Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Đề tài: Cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép

Đề tài: Cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép

Ch-¬ng 1 Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng xö lý n-íc th¶i nhµ m¸y thÐp §×nh Vò 1.1. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Nhµ m¸y s¶n xuÊt ph«i thÐp víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ tõ Trung Quèc ®-îc l¾p ®Æt vµ chÝnh thøc ®i vµo s¶n xuÊt tõ ngµy 19/03/2006. Nh- vËy víi thêi gian ho¹t ®éng s¶n xuÊt ch-a l©u nh-ng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y lu«n ®¸p øng ®-îc nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng c¶ vÒ chÊt l-îng vµ gi¸ thµnh, cïng víi ®é tin cËy s¶n phÈm cao. D©y chuyÒn cña nhµ m¸y ®-îc trang bÞ nh÷ng trang thiÕt bÞ míi cã kh¶ n¨ng sè ho¸ vµ tÝnh n¨ng tù ®éng ho¸ cao ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vÒ mÆt c«ng nghÖ vµ lµm viÖc t-¬ng ®èi æn ®Þnh nh»m ®¶m b¶o n¨ng suÊt s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. VÒ tæ chøc trong nhµ m¸y ngoµi vÊn ®Ò quan t©m tíi chÊt l-îng s¶n phÈm, ®iÒu hµnh c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh qu¶n lý nh©n lùc trong nhµ m¸y vµ ®¶m b¶o chi phÝ, tiÒn l-¬ng cho nh©n c«ng, cßn mét vÊn ®Ò kh¸c n÷a lu«n ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®ã lµ vÊn ®Ò an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ. VÖ sinh trong nhµ m¸y lu«n ®-îc chó träng, phÕ cña ph«i thÐp lu«n ®-îc kh¬i ®µo, dän dÑp vµ xö lý ®Þnh kú… C«ng ty Cæ phÇn thÐp §×nh Vò (SSC DINH VU), ®Þa chØ: Khu kinh tÕ §×nh Vò – QuËn H¶i An, H¶i Phßng. §iÖn tho¹i: 0313.769038 – Fax: 0313.769039. C«ng ty Cæ phÇn thÐp §×nh Vò cã nhµ m¸y s¶n xuÊt ph«i thÐp c«ng suÊt 200.000 tÊn/n¨m. C«ng tr×nh nµy do ViÖn thiÕt kÕ luyÖn kim ®Æc biÖt Trïng Kh¸nh – Trung Quèc thiÕt kÕ, Zamil Steel vµ c¸c nhµ thÇu cã kinh nghiÖm cña ViÖt Nam x©y dùng, C«ng ty lß ®iÖn h¹ng nÆng B»ng ViÔn – T©y An, thuéc tËp ®oµn T©y §iÖn, chuyªn chÕ t¹o lß luyÖn thÐp hµng ®Çu Trung Quèc lµm tæng thÇu cung cÊp, chØ huy l¾p ®Æt thiÕt bÞ, hiÖu chØnh m¸y mãc, ch¹y thö vµ h-íng dÉn vËn hµnh.

 

 

 

 

 

 

MÃ TÀI LIỆU:2970

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *