Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty đóng tàu Hải Phòng, 9đ

Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty đóng tàu Hải Phòng, 9đ

CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP. 1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất là phải có đối tƣợng lao động. Nguyên vật liệu là đối tƣợng lao động đƣợc thể hiện dƣới dạng vật hóa nhƣ tôn, thép, kẽm, bulông… dƣới sự tác động của con ngƣời. Nguyên vật liệu không chỉ là đối tƣợng lao động mà còn là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm, đối với doanh nghiệp sản xuất, yếu tố đầu vào quan trọng hơn cả là nguyên vật liệu. Do đó, để quá trình sản xuất diễn ra hiệu quả và chất lƣợng sản phẩm không ngừng đƣợc nâng cao, mỗi doanh nghiệp sản xuất đều phải quản lý và hạch toán nguyên vật liệu sao cho đảm bảo tốt từ khâu thu mua,vận chuyển đến bảo quản, sử dụng và dự trữ chúng.Doanh nghiệp quản lý và hạch toán tốt nguyên vật liệu thì sẽ giúp nâng cao hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh nghiệp đứng vững trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay. Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp cần phải hạch toán nguyên vật liệu bằng thƣớc đo tiền tệ để từ đó đánh giá đƣợc hiệu quả kinh doanh của nguyên vật liệu qua mỗi kỳ. Vì có tính giá, có hạch toán chi tiết và tổng hợp nguyên vật liệu thì kế toán mới tính toán và xác định đƣợc toàn bộ chi phí bỏ ra có liên quan đến việc tiêu thụ từng loại nguyên vật liệu. Trên cơ sở này, đội ngũ kế toán và ban giám đốc sẽ có những đánh giá chính xác và biện pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại doanh nghiệp mình. 1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh.
12. 5 Theo chuẩn mực kế toán 02, Hàng tồn kho là những tài sản : – Đƣợc giữ để bán trong kỳ sản, xuất kinh doanh bình thƣờng; – Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang; – Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đƣợc sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. Nguyên vật liệu là một bộ phận của hàng tồn kho, là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Tham gia thƣờng xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng của sản phẩm đƣợc sản xuất. Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tƣợng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên vật liệu là một bộ phận của vốn lƣu động, do đặc điểm có vòng tuần hoàn và chu chuyển chỉ trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên vật liệu tham gia vào một chu kỳ sản xuất, giá trị của nó đƣợc dịch chuyển một lần, toàn bộ vào sản phẩm. Kết thúc quá trình sản xuất đó, nguyên vật liệu hoàn thành một vòng chu chuyển của mình. Từ vai trò là vốn lƣu động dự trữ cho quá trình sản xuất đến vốn lƣu động trong sản xuất, thành phẩm và vốn trong thanh toán. Đồng thời, nguyên vật liệu là một yếu tố chi phí: chi phí nguyên liệu, vật liệu tạo nên thực thể sản phẩm hoàn thành. Xét về góc độ giá trị, nó cấu thành giá thành sản phẩm, giá vốn của hàng xuất bán. Bởi vậy mà trong kế toán nguyên vật liệu, kế toán phải xác định đƣợc giá trị của nguyên vật liệu trong quá trình xuất – nhập nhằm xác định chính xác giá thành, giá vốn của sản phầm hoàn thành. 1.1.2.2. Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh. Có thể nói, nguyên vật liệu vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với những doanh nghiệp sản xuất (Công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản vật liệu là yếu tố vô cùng quan trọng, chi phí vật liệu thƣờng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số chi phí để tạo thành sản phẩm). Do vậy vật liệu không chỉ quyết định đến số lƣợng sản phẩm mà còn ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng sản
13. 6 phẩm tạo ra. Nguyên vật liệu có đảm bảo quy cách, chủng loại sự đa dạng thì sản phẩm sản xuất ra mới đạt yêu cầu và phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của xã hội. Nhƣ vậy vật liệu có một giá trị vô cùng quan trọng không thể phủ nhận trong quá trình sản xuất kinh doanh. Một hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không thể thực hiện đƣợc nếu

MÃ TÀI LIỆU:3485

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *