Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Hình thức chính thể Việt Nam qua các bản Hiến pháp, HOT

Đề tài: Hình thức chính thể Việt Nam qua các bản Hiến pháp, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trƣờng Ba Đình lịch sử, Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nhà nƣớc Việt nam dân chủ cộng hoà. Trong Bản tuyên ngôn đó Ngƣời đã trích dẫn một đoạn ngắn trong phần dƣới đây của Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1976 để đƣa vào Tuyên ngôn của nƣớc Việt nam dân chủ cộng hoà còn non trẻ: Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi ngƣời sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền đƣợc tự do và mƣu cầu hạnh phúc. Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các Chính phủ đƣợc lập ra trong nhân dân và có đƣợc những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng nhƣ tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an ninh và hạnh phúc của họ [6]. Con ngƣời chúng ta tồn tại không phải để phục vụ nhƣ trong xã hội chuyên chế và độc tài đã tuyên bố, mà chính các Chính phủ tồn tại để bảo vệ ngƣời dân, các quyền của họ và có tác dụng làm cho xã hội phát triển thông qua sự phát triển của con ngƣời. Nhà nƣớc tức Chính phủ rất cần cho cuộc sống của con ngƣời. Đúng nhƣ vị chủ tịch ngân hàng thế giới G. Wulfenson trong lời nói đầu của bản báo cáo của cơ quan này với nhan đề “Nhà nước trong một thế giới chuyển đổi ” đã viết “… lịch sử đã nhiều lần chứng minh,
7. 2 một Chính phủ tốt không phải là một món xa xỉ phẩm, mà là một điều cần thiết sống còn. Không có một Nhà nước hữu hiệu thì sẽ không có một sự phát triển ổn định về mặt kinh tế lẫn về mặt xã hội” [5, tr.10]. Nhƣng xây dựng một Chính phủ có cơ cấu và hình thức ra sao để đáp ứng đầy đủ, đúng đắn nhu cầu của con ngƣời luôn là câu hỏi lớn và chƣa có câu trả lời thích đáng của nhân loại. Nghiên cứu Nhà nƣớc cũng nhƣ nghiên cứu các sự vật hiện tƣợng khác đòi hỏi chúng ta phải hiểu nội dung và hình thức của nó. Hình thức Nhà nƣớc là một vấn đề quan trọng của việc tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nƣớc. Việc cơ cấu tổ chức các cơ quan Nhà nƣớc, quyền, nghĩa vụ của từng cơ quan, mối quan hệ giữa chúng với nhau, nguồn gốc quyền lực Nhà nƣớc đều phụ thuộc vào vấn đề chính thể và cơ cấu lãnh thổ Nhà nƣớc. Ngƣợc lại chính vấn đề chính thể, cơ cấu lãnh thổ Nhà nƣớc lại có tác động đến cơ cấu, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nƣớc với nhau. Với tầm quan trọng nhƣ vậy, vấn đề chính thể cũng nhƣ vấn đề cơ cấu lãnh thổ của Nhà nƣớc bao giờ cũng đƣợc quy định trong văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, đó là Hiến pháp. Trong Hiến pháp bao giờ cũng có một chƣơng riêng nói về chính thể cũng nhƣ hình thức cơ cấu lãnh thổ Nhà nƣớc. Hoặc trong Hiến pháp không có chƣơng riêng nhƣng những quy định của Hiến pháp toát lên cho chúng ta thấy vấn đề chính thể và cơ cấu lãnh thổ của Nhà nƣớc. Vì vậy vấn đề chính thể và cơ cấu lãnh thổ là vấn đề thuộc nội dung cơ bản của Hiến pháp thực định. Nghiên cứu chính thể Nhà nƣớc là một vấn đề khó nhƣng nó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Hình thức chính thể là mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nƣớc đƣợc phân tích dƣới giác độ tổ chức, hoạt động và mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nƣớc trung ƣơng với nhân dân. Hay nói một cách khái quát, hình thức chính thể cho chúng ta biết Nhà nƣớc do ai thống trị và thống trị nhƣ thế nào.

 

MÃ TÀI LIỆU: 19484

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *