Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Giá thành và giá bán điện năng lưới điện tỉnh Thái Bình

Đề tài: Giá thành và giá bán điện năng lưới điện tỉnh Thái Bình

LỜI NÓI ĐẦU Trong ông uộ ông nghiệp ho , hiện đại ho đất nƣớ , ùng với sự phát triển không ngừng ủa thành phần kinh tế, đời sống ủa ngƣời dân ngà àng đƣợ ải thiện, dân trí đƣợ nâng ao, sự ph t triển nà kéo theo nhu ầu sử dụng điện n ng ngà àng gia t ng. Hiện na , điện đã đƣợ đƣa đến hầu hết vùng nông thôn, hất lƣợng điện đang đƣợ ải thiện. Tu nhiên, ông t quản lý, kinh doanh điện ở nông thôn vẫn òn nhiều tồn tại, lƣới điện òn hắp v và không đảm ảo hỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật gâ tổn thất điện n ng ao dẫn đến gi n điện đến hộ dân sử dụng òn ao. Trƣớc những yêu cầu thực tiễn kh h quan trên, đề tài tốt nghiệp: “Nghiên cứu giá th nh v giá án i n n ng ƣới i n hu n Qu nh Phụ – Thái B nh, Đề uất ột s giải pháp giả giá th nh i n n ng trên ƣới do ô gi o Thạ sỹ Đỗ Thị Hồng Lý hƣớng dẫn đã đƣợ thự hiện. Đề tài gồm các nội dung sau: Chƣơng 1: Thự trạng lƣới điện hu ện Qu nh Phụ – Thái Bình. Chƣơng 2: Nghiên u gi thành và gi n điện n ng. Chƣơng 3: Đề uất một số giải ph p giảm gi thành điện n ng trên lƣới
10. CHƢƠNG 1. TH C TRẠNG LƢỚI ĐIỆN HUYỆN QUỲNH PHỤ 1.1.NGUỒN CUNG CẤP CHO HUYỆN. Hiện tại hu ện Qu nh Phụ hƣa ó trạm 110/35 kV mà mới hỉ ó 3 trạm trung gian 35/10 kV đƣợ ấp điện từ hai nguồn. + Nguồn một đƣợ ấp từ đƣờng dâ 371 E33 Long ối. Điểm âu vào trạm tại ột 92 nh nh a Đọ – Qu nh Côi đƣờng dâ E33 Long ối. + Nguồn hai đƣợ ấp từ nguồn 372 E33 từ Hƣng Hà về điểm âu đấu phân hia ranh giới quản lý tại ột 52 đƣờng trụ ủa đƣờng dâ 371 E33. 1.2.LƢỚI ĐIỆN CỦA HUYỆN. Do hu ện hƣa ó trạm trung gian 110/35 kV nên việ ấp thƣờng u ên không ổn định, thƣờng phải ắt điện toàn hu ện hoặ phải ắt một phần lƣới ủa hu ện để sửa hữa và khi ó sự ố. Lƣới điện đƣợ â dựng từ những n m 1964-1990 nên thiết ị hầu hết là lạ hậu, đã vận hành qua nhiều n m nên qu rão n t. Đầu nguồn ố hí đóng ắt ằng ầu dao nên mỗi khi thao t phía 35 kV thƣờng phải ắt m ắt từ Long ối làm gi n đoạn thời gian ung ấp điện. Đƣờng dâ 35 kV ó 48 km trong đó ó 14 km từ Long ối – Cầu Ngh n là dâ AC70 òn lại (nh nh a Đọ – Qu nh Côi, An ài – Hệ… là dâ AC50) Đƣờng dâ 10 kV ó 184 km gồm 61,7 km đƣờng trụ là dâ AC50 và 122,3 km đƣờng nh nh là dâ AC35. Đƣờng dâ 0,4 kV có 380 km. Với ơ sở vật hất kỹ thuật trên đang đủ để phụ vụ n ng lƣợng điện ho thành phần kinh tế ủa hu ện. Toàn hu ện ó 38 ã, thị trấn đến na 100% số ã đã ó điện phụ vụ sinh hoạt sản uất. N m 2003 Qu nh Phụ tiếp nhận sản lƣợng điện là 39631000 kWh, trong đó điện phụ vụ ho sinh hoạt là
11. 21543000 kWh hiếm 54,3%. Chín th ng đầu n m 2004 tiếp nhận sản lƣợng điện là 32416000 kWh trong đó điện phụ vụ sinh hoạt là 18379000 kWh hiếm 56,7%. Toàn hu ện ó 63% số ã ó lƣới điện đƣợ thiết kế theo qu hoạ h 37% số ã ó lƣới điện đƣợ ph t triển từ lƣới điện ũ. Tu nhiên hệ thống trạm iến p và dâ dẫn ủa lƣới điện hu ện Qu nh Phụ đƣợ â dựng và vận hành trƣớ n m 90 hƣa đƣợ ải tạo, đƣờng dâ đƣợ â dựng và vận hành lâu n m nên hất lƣợng kém. Trong qu tr nh vận hành nhất là thời k mƣa ão thƣờng ẩ ra sự ố nên không đ p ng đƣợ nhu ầu ung ấp điện liên tụ phụ vụ ho sản uất và sinh hoạt ủa nhân dân. Tổng ông suất ủa 3 trạm trung gian là 13200 kVA (trạm Qu nh Côi là 2.3200 kVA, trạm Vũ Hạ là 2.2500 kVA, trạm An Th i là 1800 kVA. 1.3. THỐNG Ê TRẠM BI N ÁP TIÊU THỤ HIỆN CÓ CỦA HUYỆN DO TRẠM TRUNG GIAN QUỲNH CÔI CUNG CẤP. Bảng 1. 1: Thống kê trạm iến p tiêu thụ ủa lƣới ơ TT Tên trạ Xã Công suất (kVA) Cấp i n áp (kV) S ƣợ ng (1) (2) (3) (4) (5) (6)
12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lộ 971 TG Qu nh Côi T A Đoàn T A Quảng TBA Lê xá T A giống â trồng T A ơm Qu nh Hƣng T A Mỹ Gi T A ơm giống â T A ơm Tân Dân T A ơm Qu nh Mỹ T A Mỹ Châu T A Mỹ Hƣng T A ơm ắ Sơn T A Nam Đài TBA Trình Nguyên Qu nh Hải Qu nh Hải Qu nh Hải Qu nh Hƣng Qu nh Hƣng Qu nh Hƣng Qu nh Hƣng Qu nh Hƣng Qu nh Mỹ Qu nh Mỹ Qu nh Mỹ ắ Sơn Qu nh ảo Qu nh Ngu ên 3420 180 100 180 100 100 180 50 160 180 250 160

 

 

 

 

 

MÃ TÀI LIỆU:2958

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *