Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Chương trình phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, HOT

Đề tài: Chương trình phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, HOT

1.TÍNH C P THI T C A Đ T TH C T PẤ Ế Ủ Ợ Ự Ậ Tôi hi n là sinh viên ngành môi tr ng thu c Khoa Môi Tr ng- Bi n Đ i Khíệ ườ ộ ườ ế ổ H u thu c Tr ng Đ i H c Công Nghi p Th c Ph m .V a qua, nhà tr ng và lãnhậ ộ ườ ạ ọ ệ ự ẩ ừ ườ đ o khoa đã t o đi u ki n cho tôi đ c tham gia vào đ t th c t p t t nghi p t iạ ạ ề ệ ượ ợ ự ậ ố ệ ạ phòng Tài nguyên và Môi tr ng Qu n 1. Đ n th c t p t i đây tôi có c h i đ cườ ậ ế ự ậ ạ ơ ộ ượ h c h i, ti p c n vào nh ng công vi c th c t liên quan đ n chuyên ngành.ọ ỏ ế ậ ữ ệ ự ế ế Đ ng th i, trong quá trình th c t p tôi đ c tham gia vào ch ng trình phânồ ờ ự ậ ượ ươ lo i ch t th i r n sinh ho t t i ngu n trên đ a bàn Qu n 1 cùng v i các anh ch cánạ ấ ả ắ ạ ạ ồ ị ậ ớ ị b môi tr ng qu n t i đây.ộ ườ ậ ạ Ch ng trình phân lo i ch t th i r n sinh ho t t i ngu n trên đ a bàn qu n 1ươ ạ ấ ả ắ ạ ạ ồ ị ậ đ c th c hi n thí đi m t i h m s 7, đ ng Nguy n Th Minh Khai và h m 25,ượ ự ệ ể ạ ẻ ố ườ ễ ị ẻ đ ng Nguy n B nh Khiêm, ph ng B n Nghé, Qu n 1, thành ph H Chí Minh.ườ ễ ỉ ườ ế ậ ố ồ Mô hình thí điểm tại đây bước đầu có nhiều kết quả khá khả quan. Nhưng muốn tiến hành nhân rộng hơn mô hình trên toàn quận, toàn thành phố hay hơn nữa thì cần phải nhận diện được những gì đã đạt cần phát huy và những gì chưa đạt được, còn nhiều thiếu sót trên mọi khía cạnh, từ đó tiến hành chỉnh sửa bổ sung. Có như thế thì khi nhân rộng mô hình thì mới thu được kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất. Cũng chính vì điều đó, tôi đã tiến hành thực hiện chuyên đề báo cáo: “Đánh giá hiệu quả chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 1”. Mong rằng thông qua chuyên đề báo cáo cáo này sẽ đóng góp phần nào trong kế hoạch nhân rộng hơn nữa mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn, góp phần tiết kiệm và bảo vệ môi trường một cách tối ưu nhất. 2.M C TIÊU C A Đ T TH C T PỤ Ủ Ợ Ự Ậ M c tiêu c a đ t th c t p t t nghi p nh sau:ụ ủ ợ ự ậ ố ệ ư − Ti p c n v i môi tr ng làm vi c th c t , tham gia h c h i trao d i kinhế ậ ớ ườ ệ ự ế ọ ỏ ồ nghi m.ệ − Tham gia vào ch ng trình phân lo i rác t i ngu n trên bàn đ a ph ng B nươ ạ ạ ồ ị ườ ế Nghé Qu n 1 và đánh giá hi u qu c a ch ng trình.ậ ệ ả ủ ươ Nôi dung th c t p g m 4 ph n chính nh sau:ự ậ ồ ầ ư − Tìm hi u v đ n v th c t p.ể ề ơ ị ự ậ
6. − Tìm hi u v ch ng trình thí đi m phân lo i ch t th i r n sinh ho t t iể ề ươ ể ạ ấ ả ắ ạ ạ ngu n trênđ a bàn Qu n 1.ồ ị ậ +M c tiêu c a ch ng trình.ụ ủ ươ +Ý nghĩa c a ch ng trình.ủ ươ +Cách th c th c hi n.ứ ự ệ − Đánh giá hi u qu ch ng trình phân lo i ch t th i r n sinh ho t t i ngu nệ ả ươ ạ ấ ả ắ ạ ạ ồ trên đ a bàn Qu n 1.ị ậ +Hi u qu đ t đ c c a ch ng trình.ệ ả ạ ượ ủ ươ +Đánh giá hi u qu c a ch ng trình.ệ ả ủ ươ +Đ xu t gi i pháp nh m duy trì và nâng cao hi u qu ch ng trình.ề ấ ả ằ ệ ả ươ 3 N I DUNGỘ 3 NỘI DUNG : CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 1.1.1. Vị trí 1.1.2. Chức năng 1.2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ: 1.3.1. Tổ chức bộ máy 1.3.2. Biên chế 1.4. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 1.4.1. Chế độ làm việc 1.4.2. Chế độ sinh hoạt hội họp 1.4.3. Mối quan hệ công tác CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1 2.1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN 2.2. Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN 2.2.1. Ý nghĩa về mặt kinh tế 2.2.2. Ý nghĩa về mặt môi trường 2.2.3. Ý nghĩa về mặt xã hội 2.3. CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN 2.3.1. Tình hình triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn: 2.3.2. Công tác tổ chức lực lượng, phương tiện thu gom, vận chuyển: 2.3.2.1 Công tác tổ chức lực lượng, 2.3.2.2 Phương tiện thu gom vận chuyển 2.3.3. Quy trình kỹ thuật thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 2.3.3.1 Sơ đồ quy trình thực hiện
7. 2.3.3.2 Thuyết minh sơ đồ quy trình thực hiện 2.3.4. Công tác tuyên truyền thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1 3.1. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN 3.1.1. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 3.2. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN 3.2.1 Đánh giá mức độ tiếp cận và sự tham gia của người dân: 3.2.2 Thuận lợi và khó khăn 3.2.2.1 Thuận lợi 3.2.2.1 Khó khăn TÀI LIỆU THAM KHẢO 4. PH NG PHÁPƯƠ • Ph ng pháp tham kh o tài li u, k th a tài li uươ ả ệ ế ừ ệ : Tìm đ c các tài li u thamọ ệ kh o liên quan m c tiêu th c t p.ả ụ ự ậ •Ph ng pháptươ ham quan hiện trường, khảo sát thực địa: Tiếp cận thực tế, tham quan, khảo sát địa bàn thực hiện chương trình truyền thông. • Ph ng pháp thu th p, t ng h p thông tin: Thu th p thông tin t ch ngươ ậ ổ ợ ậ ừ ươ trình truy n thông ph c đ ph c v cho vi c vi t báo cáo.ề ụ ể ụ ụ ệ ế • Ph ng pháp phân tích SWOT: Phân tích tình hình tri n khai ch ng trình vàươ ể ươ đánh giá hi u qu c a ch ng trình truy n thông phân lo i ch t th i r n t i ngu nệ ả ủ ươ ề ạ ấ ả ắ ạ ồ trên đ a Ph ng B n Nghé Qu n 1. Đây là m t công c dùng đ đánh giá m t đ iị ườ ế ậ ộ ụ ể ộ ố t ng d a trên nguyên lí h th ng, th ng đ c s d ng đ nh n di n khó khăn vàượ ự ệ ố ườ ượ ử ụ ể ậ ệ thu n l i.Quan tr ng ph ng pháp này là vi c xác đ nh ranh gi i h th ng. B ngậ ợ ọ ươ ệ ị ớ ệ ố ằ vi c nghiên c u k toàn b h th ng qu n lý ch t th i r n và các quá trình th cệ ứ ỹ ộ ệ ố ả ấ ả ắ ự hi n ch ng trình.ệ ươ • Ph ng pháp tham kh o ý ki n c a chuyên gia: Tham kh o ý ki n c a th y côươ ả ế ủ ả ế ủ ầ h ng d n và ý ki n c a cán b h ng d n t i đ n v th c t p.ướ ẫ ế ủ ộ ướ ẫ ạ ơ ị ự ậ 5. PH M VI TH C T PẠ Ự Ậ – Đ i t ng: Ch ng trình phân lo i ch t th i r n sinh ho t t i ngu n trên đ aố ượ ươ ạ ấ ả ắ ạ ạ ồ ị bàn Qu n 1.ậ – Đ a đi m th c t p:ị ể ự ậ + Đ n v th c t p: Phòng tài nguyên môi tr ng Qu n 1.ơ ị ự ậ ườ ậ + N i kh o sát th c t : H m s 7, đ ng Nguy n Th Minh Khai và h m 25,ơ ả ự ế ẻ ố ườ ễ ị ẻ đ ng Nguy n B nh Khiêm, ph ng B n Nghé, Qu n 1, Th nh ph H Chí Minh.ườ ễ ỉ ườ ế ậ ả ố ồ

 

MÃ TÀI LIỆU: 0666

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *