Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Đề tài: Bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Đề tài: Bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Tên đề tài: Bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình theo pháp luật Hôn nhân và gia đình hiện hành Tên chủ nhiệm đề tài: Hồ Xuân Thắng Học vị: Tiến sỹ Luật học Chức vụ: Giảng viên, Trường Đại học sài Gòn. Các thành viên tham gia đề tài: STT Họ và tên Học hàm học vị Ngạch GV Chữ ký 1 Nguyễn Văn Tiến Tiến sĩ GVC 2 Bành Quốc Tuấn Thạc sỹ, NCS GV 1. Lý do chọn đề tài: Bảo vệ quyền con người là một trong những yêu cầu cơ bản của quá trình xây dựng, ban hành và thực thi pháp luật của các nước trên thế giới trong đó có vấn đề bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Quyền tự do cá nhân mà đặc biệt là quyền của vợ chồng và các thành viên trong gia đình là một nội dung quan trọng không thể thiếu đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Thực tiễn những năm qua, khi thi hành pháp luật về quyền con người trong đó có quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đã bộc lộ những hạn chế nhất định, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích của công dân và yêu cầu phát triển của xã hội. Việc nghiên cứu vấn đề bảo đảm quyền con người trong hôn nhân và gia đình trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới ở nước ta phải có sự đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện, khoa học để từ đó có cơ sở đề xuất hoàn thiện chế định này trong các chính sách, pháp luật hiện hành. Đặc biệt, việc bảo vệ quyền đó gắn liền với việc Nhà nước ta đang thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, sửa đổi Hiến pháp 1992 và sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình 2000. Đó là những lý do cơ bản chúng tôi quyết định chọn làm đề tài cấp cơ sở để nghiên cứu. 2. Mục đích của đề tài: Đề tài “Bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành”, chúng tôi cố gắng hướng đến mục đích làm sáng tỏ và chứng minh sự cố gắng tích cực của Đảng và nhà nước ta đã và đang rất chú trọng và quan tâm
5. 5 đến vấn đề nâng cao việc bảo vệ quyền con người nhất là trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình bằng pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến việc bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình bằng pháp luật, đề tài làm rõ những cơ sở lý luận, yêu cầu thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành có liên quan. Đồng thời, thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về hôn nhân và gia đình, đề tài chỉ ra những hạn chế trong pháp luật Việt Nam hiện hành cần phải tiếp tục hoàn thiện. Từ các cơ sở lý luận và thực tiễn này đề tài sẽ làm rõ các cơ sở hoàn thiện pháp luật và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để hoàn thiện hơn các quy định của lĩnh vực này trong hệ thống pháp luật của nước ta để điều chỉnh. 4. Lịch sử nghiên cứu đề tài Các vấn đề liên quan đến quyền con người và bảo vệ quyền con người bằng pháp luật đã được nhiều công trình nghiên cứu đề cập. Đặc biệt là các công trình nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu quyền con người – quyền công dân thuộc Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội đã phân tích làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận chung liên quan đến quyền con người, bảo vệ quyền con người bằng pháp luật trong nhiều lĩnh vực như lao động, kinh doanh, … Bên cạnh đó, các giáo trình, tài liệu nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học, các trung tâm nghiên cứu, … cũng góp phần nghiên cứu, giải quyết nhiều vấn đề có liên quan đến bảo vệ quyền con người bằng pháp luật như Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người của Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội (Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao và Lã Khánh Tùng đồng chủ biên), Quyền con người – Tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học (GS.TS. Võ Khánh Vinh chủ biên); Bên cạnh đó, một số công trình khác đề cập một số nội dung liên quan đến quyền con người trong hôn nhân và gia đình như: – Jean PATARIN và Imre ZAJTAY, “Chế độ tài sản của vợ chồng trong những pháp luật đương đại”, 1974. Cuốn sách này tập hợp 40 bài viết của các tác giả đến từ 40 nước, đại diện cho các châu lục, về chế độ tài sản của vợ chồng; – Andrea Bonomi và Marco Steiner, “Những chế độ tài sản của vợ chồng trong luật so sánh và trong luật tư pháp quốc tế”, Geneve 2006; – Jean Champion, “Hôn ước và các chế độ tài sản”, Nxb. DELMAS 2007, số 126; – Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, “Dân luật” (cử nhân năm thứ nhất), Quyển II Luật gia đình, Sài Gòn, năm 1968; – Vũ Văn Mẫu, “Cổ luật Việt Nam lược khảo”, quyển thứ nhất, Sài Gòn, năm 1969;
6. 6 – Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, Tập 1, Nxb. Trẻ, TPHCM, 2002; – Luật tục Ê Đê, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996; – Tưởng Duy Lượng, ”Bình luận một số vụ án dân sự và hôn nhân và gia đình”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001; – Nguyễn Văn Cừ, “Quyền bình đẳng của vợ chồng đối với tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất theo Luật HN&GĐ năm 2000”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 5/2003; – Nguyễn Ngọc Điện, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam “Các quan hệ tài sản giữa vợ chồng”, Nxb. Trẻ, 2004. Đây là nguồn nhận thức quan trọng để nghiên cứu công trình. Tuy nhiên, những công trình này hoặc thời gian nghiên cứu đã lâu hoặc tập trung nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực nhất định, điều này khẳng định việc lựa chọn đề tài nghiên cứu mang tính cấp thiết và có ý nghĩa trong công tác lập pháp và thi hành pháp luật về quyền con người. 5. Ý nghĩa, hiệu quả của đề tài: – Đề tài rất có ý nhĩa về mặt lý luận là góp phần làm sáng tỏ những vấn đề thuộc về lý luận để bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình bằng pháp luật. – Đề tài có ý nghĩa về thực tiễn rất mới thông qua việc phân tích những điểm hạn chế của cơ chế thực thi pháp luật để bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình đáp ứng kịp thời sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta trong giai đoạn hội nhập toàn diện với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. – Kết quả nghiên cứu của đề tài làm tài liệu tham khảo trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và làm tài liệu tham khảo cho các Sinh viên, Giảng viên đang nghiên cứu dạy và học chuyên ngành liên quan đến hôn nhân và gia đình. 6. Đối tƣợng nghiên cứu: – Nhóm tập trung vào đối tượng cụ thể để nhiên cứu đó là “Bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình bằng pháp luật Hôn nhân và gia đình hiện hành của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 7. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài này. 8. Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài áp dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp phương pháp duy vật lịch sử để nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện đề tài. Bởi vì quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân gia đình là một vấn đề rất quan trọng và được đề cập đến dưới góc độ nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa tiến bộ nhất. Do đó, phương pháp luận Mác – Lênin đòi hỏi

 

MÃ TÀI LIỆU: 5868

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *