Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH May, HAY

Đề tài: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH May, HAY

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế đất nƣớc, Việt Nam chúng ta cần phải có môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi và cơ chế chính sách sao cho phù hợp, rõ ràng và ổn định. Đáp ứng mục tiêu đó, Luật thuế GTGT đƣợc quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam khóa IX thông qua tại kỳ họp quốc hội thứ 11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay thế cho luật thuế doanh thu. Ngày 01/01/1999 có thể đƣợc coi nhƣ một mốc quan trọng đánh dấu một bƣớc nhảy của chế độ thuế, đó là thời điểm luật thuế GTGT đƣợc chính thức áp dụng tại Việt Nam, kéo theo chế độ kế toán cũng thay đổi cho phù hợp. Thực tế cho thấy trong những năm vừa qua, Luật thuế mới này cũng đã phần nào phát huy đƣợc những tác dụng tích cực đối với nền kinh tế đất nƣớc. Nhƣng những khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình vận dụng nó vào điều kiện kinh doanh thực tế của doanh nghiệp thì vẫn còn nhiều tồn tại. Việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp có nhiều khâu quan trọng, trong đó công tác tổ chức thuế và kế toán thuế GTGT là một phần hành kế toán quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp. Trên thực tế, quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và ngân sách nhà nƣớc chủ yếu thông qua hoạt động : doanh nghiệp nộp thuế và các loại lệ phí cho NSNN. Thuế là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nƣớc. Trong đó, hàng năm nguồn thu từ khoản thuế GTGT chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng ngân sách nhà nƣớc. Nhà nƣớc rất trông đợi vào những khoản thu này cho các khoản chi cho nghiên cứu, đầu tƣ, phúc lợi, thanh toán công nợ, phục vụ chi tiêu của Nhà nƣớc,… song với những kẽ hở trong chính sách thuế đã khiến tình trạng gian lân thuế ngày càng trở lên nghiêm trọng. Chính vì vậy việc giải quyết đƣợc công tác kế toán thuế GTGT tại các doanh nghiệp là một mối quan tâm cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế. Thực tế công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH May Yes Vina vẫn còn một số mặt hạn chế và chƣa đƣợc quan tâm một cách đúng mức với vị trí quan
10. 2 trọng vốn có của nó. Xuất phát từ thực tiễn đó việc nghiên cứu công tác kế toán thuế GTGT có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp và cơ quan thuế nói chung và với công ty TNHH May Yes Vina nói riêng, nhằm thực hiện tốt công tác kế toán thuế GTGT giúp cho doanh nghiệp xác định đúng số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nƣớc từ đó doanh nghiệp có kế hoạch chủ động nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc, tránh đƣợc tình trạng chậm trễ trong việc tính toán thuế dẫn tới tình trạng chậm nộp thuế ảnh hƣởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nƣớc. Nhận thức đầy đủ và đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức kế toán thuế GTGT. Sau một thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH May Yes Vina và kết hợp với những kiến thức đã đƣợc học, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những vƣớng mắc trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH May Yes Vina ” cho đề tài nghiên cứu khoa học của mình,bởi theo em thuế GTGT là một vấn đề đƣợc rất nhiều những doanh nghiệp quan tâm và sẽ còn đƣợc bàn luận, sửa đổi nhiều trong thời gian tới nhất là tại thời điểm này _ thời điểm giao thời của sự thay đổi luật thuế với nhiều ý kiến xoay quanh việc sửa đổi luật thuế GTGT. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài – Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán thuế GTGT – Đƣa ra những vấn đề mà doanh nghiệp thƣờng xuyên gặp phải trong việc hạch toán và kê khai thuế GTGT. – Đề xuất một số ý kiến nhằm giải quyết những vƣớng mắc trong công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH May Yes Vina. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tượng nghiên cứu: Kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH May Yes Vina * Phạm vi nghiên cứu:
11. 3 – Về không gian: đề tài đƣợc thực hiện tại Công ty TNHH May Yes Vina – Về thời gian: đề tài đƣợc thực hiện từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013 – Việc phân tích đƣợc lấy từ số liệu của năm 2012 4. Phƣơng pháp nghiên cứu – Các phƣơng pháp sử dụng trong kế toán tài chính (chứng từ, tài khoản, tính giá, tổng hợp cân đối) – Phƣơng pháp chuyên gia – Phƣơng pháp điều tra – Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu, kế thừa thành tựu – Các kỹ thuật, nghiệp vụ cơ bản sử dụng trong kế toán quản trị: thiết kế thông tin dƣới dạng so sánh đƣợc, phân loại chi phí đáp ứng các mục tiêu cụ thể, trình bày thông tin dƣới dạng phƣơng trình, mô hình và đồ thị. 5. Kết cấu của đề tài. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 3 chƣơng chính : Chƣơng 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán thuế GTGT Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH May Yes Vina Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT nhằm giải quyết những vƣớng mắc trong công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH May Yes Vina
12. 4 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của

MÃ TÀI LIỆU:3503

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *