Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Đề tài: Cảm nhận của khách hàng về bố cục và trưng bày hàng hóa siêu thị Big C, HAY

Đề tài: Cảm nhận của khách hàng về bố cục và trưng bày hàng hóa siêu thị Big C, HAY

1. Lý do ch tài B t k m t doanh nghi p nào mu n t n t i và phát tri n lâu dài trên th ng thì c tiên là ph c t p h p khách hàng hi n h u và ti Khách hàng là y u t quy n s thành công hay th t b i c a doanh nghi p. , doanh nghi p ph i luôn luôn tìm cách gi g ng công ngh u chuy n bi i m t cách rõ r t giúp ti p c n các ngu n thông tin v s n ph m, có ý th c cao nhãn hi so sánh gi u c a i th c và thu hút thêm khách hàng¸ thuy t ph c khách hàng ch n mình ch không ph i th Và càng k n a i v i các doanh ngi p kinh doanh trên th ng siêu th bán l , khi mà Vi t trong nh ng th ng bán l y ti u t u l n trong và c tham gia vào. u này, trên th ng t n t i r t nhi u nhà cung c p làm cho c nh tranh ngày càng ph bi n và kh c li t. Bên c doanh siêu th bán l mang cung cách ph c v ph bi n là khách hàng s t ph c v , t ch n hàng hóa cho mình. Không có ho c r t h n ch s có m t c i bán t i các qu y hàng khi n cho vi c thu hút và thuy t ph c khách hàng ph thu c r t nhi u vào hàng hóa. Ph i làm th c s p x p, y hàng ph i có kh qu ng cáo”, lôi cu i mua. t trong nh ng y u t c các doanh nghi p kinh doanh bán l quan tâm khi ho nh chi c. Bên c c s p x nào t i các qu y hàng còn th hi n b m t c a doanh nghi p. Chính vì v y mà vi c thi t k b c c nhi u doanh nghi p kinh doanh bán l n. Gi u doanh nghi p khi th c hi n thi t k b c c, không ch trên c u trúc không gian doanh nghi p, v n chuy n hàng hóa… mà thêm vào m c quan tr ng n là s tho i mái trong mua s m c a khách hàng. B i, khi b c c ng Th ng – K44A QTKD T ng h p 1
9. Khóa lu n t t nghi p GVHD: Th.S Nguy n Th Di u Linh i cho khách hàng s tho i mái trong mua s m s góp ph n gi chân và thu n v i doanh nghi p. Xu t phát t tình hình trên, k t h p v i quá trình nghiên c u th c ti n trong th i gian th c t p t i siêu th Big C Hu , tác gi ch tài “C m nh n c a khách hàng v b c c a siêu th Big C Hu ” làm khóa lu n t t nghi p c a mình. Tác gi t p trung nghiên c u vào th c tr ng và c m nh n c a khách hàng v b c c a siêu th c t xu t gi hoàn thi n b c hóa nh m nâng cao s tho i mái trong mua s n siêu th Big C Hu . 2. M c tiêu nghiên c u – H th ng hóa các v lý lu n và th c ti n thi t k b c c và . – ánh giá th c tr ng b c c a công ty thông qua k t qu ho ng kinh doanh và các ch tiêu th ng kê. – ánh giá s c m nh n c i v i b c c a công ty. – xu t các gi i pháp thi t k b c c a công ty nh m nâng cao s tho i mái trong mua s m c a khách hàng. 3. Câu h i nghiên c u – Hi n nay, b c i siêu th Big C Hu có nh c m gì? – Khách hàng c m nh n v b c i siêu th Big C Hu nào? – Nh ng gi i pháp nào có th nâng cao hi u qu b c i siêu th Big C Hu ? 4. ng và ph m vi nghiên c u 4.1. ng nghiên c u B c t i siêu th Big C Hu . ng Th ng – K44A QTKD T ng h p 2
10. Khóa lu n t t nghi p GVHD: Th.S Nguy n Th Di u Linh 4.2. Ph m vi nghiên c u V m t không gian T p trung nghiên c a bàn thành ph Hu . V m t th i gian – Các thông tin th c c thu th p tr c ti p t công ty trong ba , t 2013. – n vi c ph ng v n tr c ti u tra b ng h i i v c ti n hành trong kho ng th i gian t 5. u 5.1. p d li u 5.1.1. p d li u th c p Thu th p các thông tin v siêu th t phòng k toán, bán hàng ( tình hình qu n lý khách hàng, b ng báo cáo k t qu ho ng, tình hình ngu n v n c ) và qua các Website… 5.1.2. p d li p: ng v n tr c ti u tra nghiên c u v i b ng câu h c thi t k s n). Xác nh c m u Kích c m c ch n d l a ch tin c y là 95%, sai s m u c ch i v i nghiên c u này, tác gi ch n e = 8% Áp d ng công th nh kích c m u theo t l , ta có m u nghiên c u N: Theo công th c trên tác gi c 150 m i di gi 160 m u và ti n hành u tra lo i b m t s ng h p sai sót. n m u Nghiên c u s d n m u thu n ti n. S u ch p nh n s d ng n m u phi ng u nhiên này b i hai lý do: ng Th ng – K44A QTKD T ng h p 3
11. Khóa lu n t t nghi p GVHD: Th.S Nguy n Th Di u Linh Th nh t, vi c ti p c m t i siêu th Big C Hu r kinh doanh lo i hình bán l v i s ng hàng hóa r t n mua s m không t p trung nên không có danh ti p c n. Th a bàn nghiên c u khá r a bàn thành ph Hu , nên vi c áp d n m u ng u nhiên s r i nh ng h n ch v th i gian và ngu n l c. m b i di n cho t ng th . Nghiên c u s c g ng u tra, c v m nhân kh u h a bàn sinh s ng. M t tin c y c a nghiên c ng v n tr c ti góp ph i di n c a m u cho t ng th nghiên c u. 5.2. lý s li u: 5.2.1. lý s li u th c p d so sánh gi a các lý thuy tài v b c t ng nh t v các v nghiên c u làm cho ho ng nghiên c u. ng h p d li u: các ngu n s li u th c c thu th p s c ti n hành t ng h n nh ng k t lu n v th c tr ng b c c và tr hàng hóa t i siêu th Big C Hu . 5.2.2. lý s li p Sau quá trình thu th p d li u, các ngu n s li p s c x lý qua ph n m m SPSS. – Dùng phân tích kê mô mô chung nghiên tính, thu – Ki nh O ki nh giá tr trung bình c a các m u, li u có s khác bi t gi a t n su t quan sát và t n su t chu a trên lý thuy t. V i gi thi t Ho: giá tr trung bình µ=giá tr ki nh µ0 H1: giá tr trung bình µ #giá tr ki nh µ0 N u Sig.2- bác b gi thi t H0. N u Sig.2- tailed =< 0.05, có bác b gi thi t H0. ng Th ng – K44A QTKD T ng h p 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 7263

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *