Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tại Khách Sạn Kim Liên

Chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tại Khách Sạn Kim Liên

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý do chọn đề tài Kinh doanh khách sạn là một trong những ngành cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt và thoả mãn nhu cầu đời sống văn hoá, tinh thần của con người. Nước ta, trong những năm gần đây hoạt động kinh doanh khách sạn đã phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Để hoạt động kinh doanh khách sạn có hiệu quả hơn, đòi hỏi phải sử dụng đồng bộ các công cụ quản lý kinh tế, tài chính, trong đó kế toán được xem là công cụ quản lý quan trọng nhất. Tuy nhiên, muốn kế toán phát huy một cách tốt nhất chức năng thông tin và kiểm tra của mình, cần phải xây dựng một hệ thống kế toán hoàn chỉnh. Với hệ thống kế toán này, thông tin được cung cấp không chỉ hướng vào các quá trình, các sự kiện kinh tế đã xảy ra mà còn phải hướng đến những diễn biến trong tương lai, nhằm giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm soát và đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với các mục tiêu đã xác lập. Một hệ thống đáp ứng được nhu cầu thông tin như vậy phải là một hệ thống bao gồm hai phân hệ: kế toán tài chính và kế toán quản trị. Dù kinh doanh ở lỉnh vực nào, mặt hàng gì thì “ lợi nhuận” luôn là mục tiêu mà các Doanh nghiệp theo đuổi. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này, kế toán doanh nghiệp cần phải xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Thông tin chi phí và giá thành có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra các quyết định quản trị. Thông qua các thông tin chi phí và giá thành do kế toán cung cấp, người sử dụng có thể đưa ra các quyết định hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, kế toán chi phí và giá thành sản phẩm ở nhiều
12. 2 doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Các thông tin chi phí và giá thành do kế toán cung cấp mới chỉ đáp ứng được thông tin để lập báo cáo tài chính, các thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Sự bất cập này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả quản trị và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nói riêng. Trước thực tế này, đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại Khách Sạn Kim Liên” được chọn làm đề tài nghiên cứu với mong muốn góp phần bổ sung, tăng cường tính ứng dụng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, góp phần phát triển công tác kế toán quản trị và nâng cao trình độ quản lý, sức cạnh tranh của khách sạn Kim Liên. 1.2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu 1.2.1. Mục đích nghiên cứu: – Về lý luận Hệ thống những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị kinh doanh khách sạn. – Về thực tiễn Vận dụng lý luận vào thực tiễn để tìm hiểu và đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Khách sạn Kim Liên từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện hơn nữa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ theo yêu cầu quản trị của khách sạn Kim Liên. 1.2.2. Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung vào nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị tại khách sạn Kim Liên Về thời gian: Số liệu thực hiện năm 2015 của khách sạn
13. 3 1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu nghiên cứu như đã trình bày ở trên, luận văn đặt ra các câu hỏi nghiên cứu sau: + Để phục vụ quản trị doanh nghiệp, kế toán cần phải cung cấp được thông tin chi phí và giá thành như thế nào? + Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Khách sạn Kim Liên đã đáp ứng được nhu cầu quản trị như thế nào? + Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Khách sạn Kim Liên cần được hoàn thiện như thế nào để đáp ứng được nhu cầu thông tin cho quản trị doanh nghiệp? 1.3 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tại khách sạn 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu – Phương pháp tiếp cận thông tin Luận văn vận dụng cơ sở lý thuyết về kế toán chi phí và tính giá thành sản phầm để đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại khách sạn Kim Liên. Đồng thời, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để thu thập và xử lý thông tin. + Nghiên cứu định tính: Thực hiện thông qua việc quan sát, phỏng vấn các đối tượng cung cấp thu thập thông tin như các nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ, Phòng Kế hoạch, bộ phận kinh doanh, bộ phận thu mua, bộ phận kiểm tra chất lượng giúp cho tác giả có cái nhìn tổng quan về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. + Nghiên cứu định lượng: Tác giả lượng hóa các khái niệm, đo
14. 4 lường mối quan hệ giữa các yếu tố thông qua việc áp dụng các công cụ phân tích, thống kê, so sánh. – Phương pháp thu thập dữ liệu Dữ liệu của đề tài nghiên cứu được thu thập thông qua các nguồn sau: + Nguồn dữ liệu sơ cấp: Có được qua điều tra thu thập thông tin từ các phòng ban, bộ phận phục vụ tại Công ty. Cụ thể: phỏng vấn các nhân viên kế toán, quan sát trực tiếp. + Nguồn dữ liệu thứ cấp: các tài liệu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Các tài liệu sẵn có tại Khách sạn Kim Liên: Tài liệu giới thiệu về khách sạn, quy chế tài chính, mục tiêu, chiến lược hoạt động của Công ty; Các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của khách sạn trong vòng 3 năm: 2012 – 2015; Các chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán có liên quan đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm… – Phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu Các dữ liệu thu thập được sẽ được phân loại, sàng lọc, sắp xếp phân tích, tổng hợp qua công cụ hỗ trợ bằng phần mềm: Microsoft office Word, Microsoft office Excel để đưa ra các đánh giá tổng hợp và các ý kiến đề xuất về công kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại khách sạn. 1.4.Tổng quan nghiên cứu 1.4.1. Các công trình nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất phục vụ quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là đề tài nghiên cứu của rất nhiều công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Có thể nói đây là đề tài được nhiều người lựa chọn nhất cho nghiên cứu của mình.Tuy nhiên, mỗi người lại có cách nhìn nhận, suy nghĩ khác nhau làm đa dạng hơn những vấn đề cần làm sáng tỏ. Qua tìm hiểu thực tế, có nhiều đề tài nghiên cứu về kế toán chi phí sản
15. 5 xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất như: – Nguyễn Thị Hải Vân (2012), Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị tại Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex, luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Thương mại. Về lý luận tác giả đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất như khái niệm, vai trò, mối quan hệ cũng như phân loại chi phí sản xuất và các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất… Về thực tế, qua phân tích chi phí và tính giá thành sản phẩm đá ốp lát tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất, tác giả đã thấy được những ưu điểm, nhược điểm như bộ máy kế toán của các doanh nghiệp được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, trình bày được thực trạng nội dung chi phí, phân loại chi phí, đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty. Chương 2 tác giả đã trình bày rõ đặc điểm, phương pháp kế toán từng khoản mục chi phi nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và cách tính giá thành sản phẩm. Qua đó, tác giả đã đưa ra được những ưu điểm, hạn chế cần phải khắc phục.

 

MÃ TÀI LIỆU: 6092

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *