Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / chất lượng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc khmer của các đảng bộ xã ở tỉnh bạc liêu hiện nay

chất lượng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc khmer của các đảng bộ xã ở tỉnh bạc liêu hiện nay

1. Lý do chọn đề tài Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn coi trọng CTPTĐV, chăm lo xây dựng ĐNĐV, coi đó là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, là vấn đề có tính quy luật trong công tác XDĐ, có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của Đảng, sự thành bại của cách mạng. Chỉ thị 52-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị chỉ rõ: Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác XDĐ nhằm tăng cường thêm sức mạnh chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Đảng là một cơ thể chính trị xã hội sống, có quá trình hình thành, phát triển và đào thải riêng. Vì vậy, CTPTĐV là đòi hỏi tự nhiên, là quy luật tất yếu nhằm để bù đắp số lượng giảm đi và tạo thêm sinh lực cho Đảng, bảo đảm sự kế thừa, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng ĐNĐV. Để có ĐNĐV đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, từng đảng viên có chất lượng tốt, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các tổ chức của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, trong các thành phần dân tộc, giai cấp, tầng lớp, các nhóm dân cư, lứa tuổi… phải đặc biệt coi trọng kết nạp đảng viên, nhất là những nơi có ít và chưa có đảng viên. Đây là phương hướng phát triển đảng viên được Đảng ta chỉ ra và nhất quán thực hiện trong suốt quá trình XDĐ và lãnh đạo cách mạng. TCCSĐ nói chung, các đảng bộ xã ở tỉnh Bạc Liêu nói riêng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức và hoạt động của Đảng. Đảng bộ xã là nơi trực tiếp gắn bó với nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với dân, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở xã, nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng, nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và tiến hành công tác phát triển đảng, sàng lọc đảng viên. 3
6. Nhận thức rõ được vị trí, vai trò, tầm quan trọng đó, những năm qua cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ở tỉnh Bạc Liêu luôn coi trọng và quan tâm CTPTĐV, nhất là CTPTĐV là người dân tộc Khmer. Do đó CTPTĐV đã đạt được những kết quả quan trọng, số lượng đảng viên là người dân tộc Khmer ngày càng tăng, tuyệt đại đa số đảng viên là người dân tộc Khmer đã phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, góp phần cải thiện cơ cấu và nâng cao chất lượng ĐNĐV của các đảng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để các đảng bộ xã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công cuộc đổi mới ở địa phương. Tuy nhiên, CTPTĐV là người dân tộc Khmer của các đảng bộ xã ở tỉnh Bạc Liêu còn bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định cả về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng; nội dung, hình thức, biện pháp chưa thật sát hợp, có lúc, có nơi còn chạy theo số lượng đơn thuần, coi nhẹ, hạ thấp chất lượng, tiêu chuẩn đảng viên hoặc xem nhẹ CTPTĐV là người dân tộc Khmer; hẹp hòi, định kiến, tuyệt đối hóa tiêu chuẩn đảng viên. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Các thế lực đang đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hòng phá hoại Đảng, phá hoại công cuộc đổi mới trên đất nước ta, trong đó các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thực hiện âm mưu đó. Trước yêu cầu xây dựng các đảng bộ xã ở tỉnh Bạc Liêu thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với CTPTĐV là người dân tộc Khmer của các đảng bộ xã ở tỉnh Bạc Liêu. Vì vậy, nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng CTPTĐV là người dân tộc Khmer của các đảng bộ xã ở tỉnh Bạc Liêu là vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và mang tính cấp thiết. 4
7. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài CTPTĐV là một nhiệm vụ quan trọng, là một trong những nội dung then chốt của công tác XDĐ. Trong những năm qua Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị và có nhiều cơ quan, cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiên cứu về CTPTĐV với nhiều góc độ khác nhau, tiêu biểu: * Những công trình nghiên cứu về nâng cao chất lượng TCCSĐ cấp xã. “Công tác vận động giáo dân của tổ chức cơ sở đảng (cấp xã) đồng bằng Bắc Bộ nước ta hiện nay”, Luận án tiến sĩ lịch sử của Hoàng Mạnh Điền, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2001). Luận án đã phân tích thực trạng công tác vận động giáo dân của TCCSĐ (cấp xã) đồng bằng Bắc Bộ, chỉ ra những đặc điểm đặc thù và xác định yêu cầu đề xuất những giải pháp cơ bản tăng cường công tác vận động giáo dân của các TCCSĐ (cấp xã) ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay. “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng cấp xã ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay” (2002), Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Văn Bé Tư. Theo tác giả chất lượng của TCCSĐ cấp xã là chất lượng lãnh đạo xây dựng HTCT ở cơ sở vững mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, ức hiếp nhân dân, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và thực hiện có hiệu quả xây dựng đảng bộ theo nghị quyết, Điều lệ Đảng. Trên cơ sở phân tích thực trạng, nguyên nhân của thực trạng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng các đảng bộ cấp xã hiện nay. “Chất lượng các đảng bộ xã vùng đồng bằng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay” (2004), Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam của Lê Xuân Thành. Tác giả luận văn đã đưa ra quan niệm về chất lượng và các tiêu chí đánh giá chất lượng, đánh giá thực trạng chất lượng các đảng bộ xã vùng đồng bằng tỉnh Thanh Hóa, đề xuất 5
8. những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng các đảng bộ xã vùng đồng bằng tỉnh Thanh Hóa hiện nay. “Chất lượng các đảng bộ xã có đồng bào theo đạo thiên chúa ở miền Đông Nam Bộ hiện nay”, Luận án tiến sĩ khoa học chính trị của Phạm Thanh Kiều, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2008). Luận án đã luận giải làm rõ vai trò, chức năng, đặc điểm của các xã có đồng bào theo đạo thiên chúa, phân tích những vấn đề cơ bản về chất lượng các đảng bộ xã có đồng bào theo đạo thiên chúa ở miền Đông Nam Bộ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, nguyên nhân, luận án đã xác định mục tiêu, phương hướng, đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng các đảng bộ xã có đồng bào theo đạo thiên chúa ở miền Đông Nam Bộ đến năm 2020. Dương Trung Ý, Nâng cao chất lượng đảng bộ xã trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Nxb CTQG, H, 2012. Tác giả đã luận giải làm rõ yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với các đảng bộ xã trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; thực trạng chất lượng các đảng bộ xã và đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng các đảng bộ xã giai đoạn hiện nay. * Những công trình nghiên cứu về nâng cao chất lượng CTPTĐV. Lê Văn Lượng (2002), Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong thanh niên các dân tộc thiểu số ở nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam. Luận văn đã phân tích đặc điểm của CTPTĐV và đối tượng đoàn viên, thanh niên các dân tộc thiểu số ở nông thôn tỉnh Lạng Sơn; luận giải những vấn đề cơ bản về nâng cao chất lượng CTPTĐV trong thanh niên các dân tộc thiểu số; đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, xác định phương hướng, yêu cầu, đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng CTPTĐV trong thanh niên các dân tộc thiểu số ở nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn hiện nay. 6
9. Nguyễn Chí Tính (2004), Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ xã tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả đã đi sâu phân tích vai trò, đặc điểm của đội ngũ đảng viên hoạt động ở các đảng bộ xã tỉnh An Giang hiện nay, đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên và chỉ ra những yêu cầu mới về chất lượng đội ngũ đảng viên. Xác định phương hướng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ xã tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay. Nguyễn Văn Chất (2005), Nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên là học viên người dân tộc thiểu số đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Học viện Chính trị Quân sự trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam. Tác giả luận văn đã đi sâu phân tích đặc điểm của đảng viên là học viên người dân tộc thiểu số với những nét đặc trưng về văn hóa, phong tục, tập quán, cá tính, tâm lý. Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên là học viên, luận văn đã đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên là học viên người dân tộc thiểu số đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Học viện Chính trị hiện nay. Lê Văn Cương (2005), Công tác phát triển đảng viên trong nữ thanh niên dân tộc thiểu số của các đảng bộ xã miền núi tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam. Luận văn đã phân tích vai trò của xã và đảng bộ xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, đặc điểm, vai trò của nữ thanh niên dân tộc thiểu số. Luận giải những vấn đề cơ bản về lý luận CTPTĐV trong nữ thanh niên dân tộc thiểu số; trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, xác định phương hướng, yêu cầu, đề xuất những giải pháp cơ bản tăng cường 7
10. CTPTĐV trong nữ thanh niên dân tộc thiểu số của các đảng bộ xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay. Nguyễn Thị Ngọc Loan (2006), Chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách ở các phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đề tài này, tác giả đã đi sâu phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vai trò chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay. Từ đó, xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên trách của các phường thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay. Nguyễn Văn Hào (2013), Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên của các đảng bộ xã ở Thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam. Tác giả đã phân tích làm rõ đặc điểm, nhiệm vụ của các đảng bộ và CTPTĐV của các đảng bộ xã ở Thành phố Đà Nẵng, đề xuất những giải pháp đẩy mạnh CTPTĐV trong thanh niên của các đảng bộ xã ở Thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, trên phạm vi cả nước còn có một số công trình khoa học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, sách, các bài báo viết nghiên cứu về nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng ĐNĐV như: Nguyễn Văn Giang, Nâng cao chất lượng đảng viên là người theo đạo ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, 2003.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0493

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *