Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở Hà Nội

Đề tài: Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở Hà Nội

1. Lý do chọn đề tài Lịch sử dân tộc ta gắn liền với nhiều cuộc chiến tranh trƣờng kỳ, gian khổ. Để có đƣợc những chiến thắng và đất nƣớc ta đƣợc nhƣ ngày hôm nay, thì chúng ta không thể không nói đến những ngƣời con ƣu tú của dân tộc đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ là những ngƣời có công lao to lớn mà Đảng, Nhà nƣớc và toàn thể nhân dân đời đời ghi nhớ. Biết ơn và có nghĩa vụ bù đắp với những hy sinh mất mát đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta là: “Uống nƣớc nhớ nguồn; Ăn quả nhớ ngƣời trồng cây”; nên ngay từ những ngày đầu thành lập nƣớc trong điều kiện đất nƣớc còn nhiều khó khăn, Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm tới công tác thƣơng binh, liệt sỹ. Chính vì vậy, sau khi nhà nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa đƣợc thành lập, Đảng và Nhà nƣớc ta đã ban hành quy định về ƣu đãi xã hội đối với những ngƣời có công với đất nƣớc. Ngày 16/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 20/SL về “Ƣu đãi ngƣời có công”, và đã lấy ngày 27/7/1947 là ngày thƣơng binh, liệt sỹ đầu tiên ở nƣớc ta. Suốt mấy chục năm qua, Đảng và Nhà nƣớc đã ban hành nhiều chính sách chế độ đối với thƣơng binh, bệnh binh, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, ngƣời và gia đình có công giúp đỡ cách mạng. Đây là chính sách lớn và thƣờng xuyên bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng và đến nay đã hình thành một hệ thống chính sách mà các nội dung đều gắn liền với thực hiện chính sách kinh tế xã hội và liên quan đến đời sống hàng ngày của hàng triệu ngƣời có công. Hồ Chủ tịch đã nói: “Thƣơng binh, bệnh binh, gia đình bộ đội, gia đình liệt sỹ là những ngƣời có công với Tổ quốc. Bởi vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, thƣơng yêu và giúp đỡ họ”. Việc thực hiện chính sách thƣơng binh, liệt sỹ, chăm sóc thƣơng binh,
10. 2 bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công giúp đỡ cách mạng là bổn phận, trách nhiệm của toàn xã hội với tinh thần đền ơn đáp nghĩa, ƣu tiên ƣu đãi đối với ngƣời có công. Mục đích của chính sách là đảm bảo cho ngƣời có công luôn đƣợc yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần, có cuộc sống không thấp hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phƣơng và tạo điều kiện cho ngƣời có công sử dụng đƣợc khả năng lao động của mình vào những hoạt động có ích cho xã hội, tiếp tục duy trì và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của mình phục vụ cho sự nghiệp đổi mới đất nƣớc. Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, khi sự phân hóa xã hội đang ngày càng sâu sắc, các định hƣớng giá trị của xã hội đang có những thay đổi thì việc đảm bảo ngƣời có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nơi cƣ trú là cấp thiết. Trên thực tế, việc thực thi chính sách ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng còn vấp phải nhiều tồn tại từ nhiều nguyên nhân khác nhau và gây khó khăn, cản trở cho cả cán bộ, công chức thực hiện chính sách và khó khăn cho ngƣời thụ hƣởng chính sách. Ví dụ nhƣ việc ban hành văn bản thiếu tính thống nhất, còn chồng chéo, thủ tục hành chính rƣờm rà; trình độ của cán bộ công chức còn hạn chế, cán bộ trẻ thiếu kinh nghiệm không phải là ngƣời địa phƣơng nên không hiểu rõ đƣợc hết các đối tƣợng sẽ dẫn đến việc giải quyết chế độ cho các đối tƣợng có công gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền còn hạn chế nên trong thực tế nhiều ngƣời có công vẫn chƣa tiếp cận đƣợc với những ƣu đãi mà họ xứng đáng đƣợc hƣởng. Điều này ảnh hƣởng rất lớn đến công tác quản lý, lãnh đạo của Đảng và Nhà nƣớc nói chung và với chính quyền địa phƣơng nói riêng. Từ góc độ thực thi chính sách ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng cũng còn một số tồn tại cần nghiên cứu, sửa đổi hoàn thiện cả về pháp luật quy định đối với các chế độ ƣu đãi lẫn cơ chế thực hiện.

 

MÃ TÀI LIỆU: 18939

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *