Home / De tai GD / Đề tài: Hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động

Đề tài: Hiệu suất sinh lời của giáo dục đem lại cho người lao động

LỜI MỞ ĐẦU 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Nhƣ chúng ta đã biết vốn con người là những gì có liên quan đến tri thức, kỹ năng và những thuộc tính tiêu biểu khác của một cá nhân mà có ảnh hƣởng đến các hoạt động kinh tế. Vốn con ngƣời đƣợc hình thành thông qua việc đầu tƣ cho ngƣời lao động bao gồm các khoản chi dùng vào mặt giáo dục, bồi dƣỡng kĩ thuật, bảo vệ sức khỏe, lƣu chuyển sức lao động trong nƣớc và các phúc lợi xã hội khác. Trong đó quan trọng nhất là đầu tƣ giáo dục và bảo vệ sức khỏe. Việc đầu tƣ này nhằm nâng cao năng lực công tác, trình độ kỹ thuật, mức độ sức khỏe, có lợi cho việc tăng thêm số ngƣời lao động phù hợp với nhu cầu tƣơng lai điều chỉnh sự thừa thiếu sức lao động có trong nƣớc, lợi dụng sức lao động nƣớc ngoài và tiết kiệm cho phí giáo dục. Quan niệm con ngƣời đầu tƣ cho mình có ý nghĩa rất rộng bao gồm không chỉ đầu tƣ vào học tập trong nhà trƣờng, nhà đào tạo sau khi học mà còn đầu tƣ khi còn ở nhà, trƣớc tuổi đi học và đầu tƣ vào thị trƣờng lao động để tìm việc. Kinh tế học phƣơng Tây dùng lý thuyết vốn con ngƣời để giải thích sự phân biệt các mức lƣơng theo tuổi và nghề nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp không đồng đều, sự phân bổ nguồn lực lao động vào các khu vực kinh tế. Chính sách của Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam hiện nay quan tâm nhiều đến việc đầu tƣ cho giáo dục, y tế và nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra một nguồn nhân lực thích ứng với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc. Theo quan điểm của Chính phủ, giáo dục làm tăng năng suất và thu nhập của ngƣời lao động là một tín hiệu tốt để thuyết phục Chính phủ đầu tƣ vào giáo dục. Giáo dục là rất quan trọng. Mọi ngƣời điều biết rằng học càng nhiều thì sẽ càng có nhiều cơ hội để tăng thu nhập, tuy nhiên không phải tất cả mọi ngƣời đều đầu tƣ vào
7. 5 các mức học vấn cao nhƣ đại học. Nguyên nhân đó là do nguồn tài nguyên của cá nhân hạn hẹp, chi tiêu cho giáo dục phải cạnh tranh với nhiều khoản chi tiêu đáp ứng các nhu cầu khác. Nếu đầu tƣ cho giáo dục là có lợi, nghĩa là giáo dục tốt sẽ dẫn đến sự gia tăng thu nhập của ngƣời đầu tƣ thì việc chi tiêu cho giáo dục rõ ràng là nên làm. Đầu tƣ của Nhà nƣớc và tƣ nhân cho giáo dục đƣợc định hƣớng bởi việc tính toán lợi suất đầu tƣ vào giáo dục, một chỉ tiêu đƣợc xem là lợi ích của giáo dục trong thị trƣờng lao động. Chúng ta cũng có thể hiểu bản chất và hoạt động của thị trƣờng lao động thông qua việc nắm bắt sự thay đổi của các lợi suất này theo các tính chất cá nhân hoặc địa bàn, theo ngành kinh tế, theo loại hình kinh tế tại một thời điểm và sự thay đổi của chỉ số này theo thời gian. Sự hiểu biết này cũng sẽ giúp định hƣớng các chính sách đầu tƣ cho giáo dục. Việc đi học sẽ đem lại lợi ích do gia tăng mức thu nhập, chúng ta đều có cảm nghĩ một cách định tín

MÃ TÀI LIỆU:1277

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *