Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Đảm bảo An sinh xã hội tại các huyện nghèo Tỉnh Điện Biên

Đảm bảo An sinh xã hội tại các huyện nghèo Tỉnh Điện Biên

1. Lý do chọn đề tài Đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) là một bộ phận trong mô hình phát triển xã hội để thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hoạt động của hệ thống ASXH là nơi thể hiện rõ nhất tính “định hướng xã hội chủ nghĩa” của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam, trong đó con người luôn có được, bao gồm cả cảm nhận được, một cuộc sống yên ổn và an toàn, có khả năng phòng ngừa những cú sốc và có những “chiếc phao cứu sinh” khi gặp phải những biến cố, rủi ro bất thường. Dưới góc độ của khoa học kinh tế chính trị ASXH được xem như là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội: Phân phối lại thu nhập quốc dân để tái sản xuất sức lao động. Đảm bảo ASXH ở nước ta hiện nay có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và ổn định đất nước, góp phần hiện thực hóa các quyền xã hội của mọi người dân; đặc biệt đối với các huyện nghèo tỉnh Điện Biên đảm bảo ASXH góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa những người có hoàn cảnh khó khăn… Với những chính sách đảm bảo ASXH của Chính phủ bằng nhiều nguồn vốn khác nhau từ trung ương các tổ chức kinh tế – xã hội và các cá nhân đã giúp người dân nơi đây từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giầu trên chính quê hương mình. Đảm bảo ASXH tại các huyện nghèo tỉnh Điện Biên chính là nền tảng của phát triển kinh tế – xã hội, nhằm điều tiết, phân phối lại thu nhập giữa các vùng kinh tế và các nhóm dân cư, có thể được coi như là một giá đỡ đảm bảo thu nhập cho người dân. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững tại các huyện nghèo ngang bằng với các huyện khác trong tỉnh Điện Biên. Điện Biên là một tỉnh mới được thành lập, tách ra từ tỉnh Lai Châu cũ có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện có 5/10 huyện nghèo theo 3
6. chuẩn mới của Chính phủ. Nhưng với những chủ trương, chính sách đúng đắn, phát huy tốt nguồn lực tại chỗ và tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ của Chính phủ, cũng như các tổ chức kinh tế, tổ chức nhân đạo, từ thiện trong và ngoài nước, tỉnh Điện Biên trong thời gian qua đã từng bước thực hiện tốt việc đảm bảo ASXH, đời sống của người dân được đảm bảo, kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng phát triển ổn định…Các chương trình, dự án đảm bảo ASXH ngày càng đồng bộ và hoàn thiện với số người dân tại các huyện nghèo được giải quyết việc làm ngày tăng; số người tham gia BHXH ngày càng lớn, diện bao phủ không ngừng được mở rộng; chính sách trợ giúp xã hội và hỗ trợ giảm nghèo được triển khai đạt hiệu quả cao, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo đã giảm đáng kể; đảm bảo mức tối thiểu một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc biệt là người nghèo, dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn. hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) còn thấp; đời sống của một bộ phận người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chưa bảo đảm được mức tối thiểu và có sự chênh lệch giữa miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mức trung bình chung của cả huyện. cầu phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương. Chính vì vậy, đảm bảo ASXH tại các huyện nghèo tỉnh Điện Biên nói riêng, các huyện nghèo trong cả nước nói chung là một sự nghiệp cao cả và còn phải nỗ lực phấn đấu lâu dài. Để làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn; thực trạng và những quan điểm, giải pháp trong đảm bảo ASXH đối với các huyện nghèo, tác giả xin lựa chọn vấn đề: “Đảm bảo An sinh xã hội tại các huyện nghèo Tỉnh Điện Biên” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành kinh tế chính trị của mình. 4
7. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển hệ thống ASXH nhằm bảo đảm quyền lợi của mọi người dân, đặc biệt chú ý đến người nghèo, người dân tộc, dân cư vùng nông thôn, dân cư vùng sâu, vùng xa. Đầu tư của Nhà nước cho ASXH ngày càng tăng, quản lý Nhà nước về ASXH từng bước được tăng cường, sự tham gia của doanh nghiệp, người dân và các tổ chức xã hội ngày càng nhiều. Nhờ vậy, tỷ lệ nghèo giảm nhanh, đối tượng tham gia và thụ hưởng các chính sách ASXH ngày càng mở rộng và tăng về số lượng; người dân, đặc biệt dân cư vùng nông thôn bước đầu đã chủ động phòng ngừa, đối phó, giảm thiểu và khắc phục có hiệu quả những rủi ro, để ổn định cuộc sống, hoà nhập tốt hơn vào cộng đồng. Tuy nhiên, hệ thống ASXH còn nhiều bất cập, thể hiện ở mức độ bao phủ thấp, đối tượng hưởng lợi còn hạn chế, các khoản tiền trợ cấp ASXH chỉ bảo đảm một phần trong tổng nhu cầu chi tiêu của hộ gia đình. Bởi vậy để làm rõ hơn kết quả thực hiện công tác ASXH ở nước ta trong thời gian qua đã có các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, trong đó đáng chú ý là công trình của các tác giả sau: * Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng Đề án chiến lược ASXH giai đoạn 2011-2020. Đề án đã đề cập trên góc độ lý luận về quá trình thực hiện công tác ASXH như: quan điểm, đối tượng, mục tiêu, định hướng giải pháp và kinh phí thực hiện ASXH. Gần đây nhất tháng 1 năm 2014, Viện khoa học Lao động và xã hôi thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam đã phát hành cuốn sách có nội 5
8. dung đặc biệt quan trọng đến hệ thống các chính sách về ASXH của Việt Nam với tên sau: “Phát triển hệ thống ASXH ở Việt Nam đến năm 2020”. Cuốn sách đã nêu lên toàn bộ cơ sở lý luận, thực tiễn cũng như những nội dung, chính sách chủ yếu và thực trạng của hệ thống ASXH ở Việt Nam hiện nay; định hướng phát triển chính sách ASXH đến năm 2020; cuốn sách đã cung cấp đầy đủ những nội dung cơ bản về hệ thống ASXH của Việt Nam, nêu lên thực trạng công tác ASXH Chính sách xã hội nông thôn: kinh nghiệm CHLB Đức và thực tiễn Việt Nam. NXB lý luận chính trị, Hà nội 2006; và 2020 NXB chính trị Quốc gia (năm 2013). Đề tài cấp Bộ năm 2002 của các tác giả: Bùi Văn Hồng, nghiên cứu mở rộng đối tượng tham gia BHXH đối với người lao động tự tạo việc làm và thu nhập; Nguyễn Văn Định, tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường đề tài cấp Bộ (năm 2000); Nguyễn Tiệp, các giải pháp nhằm thực hiện xã hội hoá công tác trợ giúp xã hội, đề tài cấp Bộ năm 2002; Đặng Cảnh Khanh, vấn đề trợ giúp xã hội trong chính sách bảo đảm xã hội ở Việt nam đề tài KX. 04. 05 (năm 1994); * Công trình nghiên cứu cấp nhà nước mang mã số KX 04.05: “Luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện các chính sách bảo đảm xã hội trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, do Viện Khoa học lao động và các vấn đề xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, làm chủ đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài đề cập đến một cách khá hệ thống vấn đề bảo đảm xã hội như: đã làm rõ khái niệm về đảm bảo xã hội; mối quan hệ giữa bảo đảm xã hội với các chính sách xã 6
9. hội, vị trí, vai trò và sự cần thiết khách quan của bảo đảm xã hội trong nền kinh tế thị trường, khẳng định bảo đảm xã hội vừa là nhân tố ổn định, vừa là động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Đề tài đã nghiên cứu khá công phu về các bộ phận cấu thành quan trọng của bảo đảm xã hội là BHXH, trợ giúp xã hội, ưu đãi xã hội; đã đánh giá thực trạng của các bộ phận cấu thành này, chỉ ra những thành tựu, hạn chế của nó và chỉ ra quan điểm, phương hướng và giải pháp phát triển trong tương lai của hệ thống bảo đảm xã hội ở nước ta. * Luận văn Tiến sỹ của tác giả Mai Ngọc Anh – Chuyên ngành quản lý kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội với tên đề tài: “ASXH đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam”. Đề tài đã nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống ASXH đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường; tổng kết kinh nghiệm về xây dựng và hoàn thiện hệ thống ASXH đối với nông dân ở một số nước trên thế giới, rút ra những kinh nghiệm có thể vận dụng vào việc xây dựng hệ thống ASXH đối với nông dân ở nước ta; khái quát thực trạng hệ thống ASXH ở nước ta hiện nay, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của hệ thống ASXH hiện hành đối với nông dân. * Luận văn Thạc sỹ của tác giả Nguyễn Chương Phát – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Trường đại học Kinh tế – Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên với đề tài: “Ảnh hưởng của hệ thống ASXH tới vấn đề nghèo đói của hộ nông dân huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái”. Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, tạo điều kiện cho các cơ quan chính quyền, đoàn thể và nhân dân có thể nhận diện bức tranh toàn cảnh về ASXH và ảnh hưởng của hệ thống ASXH tới vùng nông thôn với một mức độ nhất định. Từ đó, giúp cho nhà nước có căn 7
10. cứ xây dựng pháp luật, chế độ, chính sách; phương hướng hoạt động phù hợp nhằm tăng cường ASXH; cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo và giảm thiểu rủi ro cho những người bị thiệt thòi trong xã hội; đưa đất nước phát triển bền vững đi lên trong nền kinh tế thị trường. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã có những bài viết, công trình nghiên cứu bàn về hệ thống ASXH, cũng như đảm bảo ASXH ở nước ta hiện nay. Có thể nêu lên một số công trình nghiên cứu, bài viết của một số tác giả như sau: Nguyễn Hải Hữu, Phát triển hệ thống an sinh xã hội phù hợp với bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Patricia Justino, khuôn khổ xây dựng tổng thể quốc gia về an sinh xã hội ở Việt Nam (UNDP); PGS, TS Vũ Văn Phúc – Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, An sinh xã hội ở nước ta: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; GS, TS Hoàng Chí Bảo – Hội đồng lý luận Trung ương, An sinh xã hội với ổn định và phát triển bền vững ở Việt Nam (Tạp chí Tuyên giáo, năm 2014);

 

MÃ TÀI LIỆU: 0508

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *