Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Chất lượng công tác kiểm tra giá sát của quận huyện ủy thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Chất lượng công tác kiểm tra giá sát của quận huyện ủy thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

1. Lý do chọn đề tài Kiểm tra, giám sát là một tất yếu khách quan, biểu hiện nghiêm túc của hoạt động có ý thức của mọi tổ chức và con người trong xã hội. Điều này đã được C.Mác minh họa bằng sự so sánh về khác biệt giữa nhà kiến trúc tồi nhất (hoạt động có ý thức) và con ong giỏi nhất (hoạt động theo bản năng) là “Nhà kiến trúc trước khi xây dựng từng ngăn trong tổ ong thì đã xây dựng từng ngăn đó trong óc mình rồi”. Sự khác biệt về chất trong hoạt động của con người là: bao giờ cũng có kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, có kiểm tra, đánh giá cụ thể Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát không những góp phần đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn , chính xác và được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp cơ bản, quan trọng để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Các quận ủy, huyện ủy thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội đại biểu các đảng bộ quận, huyện, là đảng ủy cấp trên cơ sở, có chức năng nhiệm vụ lãnh đạo mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ quận, huyện, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Điều lệ Đảng khẳng định: “ Các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng” [16, tr.5]. Lãnh đạo và tiến 3
6. hành công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên của quận ủy, huyện ủy thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của quận, huyện cũng như sự phát triển nhanh chóng, phức tạp về kinh tế – xã hội ở các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của quận ủy, huyện ủy thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, các quận ủy, huyện ủy thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm; kiểm tra, giám sát , năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của các quận ủy, huyện ủy đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Tuy nhiên: “Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao” [33, tr.91]. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của các quận ủy, huyện ủy thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế, bất cập. Chất lượng và kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lĩnh vực trong công tác kiểm tra, giám sát. Chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai trái, tiêu cực, phát huy nhân tố tích cực. Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện và 4
7. khắc phục. Sự phối hợp của nhiều cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, trong công tác kiểm tra, giám sát chưa thật hiệu quả. Tình hình nhiệm vụ phát triển, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của các quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay ngày càng diễn biến nhanh chóng và phức tạp. nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở các quận, huyện ngày càng nặng nề hơn. Nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn các đảng bộ quận, huyện yêu cầu ngày càng cao. Sự chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, những tiêu cực và tệ nạn xã hội đang tác động mạnh mẽ vào đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tình hình nhiệm vụ đó đang đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các quận, huyện ủy thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Để thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các quận ủy, huyện ủy thuộc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đề ra: tác giả chọn vấn đề “Chất lượng công tác kiểm tra giá sát của quận huyện ủy thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Trong những năm gần đây, có nhiều công trình nghiên cứu của các tập thể và nhiều nhà khoa học, cán bộ giảng dạy trong các học viện, nhà trường về công tác KT,GS của Đảng. Tiêu biểu là: 2.1. Nhóm công trình nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát: “Công tác kiểm tra của đảng ủy các hệ đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật chiến dịch ở Học viện Lục quân giai đoạn hiện nay”, Nguyễn Nguyện, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Học viện Chính trị quân sự, năm 2005. Tác giả đã làm rõ những đặc điểm nổi bật mang tính chất đặc thù của đảng ủy các hệ đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, 5
8. chiến dịch ở Học viện Lục quân, xác định những vấn đề có tính nguyên tắc trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra của đảng ủy các hệ đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Lục quân. Trên cơ sở phân tích những ưu điểm và hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra của đảng ủy các hệ, tác giả đã rút ra năm kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của đảng ủy các hệ đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Lục quân. “ Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy các hệ, tiểu đoàn quản lý học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay”, Phạm Quang Thanh, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Học viện Chính trị, năm 2010. Tác giả đã phân tích làm rõ tình hình, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đảng ủy hệ, nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát của các đảng ủy hệ, tiểu đoàn quản lý học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị. Phân tích làm rõ nội hàm quan niệm về công tác kiểm tra, giám sát, chỉ rõ mục đích, chủ thể, lực lượng tiến hành, đối tượng và nội dung, hình thức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy hệ, tiểu đoàn quản lý học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị. Xác định những vấn đề có tính nguyên tắc, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và rút ra kinh nghiệm tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; dự báo các yếu tố tác động, xây dựng tiêu chí đánh giá và đề xuất các giải pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy hệ, tiểu đoàn quản lý học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay. “Hoạt động của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thuộc Binh chủng Đặc công hiện nay”, Trần Tất Thắng, Luận văn Thạc sĩ khoa học chính trị, Học viên Chính trị quân sự, năm 2006. Trên cơ sở làm rõ ba đặc điểm tác động tới hoạt động của các UBKT đảng ủy cơ sở ở Binh chủng Đặc công, tác giả đã phân tích làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ những nguyên nhân ưu, khuyết điểm và những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT đảng ủy cơ sở thuộc Binh chủng Đặc 6
9. công. Đưa ra hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT đảng ủy cơ sở thuộc Binh chủng Đặc công gồm: Nâng cao nhận thức cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nội dung, yêu cầu hoạt động của UBKT đảng ủy cơ sở; xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc, thực hiện tốt nội dung, yêu cầu, vận dụng linh hoạt hình thức, phương pháp, quy trình hoạt động của UBKT; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, kiểm tra của UBKT cấp trên đối với quá trình xây dựng và hoạt động của UBKT đảng ủy cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp, đề cao trách nhiệm của các tổ chức , các lực lượng đối với hoạt động của UBKT; thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về hoạt động của UBKT. 2.2. Nhóm công trình nghiên cứu về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ khối các cơ quan Trung ương”, Trương Tấn Sang, Tạp chí Kiểm tra, số 5 năm 2009. Tác giả chỉ rõ: để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp phải có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc điểm tình hình của các cơ quan, cần tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ khi mới manh nha để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra vi phạm kéo dài ảnh hưởng đến tình hình nội bộ trong các cơ quan, đơn vị. “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng”, Nguyễn Văn Chi, Tạp chí Kiểm tra, số 5, năm 2006, tác giả đã đề cập một số vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp hiện nay. Khái quát những đóng góp quan trọng của cấp ủy và UBKT các cấp trong công tác xây dựng Đảng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 7
10. kiểm tra, giám sát, tác giả khẳng định: “Cấp ủy các cấp phải tích cực, chủ động và trực tiếp chỉ đạo các cuộc kiểm tra của mình theo kế hoạch đề ra. Qua mỗi cuộc kiểm tra phải có đánh giá, rút kinh nghiệm để phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy”. “Bàn về chất lượng công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng”, Phạm Thị Ngạn, Tạp chí Kiểm tra, số 7, năm 2006, tác giả đã đưa ra khái niệm về chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Sau khi phân tích kỹ hơn về nội hàm khái niệm, tác giả đã đưa ra sáu tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0480

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Quản lý thuế Thu Nhập Cá Nhân tại Cục Thuế Tỉnh Bình Phước, thực trạng và một số giải pháp

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu. Thuế TNCN là loại thuế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *