Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Nhà nước

Đề tài: Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Nhà nước

1. Tính cấp thiết của đề tài Ở Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, giữ vai trò là lực lƣợng lãnh đạo Nhà nƣớc và xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang là nhân tố quyết định những thành tựu to lớn của Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nƣớc. Tuy nhiên, Đảng cũng đang phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền, đẩy mạnh hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong công cuộc lãnh đạo Nhà nƣớc và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh những thành tựu to lớn, còn có cả những khuyết điểm, yếu kém. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nƣớc thì việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nƣớc có ý nghĩa quyết định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986), cùng với chủ trƣơng đổi mới tƣ duy, đổi mới công tác tổ chức và cán bộ, Đảng đã đề ra nhiệm vụ đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác theo hƣớng đi sâu, đi sát thực tế, nắm bắt thông tin nhanh chóng và chính xác, tăng cƣờng kiểm tra, xây dựng quy chế làm việc của các tổ chức Đảng và Nhà nƣớc. Vấn đề đổi mới nội dung và phƣơng thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục đƣợc đặt ra ở Đại hội VII, Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII, cũng nhƣ ở các Đại hội VIII, IX và X, XI của Đảng. Liên tục từ Đại hội VII đến Đại hội XI, Đảng luôn luôn đặt vấn đề phải đổi mới phƣơng thức lãnh đạo của Đảng. Đại hội XI của Đảng đã kế thừa quan điểm của Đại hội X và bổ sung, phát triển phù hợp với tình hình mới: “Nhà nƣớc ta là Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nƣớc thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực
9. 2 nhà nƣớc là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tƣ pháp” (14, 85). Xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải đổi mới nội dung và phƣơng thức lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là yêu cầu tất yếu, khách quan trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nƣớc, bảo đảm Nhà nƣớc ta thực sự là Nhà nƣớc của dân, do dân và vì dân, theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Đó là yêu cầu khách quan về mặt chính trị của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền. Song, sự lãnh đạo của Đảng phải tuân theo những quy luật hình thành, phát triển và hoàn thiện của Nhà nƣớc pháp quyền. Việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu sự đổi mới nội dung và phƣơng thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của Nhà nƣớc là hết sức cần thiết từ góc độ của luật học và các ngành khoa học khác, Dƣới góc độ luật học, cần đi sâu nghiên cứu cách thức lãnh đạo Nhà nƣớc, các bộ phận cấu thành của tổ chức quyền lực nhà nƣớc và hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật, xây dựng ý thức pháp luật và văn hóa pháp luật. Với mong muốn đƣợc đóng góp một phần nhỏ vào công việc nghiên cứu nêu trên, xuất phát từ thực tiễn công tác của bản thân, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài luận án tiến sỹ luật học: “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam (liên hệ qua thực tiễn ở Thành phố Hà Nội)”. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích của Luận án là nghiên cứu tính tất yếu khách quan, nội dung của việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với tƣ cách là một đảng cầm quyền trong điều kiện xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền, bảo vệ, bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của Nhà nƣớc, xây dựng và thực thi Hiến pháp, pháp luật.

 

MÃ TÀI LIỆU: 19498

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *