Home / Ngành Lịch Sử

Ngành Lịch Sử

Hãy phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng?

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG Câu 1: Các bạn hãy phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng? Câu 2: Cương lĩnh là gì ? Các cương lĩnh của Đảng ? Phân tích những đặc trưng …

Read More »

Cương lĩnh là gì ? Các cương lĩnh của Đảng ? Phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng ?

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG Câu 1: Các bạn hãy phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng? Câu 2: Cương lĩnh là gì ? Các cương lĩnh của Đảng ? Phân tích những đặc trưng …

Read More »

Phân tích những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam theo quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh ?

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG Câu 1: Các bạn hãy phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng? Câu 2: Cương lĩnh là gì ? Các cương lĩnh của Đảng ? Phân tích những đặc trưng …

Read More »