Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đề tài: Bồi dưỡng công chức cơ quan thuộc UBND tỉnh Bình Dương

Đề tài: Bồi dưỡng công chức cơ quan thuộc UBND tỉnh Bình Dương

1. Lý do chọn đề tài luận văn Trải qua quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta đã lựa chọn, rèn luyện và hình thành đƣợc đội ngũ cán bộ, công chức dày dạn kinh nghiệm trong chiến đấu và công tác, nắm vững và biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, có uy tín cao trong Đảng và nhân dân. Tuy nhiên, bƣớc sang giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, công chức còn có những hạn chế, chƣa theo kịp sự tiến triển của tình hình mới. Đảng ta đã chỉ ra rằng, sự trì trệ, bảo thủ trên nhiều mặt của công tác cán bộ trong nhiều năm qua là một trong những nguyên nhân chủ yếu của sự trì trệ trong tổ chức thực hiện và nhiều mặt khác. Ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Đảng ta đã nêu rõ “Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc càng phức tạp, vai trò lãnh đạo của Đảng càng tăng thì vị trí quyết định của công tác cán bộ, đặc biệt là của việc bồi dƣỡng, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ chủ chốt càng lớn” [16, tr.110]. Hiện nay, nƣớc ta đang ở chặng đƣờng quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quy mô, tầm cỡ, tính chất phức tạp của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cuộc chiến đấu không khoan nhƣợng về ý thức chính trị giữa nhân dân ta với các thế lực thù địch và ngay trong nội bộ đất nƣớc đang đòi hỏi phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Muốn thế, Đảng phải tiếp tục đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tƣ duy trƣớc hết là tƣ duy kinh tế, đổi mới tổ chức, đổi mới công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo. Trong đó đổi mới về công tác cán bộ là khâu trọng yếu có quan hệ khăng khít và tác động qua lại với đổi mới tƣ duy, đổi mới tổ chức, đổi mới phong cách. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại việc tổ chức thực hiện mọi đƣờng lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc, là nhân tố quyết định việc thực hiện thành công quá trình đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về kinh tế – xã hội cũng nhƣ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và hội
10. 5 nhập quốc tế. Do đó, phải xây dựng đƣợc đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Bình Dƣơng là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Bình Dƣơng đã ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng, đƣa Bình Dƣơng trở thành nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nƣớc trong sự nghiệp đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân đƣợc cải thiện rõ rệt, là tỉnh duy nhất trong cả nƣớc không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia… Đạt đƣợc những thành tựu trên, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các ngành, các cấp ở Trung ƣơng, sự chỉ đạo, quyết đoán cùng với tầm nhìn chiến lƣợc của lãnh đạo tỉnh,…còn có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ công chức của tỉnh nói chung và đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng nói riêng. Là những ngƣời làm việc trong các cơ quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nƣớc về ngành, lĩnh vực ở địa phƣơng, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh vừa là những ngƣời tham gia hoạch định vừa thực thi chính sách, quyết định của Nhà nƣớc, vừa là yếu tố quyết định sự thành bại của các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ở địa phƣơng; hoạt động thực thi công vụ của họ có vai trò quan trọng, quyết định đến chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý hành chính Nhà nƣớc của tỉnh; do đó, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh không chỉ ảnh hƣởng trực tiếp mà còn chi phối đến chất lƣợng, hiệu quả hoạt động và uy tín đối với nhân dân cũng nhƣ các tổ chức, cá nhân có quan hệ, giao dịch, sử dụng dịch vụ của những cơ quan này. Tuy nhiên, chất lƣợng của đội ngũ công chức đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn hiện nay cũng còn nhiều hạn chế, vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển của tỉnh, vừa không đồng đều, vừa có nhiều mặt chƣa đáp ứng yêu cầu; một số công chức có nhiều bằng cấp nhƣng không thể sử dụng hiệu quả trong công tác chuyên môn; trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp còn yếu, hầu hết công chức lãnh đạo, quản lý chƣa đƣợc đào tạo cơ bản về quản lý
11. 6 đô thị, về kinh tế thị trƣờng, ngoại ngữ… dẫn đến việc chất lƣợng chƣa đủ mạnh;

 

MÃ TÀI LIỆU: 10527

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *