệ về nhập quỹ tiền mặt, gửi vào Ngân hàng hoặc thanh toán công nợ ngoại tệ bằng đồng Việt Nam thì được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán hoặc giá mua

MÃ TÀI LIỆU: 6078

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Diễm Hằng

Check Also

Đề tài: Biện pháp tăng lợi nhuận ở Công ty Sản Xuất Tân Á, HAY

LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong những năm qua, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *