Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công ty công nghệ và thương mại, HAY

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công ty công nghệ và thương mại, HAY

LỜI MỞ ĐẦU Trải qua lịch sử của kinh tế thế giới, chúng ta thấy rằng với bất kỳ nền kinh tế nào, phát triển hay suy thoái đều do tổ chức quản lý quyết định. Ngay sau cách mạng tháng mƣời Nga năm 1917, Lê-Nin đã khẳng định: “ Tổ chức quản lý là nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, trong đó nhiệm vụ nhà nƣớc trên hết đƣợc quy lại thành nhiệm vụ thuần kinh tế.”. Sự biến động của nền kinh tế nƣớc ta trong nhiều năm qua đã chứng tỏ tầm quan trọng của tổ chức quản lý. Là một doanh nghiệp – phần tử có vai trò quyết định mạnh mẽ tới sự phát triển của nền kinh tế nhất định chịu sự chi phối của quy luật đó. Trong môi trƣờng hội nhập của nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, vai trò của quản lý trong các doanh nghiệp cần đƣợc coi trọng và thực hiện hiệu quả hơn hết. Mọi quyết định quản lý đều đƣợc xác định bởi tiêu chuẩn cuối cùng là hiệu quả kinh tế và nó tác động trực tiếp đến quyền lợi của từng cá nhân. Chính vì vậy các doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn và không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý của mình là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ nhận thức trên và qua quá trình tìm hiểu trong thời gian thực tập về công tác quản lý tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thƣơng mại Trang Khanh, em đã chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thƣơng mại Trang Khanh.” Vấn đề quản lý có thể đƣợc nhìn nhận dƣới nhiều góc độ khác nhau, tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của chuyên đề này em xin đề cập tới hai vấn đề: hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Công nghệ và Thƣơng mại Trang Khanh. Em hy vọng với nội dung trong chuyên đề này sẽ góp phần nhỏ vào sự phát triển của công ty. Nội dung chuyên đè đƣợc thực hiện qua ba phần: Chƣơng I: Tổng quan về quản lý và hiệu quả quản lý. Chƣơng II: Thực trạng công tác quản lý tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thƣơng mại Trang Khanh. Chƣơng III: Môt số giải pháp nhằm nâng qua hiệu quả công tác quản lý tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thƣơng mại Trang Khanh.
7. Khóa luận tốt nghiệp Đại học dân lập Hải Phòng Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Nhung – QTTN102 Page 7 Đây là một đề tài khó, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng cả về lý thuyết cũng nhƣ kinh nghiệm thực tế. Vì vậy. dù đã cố gắng nhƣng chắc chắn chuyên đề của em còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của thầy cô, các anh chị ở Công ty và các bạn để chuyên đề của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa Quản trị Kinh Doanh – Đại học Dân lập Hải Phòng đã trang bị cho em vốn kiến thức cần thiết trong quá trình học tập tại trƣờng. Đặc biệt là sự tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ của thầy Lê Đình Mạnh đề em có thể hoàn thành tốt chuyên đề này. Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên thuộc Công ty Cổ Phần Công nghệ và Thƣơng Mại Trang Khanh đã tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian thực tập tại công ty.
8. Khóa luận tốt nghiệp Đại học dân lập Hải Phòng Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Nhung – QTTN102 Page 8 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ I/ NHỮNG KHÁI NIỆM 1. Định nghĩa quản lý 1.1. Khái niệm quản lý Trên thực tế tồn tại nhiều cách tiếp cận khái niệm “quản lý”. Thông thƣờng, quản lý đồng nhất với các hoạt động tổ chức chỉ huy, điều khiển, động viên, kiểm tra, điều chỉnh … theo lý thuyết hệ thống: “ quản lý là sự tác động có hƣớng đích của chủ thể quản lý đến một hệ thống nào đó nhằm biến đổi nó từ trạng thái này sang trạng thái khác theo nguyên lý phá vỡ hệ thống cũ để tạo lập hệ thống mới và điều khiển hệ thống.” Trên cơ sở đó, chúng ta có thể hiểu quản lý kinh tế là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tƣợng quản lý trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh tế nhằm đặt tới mục tiêu kinh tế – xã hội đã đặt ra. Nhƣ vật, nội hàm khái niệm quản lý kinh tế đƣợc hiểu nhƣ sau: – Quản lý kinh tế là sự tác động giữa chủ thể quản lý và đối tƣợng quản lý. Trong đó chủ thể quản lý là những tổ chức và cá nhân, những nhà quản lý cấp trên. Còn đối tƣợng quản lý hay còn gọi là khách thể quản lý là những tổ chức, cá nhân, nhà quản lý cấp dƣới, cũng nhƣ các tập thể, cá nhân ngƣời lao động. Sự tác động trong mối quan hệ quản lý mang tính hai chiều và đƣợc thực hiện thông qua các hoạt động tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, kiểm tra điều chỉnh … – Chủ thể quản lý và đối tƣợng quản lý cấu thành hệ thống quản lý. Một nền kinh tế hay một doanh nghiệp đề xem nhƣ một hệ thống với hai phân hệ chủ yếu: Chủ thể quản lý và Đối tƣợng quản lý. Trong nhiều trƣờng hợp mỗi phan hệ có thể đƣợc coi nhƣ một hệ thống phức tạp. – Quản lý kinh tế là quá trình lựa chọn và thiếu hế hệ thống chức năng, nguyên tắc, phƣơng pháp, cơ chế, công cụ, cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và bảo đảm nguồn nhân lực thông tin, vật chất cho các quyết điịnh quản lý đƣợc thực thi. – Mục tiêu của quản lý kinh tế là huy động tối đa các nguồn lực, mà trƣớc hết là nguồn lực lao động và sử dụng hiệu quả để phát triển kinh tế phục vụ lợi ích con ngƣời. 1.2. Nội dung của quản lý kinh tế. Để quản lý, chủ thể quản lý phải thực hiện nhiều loại công việc khác nhau.Những loại công việc quản lý nay mang tính độc lập tƣơng đối, đƣợc hình thành trong quá trình chuyên môn quá hoạt động quản lý. Đó có thể coi là những nhiệm vụ mà quản lý cần làm và cũng là nội dung của chức năng quản lý.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7053

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *