Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

1. Lý do chọn đề tài Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảm bảo tính kế thừa, phát triển của Đảng. Kết nạp nhiều sinh viên vào Ðảng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tri thức chính trị, phục vụ tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm gần đây, phát triển đảng viên được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của đảng bộ các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”, chỉ thị số 02 của Thành ủy TPHCM về “tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh phát triển đảng viên trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp”. Quán triệt tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng trong sinh viên. Trường Đại học Sư phạm TPHCM là một trong 15 trường đại học trọng điểm quốc gia, một trong hai trường đại học sư phạm lớn của Việt Nam. Song song với đào tạo chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám hiệu TĐHSP TPHCM luôn quan tâm, tạo điều kiện để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng bộ Nhà trường đã chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong cán bộ, giảng viên và sinh viên cả về số lượng và chất lượng, xây dựng được một lực lượng vững mạnh cho tổ chức đảng. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, CTPTĐV ở Đảng bộ TĐHSP TPHCM vẫn còn bộc lộ một số hạn chế bất cập; số lượng đảng viên mới là sinh viên kết
6. 2 nạp mỗi năm là chưa tương xứng với nguồn phát triển đầy tiềm năng của nhà trường. Chất lượng, hiệu quả trong các khâu các bước của công tác phát triển đảng trong sinh viên còn một số hạn chế. Đặc biệt trước sự phát triển mới của tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Nhà trường thời kỳ mới đặt ra cho công tác phát triển đảng viên trong sinh viên nhiều vấn đề mới mẻ cần được tiếp tục làm sáng tỏ cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Vì thế, đề tài “Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” là vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp thiết cần được triển khai nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thời gian qua, ở nước ta đã có nhiều công trình khoa học, bài viết nghiên cứu về công tác phát triển đảng viên của Đảng, về giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng cho thanh niên. Tiêu biểu như: Đề tài luận án tiến sĩ “Xây dựng đội ngũ đảng viên là thanh niên sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Trang (2001). Tác giả tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và nguyên nhân ưu điểm, hạn chế xây dựng đội ngũ đảng viên là thanh niên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội; đề xuất một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ đảng viên là thanh niên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài luận văn thạc sĩ “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trong các trường phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay” của tác giả Lê Hồng Sơn (2005). Đề tài đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trong các trường phổ thông công lập Thành phố Hồ Chí Minh.
7. 3 Về công tác phát triển Đảng có các công trình: Luận văn thạc sĩ “Phát triển đảng viên trong sinh viên các trường đại học công an nhân dân ở phía Bắc trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Vũ Thế Kỳ (2001). Tác giả tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và nguyên nhân ưu điểm, hạn chế của công tác phát triển đảng viên, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong sinh viên các trường đại học công an nhân dân ở phía Bắc. Đề tài luận văn thạc sĩ “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới trong học viên hệ đào tạo sĩ quan ở các nhà trường thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân trong thời kỳ mới” của tác giả Lê Văn Lương (2002). Tác giả đã tập trung phân tích thực trạng về chất lượng, chỉ rõ những nguyên nhân ưu điểm, hạn chế của công tác phát triển đảng viên mới trong học viên, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới trong học viên hệ đào tạo sĩ quan ở các nhà trường thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân trong thời kỳ mới. Đề tài luận văn thạc sĩ “Công tác phát triển đảng viên mới trong sinh viên đại học ở Đà Nẵng hiện nay” của tác giả Lê Thưởng (2001). Tác giả đã tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận; phân tích thực trạng, chỉ rõ những nguyên nhân ưu điểm, hạn chế của công tác phát triển đảng viên mới trong sinh viên, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới mới trong sinh viên đại học ở thành phố Đà Nẵng. Đề tài luận văn thạc sĩ “Công tác phát triển Đảng trong sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội hiện nay, thực trạng và giải pháp” của tác giả Dương Trung ý (2001). Tác giả đã tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận; phân tích thực trạng, chỉ rõ những nguyên nhân ưu điểm, hạn chế; đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội. Luận văn thạc sỹ “Bồi dưỡng nguồn phát triển đảng là học viên đào tạo sĩ quan người dân tộc thiểu số ở các trường sĩ quan hiện nay” của tác giả Phạm Tấn Nam (2008). Tác tác giả đã tập trung phân tích thực trạng, nguyên
8. 4 nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng tiêu chí đánh giá và đưa ra bộ giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nguồn phát triển đảng là học viên đào tạo sĩ quan người dân tộc thiểu số ở các trường sĩ quan trong quân đội hiện nay. Về sách tham khảo có: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới” GS,TS Nguyễn Phú Trọng, PGS,TS Tô Huy Rứa và PGS, TS Trần Khắc Việt đồng chủ biên-Nxb CTQG-Hà Nội-2004. Ngoài ra, còn có các bài viết được đăng tải trên báo, tạp chí. Tiêu biểu như: “Phát triển đảng trong sinh viên ở Trường Đại học Vinh”, bài đăng trên Tạp chí xây dựng Đảng ngày 23/4/2012 của tác giả Nguyễn Quang Tuấn (trường Đại học Vinh); “Phát triển Đảng trong sinh viên: Xây dựng nguồn nhân lực trẻ vừa hồng vừa chuyên” của tác giả Minh Hiệp, phát trên sóng Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM ngày 12/5/2012; “Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ở Hòa Bình” của tác giả Hoàng Hùng, bài đăng báo Nhân dân, ngày 08/06/2013; “Phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Phước Hơn, đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng ngày 14/10/2013… các tác giả đã tập trung đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn và đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong sinh viên ở một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0519

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *