Chất lượng hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Báo cáo quản trị kinh doanh

 

 

Luận Văn Chất lượng hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội miễn phí, dành cho các bạn đang làm đề tài luận văn về Quản trị văn phòng

XEM THÊM BÁO GIÁ DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN

 https://zalo.me/0932091562

 1. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện đại hóa nền hành chính quốc gia nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế – xã hội của đất nƣớc đƣợc coilà một trong những chủ trƣơng của Nhà nƣớc ta trong cuộc cải cách nền hành chính. Để thực hiện tốt chủ trƣơng này, chúng ta không thể không ngừng cải tiến và hoàn thiện hoạt động hành chính văn phòng. Văn phòng có chức năng tham mƣu, tổng hợp, giúp việc, quản trị hậu cần của mỗi cơ quan, là bộ phận trực tiếp giúp lãnh đạo đơn vị điều hành toàn bộ công việc và các hoạt động của đơn vị, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo và quản lý. Văn phòng là đầu mối, là nơi đến và đi của hầu hết các thông tin liên quan đến quá trình lãnh đạo, quản lý điều hành của cơ quan. Bởi vậy, xây dựng văn phòng mạnh là yếu tố rất quan trọng để giúp cơ quan, tổ chức đổi mới phƣơng thức lãnh đạo và lề lối làm việc, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả công tác lãnh đạo. Chủ tịch Hồ chí Minh đã khẳng định: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộvăn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng […] cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Văn phòng HĐND và UBND quận là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, là “đầu mối công việc”, đƣợc HĐND và UBND ủy quyền “thừa lệnh” trong giải quyết một số thủ tục hành chính thông thƣờng, giúp Thƣờng trực HĐND và UBND quận trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài chức năng tham mƣu, tổng hợp đƣợc thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể nhƣ: xây dựng quy chế và tổ chức làm việc theo quy chế; xây dựng và tổ chức thực hiện chƣơng trình công tác, thông tin tổng hợp văn phòng
  1. 9. 2 còn có nhiệm vụ phục vụ các hoạt động hằng ngày nhƣ: tổ chức các cuộc làm việc của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến đi công tác của lãnh đạo. Đƣợc thành lập theo Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, quận Bắc Từ Liêm chính thức hoạt động vào ngày 01/4/2014. Do là một quận mới đƣợc thành lập trên cơ sở tách từ huyện Từ Liêm cũ, nên hoạt động của quận, đặc biệt là hoạt động văn phòng HĐND và UBND quận gặp rất nhiều khó khăn, với khối lƣợng công việc lớn. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác văn phòng đối với hoạt động chung của toàn thể cơ quan, Văn phòng HĐND và UBND Quận Bắc Từ Liêm đã không ngừng nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, giúp Thƣờng trực HĐND thực hiện quyền quyết định và quyền giám sát; giúp UBND quận tổ chức, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trên tất cả các l nh vực của đời sống xã hội, nhằm từng bƣớc khắc phục các khó khăn. Với phƣơng châm: “Kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”, Văn phòng HĐND và UBND quận Bắc Từ Liêm xác định cần thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lƣợng hoạt động, đáp ứng những yêu cầu của thời đại mới. Nhằm tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, cũng nhƣ đƣợc sự ủng hộ của lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, học viên đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Chất lượng hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp chƣơng trình thạc s của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Văn phòng là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi cơ quan, đơn vị nói chung và trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc nói riêng. Do vậy, các vấn đề liên quan đến chất lƣợng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của văn phòng luôn nhận đƣợc sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các học giả và những ngƣời làm công tác văn phòng.
  2. 10. 3 Có thể kể đến một số cuốn sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu có tính chất học thuật nhƣ: – CuốnsáchHành chínhvănphòngtrong cơ quan nhànướcdotác giả Lƣu Kiếm Thanh chủ biên [34] cung cấp những khái niệm cơ bản, cơ sở pháp lý và những kỹ năng cần thiết của việc xây dựng và tổ chức công tác hành chính văn phòng trong các cơ quan, tổ chức nhà nƣớc (công tác văn thƣ, lƣu trữ); – Cuốn sách Nghiệp vụ hành chính văn phòng của tác giả Lƣu Kiếm Thanh, Nxb Thống kê (2009): Trình bày những nghiệp vụ cụ thể trong công tác điều hành, tham mƣu, tổng hợp, lễ tân của hành chính văn phòng: công tác văn phòng, lãnh đạo văn phòng, lập kế hoạch công tác, công tác thông tin – báo cáo, tổ chức hội họp, soạn thảo văn bản, công tác văn thƣ, hợp đồng, giao tiếp văn phòng – Cuốn sách Sổ tay tổ chức hành chính văn phòng dành cho trưởng phòng tổ chức, chánh văn phòng quy định mới nhất về nghiệp vụ hành chính văn phòng hướng dẫn soạn thảo văn bản, diễn văn, bài phát biểu dùng cho các sự kiện quan trọng tại địa phương do tác giả Vũ Thị Kim Thanh biên soạn (Nxb Lao động, 2013): Trình bày các hƣớng dẫn về nghi lễ, nghi thức, tổ chức đại hội, hội nghị, tiếp khách, công tác hành chính, văn thƣ, lƣu trữ; nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử và văn hoá công sở cùng các mẫu soạn thảo văn bản, diễn văn, bài phát biểu dùng cho các sự kiện quan trọng tại địa phƣơng; – Cuốn sách Quản trị hành chính văn phòng do tác giảVũ Đình Quyền biên soạn (Nxb Thống kê, 2005) đề cập đến một số nội dung cơ bản về vai trò của văn phòng trong 1 tổ chức, những nguyên tắc và thực tiễn chung về quản trị hành chính văn phòng. Dịch vụ và phƣơng pháp văn phòng. Nguyên tắc cơ bản của thông tin liên lạc và kiểm soát công việc văn phòng, dự đoán về vai trò của văn phòng trong tƣơng lai; – Giáo trình hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước: Dùng cho đại học Hành chính do các tác giả Lƣu Kiếm Thanh, Bùi Xuân Lự, Lê Đình
  3. 11. 4 Chúc biên soạn

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 0
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học ở trường đại học để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/