Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán (page 30)

Luận văn thạc sĩ Kế toán

Tháng Năm, 2020

 • 30 Tháng Năm

  Đề tài: Kế toán tiền lương tại công ty nuôi trồng thủy sản, HOT

  1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). – Tìm hiểu lý luận về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo …

 • 30 Tháng Năm

  Đề tài: Kế toán hàng hóa tại Công ty gia công cơ khí, HAY, 9đ

  1 LỜI MỞ ĐẦU Việc hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới trong thời gian qua đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó hội nhập …

 • 30 Tháng Năm

  Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty đồ chơi trẻ em, HAY, 9đ

  1 LỜI MỞ ĐẦU Vốn bằng tiền giữ một vị trí hết sức quan trọng trong danh nghiệp. Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như …

 • 30 Tháng Năm

  Kế toán hàng hóa tại Công ty kinh doanh sản phẩm công nghệ, 9đ

  1.1.Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu tài sản lưu động của …

 • 30 Tháng Năm

  Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp xây dựng, HAY

  1 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trƣờng các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phƣơng pháp sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trƣờng là cạnh tranh, …

 • 30 Tháng Năm

  Đề tài: Phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty in, HAY, 9đ

  1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ doanh nghiệp nào đều gắn liền với hoạt động tài chính và không thể tách khỏi quan hệ trao đổi tồn tại giữa các đơn vị kinh tế. Hoạt động tài chính có …

 • 30 Tháng Năm

  Luận văn: Lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cơ khí, HAY

  Lời mở đầu Duy trì, tồn tại và phát triển là việc mà mọi doanh nghiệp luôn luôn đề cập và hướng đến. Để làm được điều đó thì công tác phân tích báo cáo tài chính và công tác kế toán là yêu cầu cần thiết là rất quan …

 • 30 Tháng Năm

  Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty Bao Bi, HOT, 9đ

  1 LỜI MỞ ĐẦU Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế.Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh. Hiện nay nước ta …

 • 30 Tháng Năm

  Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty dịch vụ Cảng, HAY

  LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện kinh tế hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải đƣợc phản ánh thông qua chỉ tiểu tổng hợp lợi nhuận từ hoạt …

 • 30 Tháng Năm

  Đề tài: Tiền lương khối quản lý gián tiếp tại công ty cảng, HAY

  1 LỜI MỞ ĐẦU Hải Phòng từ lâu đã nổi tiếng là một thành phố cảng, với lợi thế nƣớc sâu nên vận tải biển rất phát triển, đồng thời là một trong những động lực tăng trƣởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cảng Hải Phòng là …