Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Hiệu quả hoạt động của cơ quan báo chí Việt Nam, HOT

Đề tài: Hiệu quả hoạt động của cơ quan báo chí Việt Nam, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh hiện nay, truyền thông nói chung và báo chí nói riêng là một trong những lĩnh vực đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của nhân loại. Cùng với sự phát triển khoa học công nghệ nhƣ vũ bão trên phạm vi toàn thế giới, chúng ta đang bƣớc vào giai đoạn bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông và báo chí. Với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới hiện nay việc xác định đúng lộ trình quản lý, phát triển và làm chủ đƣợc các hoạt động truyền thông, báo chí, thông tin đó chính là điều kiện cơ bản nhất để quốc gia đó đẩy nhanh quá trình phát triển nền kinh tế tri thức – mô hình kinh tế của thế kỷ XXI. Từ nhiều năm nay Đảng và Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm đến các chính sách quản lý, tạo môi trƣờng cho báo chí Việt Nam phát triển, hội nhập với xu thế hiện đại chung của thế giới, đáp ứng đƣợc nhu cầu giao tiếp, trao đổi thông tin của toàn xã hội và phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Liên hiệp Hội Việt Nam đƣợc thành lập theo Quyết định số 121 BT ngày 29 tháng 7 năm 1983 của Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính phủ) nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là một trong những cơ quan quản lý hệ thống báo chí lớn ở Việt Nam hiện nay, có chức năng và nhiệm vụ đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nƣớc, trí thức khoa học và công nghệ ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; điều hòa, điều phối hoạt động của các hội thành viên,là đầu mối giữa các cơ quan Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong việc phát triển khoa học và công nghệ;đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Theo thống kê, Liên hiệp Hội Việt Nam đang trực tiếp và gián tiếp quản lý hàng trăm ấn phẩm báo chí bao gồm báo, tạp chí, bản tin, đặc san, trang tin, báo điện tử. Hệ thống tổ chức báo chí của Liên hiệp hội Việt Nam có tốc độ phát triển
11. 2 rất nhanh trên mọi loại hình và lĩnh vực khác nhau. Nhu cầu quản lý báo chí thống nhất trong hệ thống đang trở nên đặc biệt quan trọng và cần thiết. Trong khoảng 100 cơ quan báo chí trên, có 14 cơ quan báo chí trực thuộc trực tiếp đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội: Báo Đất Việt, Báo Khoa học Đời sống, báo điện tử Tamnhin.net, Tạp chí Văn hiến, Tạp chí Truyền thống và Phát triển… Đây là những cơ quan có năng lực cao, với đội ngũ phóng viên, biên tập viên đông đảo, môi trƣờng làm việc hiện đại… Đặc biệt, đây là những cơ quan báo chí do Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội trực tiếp quản lý, đƣợc coi là những cơ quan ngôn luận chính của Liên hiệp hội Việt Nam, có chức năng, vị trí, vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin, hình ảnh cũng nhƣ các hoạt động của Liên hiệp hội. Trong hệ thống các cơ quan báo chí trực thuộc Đoàn Chủ tịch kể trên, báo điện tử tamnhin.net, tạp chí điện tử vanhien.vn và Tạp chí Truyền thống và Phát triển là ba trong số những cơ quan báo chí hoạt động tích cực, có vị trí, vai trò và tầm ảnh hƣởng quan trọng trong công tác truyền bá tƣ tƣởng, hình ảnh, hoạt động cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Có thể khẳng định, ba cơ quan báo chí kể trên đại diện cho ba loại hình báo chí cơ bản thuộc LHHVN, đó là báo điện tử, tạp chí điện tử và tạp chí in. Thông qua hoạt động của ba đơn vị báo chí này, ta có thể hiểu rõ hơn phần nào hoạt động chung của hệ thống báo chí thuộc LHHVN. Trong quá trình hoạt động của mình, các hoạt động của cơ quan báo chí thuộc Đoàn tịch nói chung và hoạt động của 3 cơ quan báo chí trên nói riêng đang gặp phải những khó khăn, thách thức trong xu thế hội nhập của cả nƣớc, đồng thời cũng đang đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lí báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam. hiệu quả tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí trên hiện nay vẫn còn nhiều điểm đáng quan ngại, công tác phân công, phân tích công việc chƣa rõ ràng, khâu tổ chức và điều hành công việc chƣa mang lại hiệu quả nhƣ ý muốn, công tác lập kế hoạch, kiểm soát thông tin đăng tải trên bài viết chƣa khoa học… dẫn lƣợng độc giả chƣa đông đảo, sức ảnh hƣởng chƣa lớn, tính lan tỏa trong xã hội chƣa thực sự mạnh mẽ. Bên cạnh đó, công tác quản lý và tổ chức các hoạt động
12. 3 nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí đã đƣợc triển khai nhƣng chƣa đƣợc chú trọng toàn diện, thiếu chủ động, sáng tạo, nhất là thiếu định hƣớng phát triển, hoạt động không đồng đều, chất lƣợng, hiệu quả đôi khi còn yếu so với yêu cầu. Cơ quan chủ quản là Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự chƣa đi sâu, đi sát hoạt động của các đơn vị báo chí, chƣa có sự hỗ trợ đúng lúc, kịp thời với các đơn vị đang gặp khó khăn. Mặt khác, các cơ quan báo chí trên chú trọng phát triển đơn lẻ, mang tính lợi nhuận, thiếu gắn kết với Liên hiệp Hội Việt Nam, có khuynh hƣớng xa rời tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Vì vậy, việc nghiên cứu hiệu quả tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí một cách tập chung, hệ thống là việc hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xây dựng cơ chế quản lý hiệu quả cũng nhƣ nâng cao, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đối với sự phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam. Từ những lý do nêu trên cùng với sự quan tâm của bản thân về vấn đề nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí thuộc LHHVN, tôi đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (thực tế tại Tạp chí Truyền thống và Phát triển, Tạp chí điện tử Vanhien.vn, báo điện tử tamnhin.net)” để tìm hiểu, nghiên cứu với mong muốn có một cái nhìn tổng quan về thực trạng hoạt động của ba đơn vị báo chí đại diện trên, đồng thời từ đó có nhận diện, đánh giá về việc nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí thuộc LHHVN trong giai đoạn hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề nâng cao hiệu qủa hoạt động đối với các cơ quan báo chí nói chung là một vấn đề đƣợc nhiều tác giả, nhà nghiên cứu quan tâm với những nội dung,

 

MÃ TÀI LIỆU: 10431

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *