Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Bảo vệ, thúc đẩy quyền dân sự của người khuyết tật, HOT

Đề tài: Bảo vệ, thúc đẩy quyền dân sự của người khuyết tật, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài Mọi sự vật, hiện tƣợng hoặc một thực thể nào đó trong thế giới tự nhiên và xã hội đều có những khiếm khuyết nào đó, dù ở mức độ ít hay nhiều, trong thời gian dài hay ngắn. Xã hội nào cũng có những ngƣời bị khuyết tật. Trong xã hội văn minh, với tƣ cách là một đối tƣợng yếu thế trong đời sống xã hội, ngƣời khuyết tật (NKT) có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nhà nƣớc và xã hội luôn dành sự quan tâm để có những chính sách an sinh xã hội cho ngƣời bị khuyết tật. Tuy nhiên, do những điều kiện chủ quan và khách quan, NKT vẫn đang bị phân biệt đối xử và gặp khá nhiều khó khăn trong việc thực hiện các quyền chủ thể của mình, cũng nhƣ trong quá trình hòa nhập với cộng đồng. Trƣớc đây, trong một thời gian dài nhận thức của xã hội về NKT là chƣa đúng và họ coi NKT là những đối tƣợng của lòng thƣơng hại, xem họ là những đối tƣợng không may mắn trong xã hội, vì vậy mà nhiều ngƣời còn có thái độ miệt thị, khinh bỉ, xa lánh những NKT làm cho những NKT lại càng bị tổn thƣơng nhiều hơn. Chính vì vậy mà trong thời gian dài những NKT không đƣợc xã hội tôn trọng và các quyền lợi của họ với tƣ cách là một công dân đã bị tƣớc đoạt. Hiện nay, trong xu thế chung của hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu, đất nƣớc đang ngày càng phát triển và yêu cầu chung của quá trình đó là sự phát triển đất nƣớc cũng nhƣ về mặt con ngƣời một cách toàn diện. Trong quá trình phát triển toàn diện đó thì việc quan tâm đến lợi ích quyền lợi của NKT lại càng quan trọng hơn, làm thế nào để NKT có thể hòa nhập cộng đồng để họ có thể theo kịp dòng chảy của sự phát triển chung là một yếu tố quan trọng vì đất nƣớc phát triển thì nhân dân là đối tƣợng làm nên điều đó trong đó có những NKT, chính họ đang đóng góp phần quan trọng vào quá
7. 2 trình hội nhập đó. Họ là nhóm ngƣời tuy khiếm khuyết về mặt thể chất hoặc tinh thần nhƣng họ không đƣợc coi là những ngƣời vô dụng và không phải là gánh nặng của xã hội. Chính vì vậy, việc quan tâm đến quyền và lợi ích của NKT mà cụ thể là quyền dân sự của NKT giúp họ hòa nhập với cộng đồng xã hội là điều cần phải làm bởi vì họ cũng là chủ thể của quyền con ngƣời và họ cũng có những quyền và nghĩa vụ bình đẳng với mọi ngƣời trong xã hội. Nguyên tắc tự do, bình đẳng của pháp luật tạo cơ hội ngang nhau cho tất cả mọi ngƣời trong việc thực hiện các quyền con ngƣời, quyền công dân về dân sự. Tuy nhiên, đối với NKT, khả năng hiện thực hóa các quyền đó là không dễ dàng, họ cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía nhà nƣớc và xã hội. Nhằm tìm hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về vấn đề trên cũng nhƣ đƣa ra một số ý kiến để hoàn thiện pháp luật liên quan đến NKT, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Bảo vệ, thúc đẩy một số quyền dân sự của người khuyết tật ở Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ luật học. 2. Mục đích nghiên cứu Luận văn hƣớng tới mục đích làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc bảo vệ và thúc đẩy một số quyền dân sự của ngƣời khuyết tật ở Việt Nam, cụ thể: làm rõ khái niệm, nội dung các biện pháp, vai trò của bảo vệ thúc đẩy quyền dân sự của ngƣời khuyết tật; tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam và một số nƣớc trên thế giới về quyền dân sự của NKT, phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền dân sự cho NKT, trên cơ sở đó đƣa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy và bảo vệ các quyền dân sự cho NKT, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về các quyền dân sự cho NKT ở Việt Nam. 3. Phạm vi nghiên cứu Trong luận văn này, tác giả không có tham vọng nghiên cứu hết tất cả các quyền dân sự của ngƣời khuyết tật, mà chỉ tập trung về bảo vệ và thúc đẩy
8. 3 một số quyền dân sự của ngƣời khuyết tật, với mục đích đó luận văn tập trung tìm hiểu một số vấn đề nhƣ: Quyền dân sự của ngƣời khuyết tật, một số quyền dân sự cụ thể của ngƣời khuyết tật, làm thế nào để bảo vệ và thúc đẩy quyền dân sự của ngƣời khuyết tật ở Việt Nam trong thực tiễn, tìm ra các giải pháp để bảo vệ và thúc đẩy các quyền dân sự đó trên thực tế,… 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực hiện luận văn, tác giả chủ yếu vận dụng phƣơng pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lê Nin

 

MÃ TÀI LIỆU: 19550

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *