Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, HOT

Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, HOT

1. Lý do chọn đề tài Cán bộ, công chức là nhân tố có vị trí rƣờng cột trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nƣớc, là ngƣời trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội; tham mƣu, hoạch định, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực thi các đƣờng lối, chính sách. Việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nội dung cơ bản của công cuộc cải cách hành chính đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đội ngũ công chức trong nền công vụ là một yêu cầu có tính tất yếu khách quan, vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính kế thừa, thƣờng xuyên, liên tục và lâu dài trong các giai đoạn phát triển của đất nƣớc. Đánh giá công chức là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhân sự nhà nƣớc. Đánh giá công chức theo KQTTCV giúp đo lƣờng và đƣa ra những thông tin phản hồi về quá trình thực thi công vụ của công chức, có ý nghĩa quan trọng trong sử dụng và phát triển đội ngũ công chức trong từng cơ quan nhà nƣớc nói riêng, hệ thống chính trị nói chung. Kết quả đánh giá sẽ cho thấy năng lực, kỹ năng và phẩm chất của công chức trong thực thi công vụ, đồng thời làm cơ sở để đãi ngộ, đề bạt, đào tạo, bồi dƣỡng, khen thƣởng, kỷ luật công chức. Tuy nhiên, kết quả hoạt động của công chức rất khó lƣợng hóa một cách chính xác, rõ ràng. Do đó, cần phải có một hệ thống đánh giá công chức trên cơ sở các tiêu chí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, giúp đo lƣờng mức độ hoàn thành và đƣa ra thông tin phản hồi về quá trình thực thi công vụ. Đánh giá chính xác, khách quan sẽ góp phần sử dụng đúng ngƣời, đúng việc; đánh giá không đúng sẽ bố trí không hiệu quả, dẫn đến lãng phí trong sử dụng nguồn nhân lực.
13. 2 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 quy định “việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ” (Điều 5) và mục tiêu của hoạt động đánh giá công chức là “để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dƣỡng, khen thƣởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức” (Điều 55). Trên cơ sở Luật Cán bộ, Công chức năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ- CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định số 56), trong đó xác định rõ nguyên tắc “việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ƣu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức”. Nhìn chung, Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 và các văn bản nói trên cơ bản đã từng bƣớc hình thành khuôn khổ pháp lý cho việc đánh giá công chức theo KQTTCV. Thành phố Hồ Chí Minh đƣợc đánh giá là một trong những địa phƣơng đi đầu trong cả nƣớc về cải cách hành chính. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định một trong những giải pháp hàng đầu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đó là “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ, công chức”, trong đó, yêu cầu phải đổi mới nội dung, phƣơng pháp đánh giá, xây dựng tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn chức danh, nâng cao hơn nữa hiệu quả đánh giá, đảm bảo thực chất, đánh giá đúng đắn, khách quan, công tâm. Thực hiện các chủ trƣơng trên, trong những năm qua, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chú trọng nâng cao chất lƣợng cán bộ, công
14. 3 chức; với yêu cầu đặt ra là công tác đánh giá công chức phải đi vào thực chất. Hàng năm, Quận 3 xây dựng và triển khai cụ thể các cơ sở pháp lý, là căn cứ chung cho hoạt động đánh giá công chức trên địa bàn quận; việc đánh giá có căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao. Tuy nhiên, thực tiễn công tác đánh giá công chức tại Quận 3 vẫn còn hạn chế về quy trình, tiêu chí, phƣơng pháp và việc sử dụng kết quả đánh giá. Công tác đánh giá chỉ đơn thuần là sự tổng kết những việc đã làm trong năm chứ chƣa so sánh với mục tiêu đề ra ban đầu, kết quả đánh giá chƣa là cơ sở cho việc phát triển năng lực, chƣa tạo đƣợc động lực cho công chức phát huy khả năng, quyền tự chủ, trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình. Và hệ quả là có không ít trƣờng hợp công chức quận có năng lực đã rời bỏ nền công vụ với lý do những kết quả cống hiến của họ không đƣợc đánh giá đúng thực chất, chƣa tạo đƣợc cơ hội phát triển và phát huy bản lĩnh “khẳng định mình”. Xuất phát từ yêu cầu trên, tôi chọn đề tài “Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài tốt nghiệp cao học nhằm góp phần đổi mới và hoàn thiện cơ chế đánh giá công chức tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; từ đó, tạo cơ sở để sử dụng hiệu quả, nâng cao năng lực, tạo động lực làm việc cho công chức, xây dựng một nền công vụ thích ứng cao với xu thế cải cách hành chính của thành phố Hồ Chí Minh và cả nƣớc. 2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu Đánh giá theo kết quả là công cụ quản lý công mạnh mẽ để cải thiện kết quả hoạt động của từng cá nhân trong tổ chức. Vì vậy, trong thời gian gần đây, trong nhiều văn bản của Nhà nƣớc và giáo trình, tài liệu chuyên khảo trong và ngoài nƣớc đã đề cập đến đánh giá công chức theo KQTTCV với góc độ, mục đích, phạm vi nghiên cứu khác nhau.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10494

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *