Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Chất lượng đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn tỉnh Kiên Giang

Chất lượng đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn tỉnh Kiên Giang

1. Lý do chọn đề tài Công chức hành chính cấp huyện là một bộ phận của nguồn nhân lực là lực lƣợng chủ yếu quyết định đến hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành của bộ máy hành chính cấp huyện. Việc từng bƣớc nâng cao chất lƣợng, chăm lo xây dựng đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính của huyện là nhiệm vụ thƣờng xuyên và có ý nghĩa quan trọng, cần thiết, cấp bách hiện nay. Với ý nghĩa, tầm quan trọng của đội ngũ công chức, trong những năm qua, Đảng, nhà nƣớc ta đã có nhiều chiến lƣợc, chủ trƣơng, chính sách để nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và chất lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các giai đoạn của cách mạng. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, với số lƣợng phù hợp, chất lƣợng ngày càng nâng cao,cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ CNH – HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Chất lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có vị trí hết sức quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nƣớc. Do đó, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện là một yêu cầu có tính tất yếu khách quan, vừa mang tính cấp thiết và vừa mang tính kế thừa, thƣờng xuyên, liên tục và lâu dài.
9. 2 Trong những năm qua dƣới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện Ủy, UBND huyện Vĩnh Thuận, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hành chính cấp huyện đã đƣợc quan tâm thực hiện có hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức hành chính cấp huyện đã dần trƣởng thành, cơ bản đáp ứng đƣợc các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo QP – AN, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của huyện. Tuy nhiên, thực trạng chất lƣợng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện còn có nhiều mặt hạn chế: Cơ cấu công chức theo ngành, lĩnh vực chƣa đồng đều; trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, thực thi công vụ còn hạn chế; tỷ lệ công chức nữ, công chức là ngƣời dân tộc thiểu số còn thấp; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận công chức chƣa tốt… với những tồn tại, hạn chế đó, đội ngũ công chức các cơ quan hành chính của huyện chƣa đáp ứng đƣợc với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nƣớc. Đây là vấn đề rất quan trọng cần đƣợc quan tâm nghiên cứu, giải quyết, đặc biệt là sau khi thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban thƣờng vụ huyện ủy, tập thể thƣờng trực UBND huyện theo tinh thần Nghị Quyết Trung Ƣơng 4 khóa XI về “một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng”. Nghị quyết trung ƣơng 4 khóa XII “về tăng cƣờng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại UBND huyện Vĩnh Thuận, qua thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trƣớc những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và yêu cầu của đội ngũ công chức trong giai đoạn tới; nhằm góp phần thiết thực để nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức của huyện nên em đã chọn đề tài: “Chất lượng đội
10. 3 ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp thạc sỹ quản lý công của mình.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10473

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *