Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Hoạt động thanh tra Lao động các doanh nghiệp, 9Đ, HAY

Đề tài: Hoạt động thanh tra Lao động các doanh nghiệp, 9Đ, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế số lượng các doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng, cùng với đó là sự cạnh tranh khốc liệt, một số Doanh nghiệp chạy đua theo lợi nhuận mà quên mất rằng cần phải thực hiện đúng pháp luật về sản xuất, kinh doanh, các hoạt động an toàn, phúc lợi…Thanh tra lao động ra đời không những ngăn ngừa tận gốc mầm mống phát sinh những vi phạm pháp luật về lao động mà còn cùng với việc phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật, công tác thanh tra còn đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu các vi phạm pháp luật. Thanh tra cùng với các phương thức kiểm tra, giám sát luôn là hiện thân của kỷ cương pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát dù được thực hiện dưới bất cứ hình thức nào, cũng luôn có tác dụng hạn chế, răn đe những hành vi vi phạm pháp luật. Trên địa bàn Tỉnh Long An hiện có hơn 4500 doanh nghiệp đang hoạt động và loại hình doanh nghiệp chủ yếu vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hiện nay cũng đang có dấu hiệu vi phạm về việc thực hiện các quy định về lao động. Với kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, để đảm bảo tình hình lao động trên địa bàn Tỉnh, cùng với chức năng và nhiệm vụ của Phòng Thanh tra lao động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Long An đã tiến hành thanh tra lao động tại các doanh nghiệp. Nhận thấy vai trò quan trọng của thanh tra, vì vậy em đã lựa chọn đề tài: ” Thực trạng công tác Thanh tra lao động tại các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An”. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài có mục đích tổng quát là xây dựng luận cứ khoa học cho các giải pháp bảo đảm hoạt động Thanh tra Lao động tại các doanh nghiệp tại tỉnh Long An nói riêng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và những đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng thời nêu lên thực trạng hoạt động của Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, miêu tả một số mô hình tổ chức của các nước khác để học tập và đổi mới tổ chức của Thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội nói chung và Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An nói riêng nhằm mục đích cuối cùng là bảo đảm hoạt 1
8. động của thanh tra trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An. Trên cơ sở đó, nêu ra các giải pháp để bảo đảm hoạt động của Thanh tra lao động các doanh nghiệp tỉnh Long An nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội tại địa phương. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quy trình thanh tra lao động; Hoạt động của thanh tra lao động ở tỉnh Long An; Các văn bản, căn cứ pháp luật có liên quan đến việc tổ chức thanh tra lao động; Các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan đến những lĩnh vực thanh tra đóng vai trò là đoàn thanh tra; Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc đối tượng được thanh tra. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu trên phạm vi đánh giá hoạt động của Thanh tra lao động tại các doanh nghiệp tỉnh Long An. Phạm vi thời gian: từ ngày 15/01/2019 đến ngày 15/04/2019 Phạm vi nội dung: Hoạt động của Thanh tra lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An giai đoạn từ 2016-2018 4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể, bao gồm: Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê,… Các phương pháp nói trên được sử dụng để hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về Hoạt động của Thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội; tập hợp và đánh giá số liệu về Hoạt động của Thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội ở tỉnh Long An; tìm hiểu thực tiễn, so sánh và đánh giá thực trạng hoạt động Thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An; lập luận cho các giải pháp bảo đảm hoạt động của Thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội nói chung và tỉnh Long An nói riêng. 5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động thanh tra Lao động
9. Chương 2: Thực trạng công tác Thanh tra lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Chương 3: Phương hướng và giải pháp bảo đảm hoạt động Thanh tra Lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
10. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG 1.1. KHÁI NIỆM 1.1.1. Thanh tra Theo Luật thanh tra số: 56/2010/QH12, thanh tra có các khái niệm như sau: Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó. 1.1.2. Thanh tra lao động Thanh tra lao động là hoạt động xem xét, đánh giá và xử lý việc thực hiện pháp luật lao động của tổ chức, cá nhân do cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực lao động thực hiện theo trình tự mà pháp luật quy định nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể lao động và tổ chức cá nhân khác. 1.1.3. Quy trình thanh tra lao động Quy trình thanh tra lao động là các bước tiến hành một cuộc thanh tra lao động theo một trình tự quy định.
11. 1.1.4. Đặc điểm của thanh tra lao động Thứ nhất, Thanh tra là chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước. Khái niệm quản lý nhà nước ở đây không chỉ có hệ thống Chính phủ mà là cả cơ cấu bao gồm các cơ quan thực hiện chức năng lập pháp, tư pháp, hành pháp. Hệ thống các cơ quan này trong phạm vi trách nhiệm của mình đều thực hiện chức năng quản lý của mình đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh mang tính quyền lực Nhà nước để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự xã hội, nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. Hiệu quả của việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước phụ thuộc vào việc thiết lập các thiết chế nhằm phát hiện và loại bỏ các lệch lạc sai phạm trong quá trình thực hiện, làm cho đối tượng quản lý ngày càng tuân thủ pháp luật, chấn chỉnh lại các quyết định đã ban hành trước đây cho phù hợp thực tế và yêu cầu từ phía Nhà nước. Ở nước ta, theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ thể của thanh tra là các cơ quan quản lý nhà nước; đối tượng của thanh tra là đối tượng quản lý nhà nước và mục đích của hoạt động thanh tra cũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đây là những yếu tố căn bản để phân biệt hoạt động thanh tra với các phương thức kiểm soát khác như hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, của công dân đối với hoạt động hành chính nhà nước (chức năng giám sát của Quốc hội và các cơ quan dân cử, giám sát của nhân dân, chức năng kiểm sát của Viện Kiểm sát các cấp, chức năng kiểm tra của Đảng và các tổ chức chính trị, xã hội). Thứ hai, Thanh tra là một phương thức hoạt động của chủ thể quản lý, nhân danh quyền lực nhà nước xem xét, kiểm tra tận nơi, tại chỗ hoạt động của đối tượng bị quản lý, nhằm tổ chức, điều hành hệ thống quản lý theo mục đích đề ra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hoạt động thanh tra gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế- chính trị – xã hội.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0644

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *