Cách viết báo cáo tốt nghiệp kế toán – ĐIỂM CAO

Báo cáo kế toán Thuê Viết Luận Văn - Khóa Luận - Báo Cáo

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán điểm cao, hôm nay dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp chia sẻ đến các bạn đang học tại Bộ Giao Thông Vận Tải Trường Cao Đẳng Nghề GTVT TW III  Khoa Kinh Tế, cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán điểm cao. Ngoài ra, các bạn có nhu cầu thuê viết báo cáo thực tập tốt nghiệp thì liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ kế toán để được tư vấn, cũng như được hỗ trợ tốt nhất về bài làm nhé.

Chương 1: Cơ sở lý luận của báo cáo tốt nghiệp kế toán – ĐIỂM CAO

Đề tài được chọn: phần này khoản 8 trang chiếm 25% thang điểm báo cáo

Phần này cần hệ thống lại, chắt lọc (lưu ý: không chép lại nguyên văn phần lý thuyết) những nội dung gắn với những vấn đề cần giải quyết nhằm cho ý kiến nhận xét kiến nghị sau này. (Theo quy định hiện hành từ các tài liệu tham khảo như bài giảng, giáo trình, tạp chí, chuẩn mực, thông tư,…)…

Chương 2: Tình hình thc tế tại báo cáo tốt nghiệp kế toán

Về đề tài đã chọn viết khoảng 25-30 trang, chiếm 50% thang điểm báo cáo, chương này có hai phần chính cơ bản như sau:

  • Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập

Phần này cần nêu những nội dung trong đơn vị về: Quá trình hình thành và phát triển; Tổ chức bộ máy quản lý; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý; Tổ chức sản xuất kinh doanh; Quy trình sản xuất; Tổ chức công tác kế toán, các chính sách, chế độ, nguyên tắc, phương pháp kế toán DN đang áp dụng;

  • Thực trạng công tác kế toán (tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh) về đề tài đã chọn tại đơn vị thực tập – Phần này cần nêu những nội dung chính như sau:

Số liệu thực tế về kế toán (tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh) trong một kỳ nhất định (tháng, quý, năm) về đề tài đã chọn tại đơn vị thực tập – Phần này cần trình bày những nội dung chính như sau:

Mô tả lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh) trong kỳ từ đó lập định khoản (phân tích, so sánh, đối chiếu, nhận xét đối với  những đề tài về phân tích tài chính, phân tích kết quả hoạt động SX kinh doanh) và minh họa chứng từ liên quan (đối với chứng từ photo thì kèm theo phụ lục)

  • Ghi sổ kế toán (lập các mẫu biểu phân tích tài chính, phân tích kết quả hoạt động SX kinh doanh) – Phần này trình bày những nội dung chính như sau:
  • Ghi sổ kế toán chi tiết liên quan phần hành kế toán thực tập; ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng;
  • Mô tả những gì đã và đang thực hiện tại đơn vị. Tập trung vào những nội dung sẽ đưa ra nhận xét kiến nghị sau này ở phần ba. Đối với đề tài kế toán cần mô tả cách thực hiện như thế nào, số liệu chỉ để minh họa rõ hơn cho cách làm và số liệu thời gian tối thiều từ năm 2014 đến nay; Đối với đề tài phân tích thì phải lấy số liệu mới nhất và trung thực thì mới có giải pháp kịp thời và hữu ích cho đơn vị.

Chương 3: Nhận xét kiến nghị bài báo cáo tốt nghiệp kế toán

Về đề tài chọn viết khoảng 4 trang chiếm 15% thang điểm báo cáo.

Tập trung và tìm hiểu những vấn đề đã phát hiện trong lời mở đầu cũng như đã được mô tả trong phần ba. Không nêu nhận xét kiến nghị lạc sang lĩnh vực khác với chuyên ngành kế toán (như tài chính, quản lý, …). Tóm lại nội dung của tất cả các phần (lời mở đầu, phần hai, phần ba, phần bốn) phải xoay quanh chủ đề chính mà tên đề tài đã xác định.

  1. Trang kết luận: khoàn 1-2 trang chiếm 5% thang điểm báo cáo
  2. Trang tài liệu tham khảo
  3. Đối với các tài liệu xuất bản trong các tạp chí ra định kỳ

Nguyên tắc:

Tác giả, năm. Tên bài viết. Tên đầy đủ của tạp chí, quyển / số: trang bài viết.

Ví dụ:

–  Ho, Y.W. and S.S.Y. Nawawi, 1969. Effects of carbon …. Journal of Molecular Biology, 45:567-575.

–  Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải và Nguyễn Lê Hoàng Yến, 1999. Ương tôm …nước xanh cải tiến. Tạp chí Thủy sản, số 32: 42 – 45.

  1. Đối với sách

Nguyên tắc:

Tác giả, năm. Tên sách. Lần xuất bản (chỉ ghi nếu là lần xuất bản thứ hai trở đi). Nhà xuất bản. Nơi xuất bản. Số trang quyển sách.

Ví dụ:

– Nguyễn Anh Tuấn và Trần Ngọc Hải, 1992. Kỹ thuật nuôi tôm sú. Nhà xuất bản Nông  nghiệp. Hà Nội. 68 trang.

– Boyd, C.E., 1995. Bottom soils … Chapman and Hall. New York. 348 pp.

  1. Đối với tài liệu hội thảo, hội nghị:

Nguyên tắc:

Tác giả, năm. Tên bài viết. In / Trong: Tên của người chủ biên hay người hiệu đính (chủ biên hay editor(s)). Tên quyển sách. Tên hội nghị, thời gian hội nghị, địa điểm hội nghị. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản. Trang của bài viết.

Lưu ý: Trường hợp không phải là nhà xuất bản mà là tên tạp chí thì ghi tên tạp chí mà không cần ghi nơi xuất bản.

Ví dụ:

– Benzie, J.A.H., E. Ballment and S. Brusher, 1993. Genetic structure of Penaeus monodon … and allozymes. In: G.A.E. Gall and H. Chen (Editors). Genetics in aquaculture. Proceedings of the Fouth International Symposium, 29 April to 3 May 1991. Wuhan, China. Aquaculture, 111: 89 – 93.

– Nguyễn Chu Hồi, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Thọ, 2005. Bước đầu đánh giá nuôi trồng thủy sản ven biển Việt Nam. Trong: Đỗ Văn Khương và Nguyễn Chu Hồi (chủ biên). Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Kỷ yếu hội nghị toàn quốc, ngày 14 – 15 tháng 1 năm 2005, Hải Phòng. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội. Trang 53 – 65.

d. Đối với sách có nhiều bài viết với nhiều tác giả hoặc nhóm tác giả và có người chủ biên

Nguyên tắc:

Viết giống như bài viết trong hội nghị hay hội thảo

Ví dụ:

–  Shigueno, K., 1992. Shrimp culture industry in Japan. In: Fast A.W. and L.J. Lester (Editors). Marine shrimp culture: Principles and Practices. Elsevier. Amsterdam. 278 pp.

e. Trường hợp sách mà tên cơ quan, quốc gia, … như là tác giả

Nguyên tắc:

Tên cơ quan viết tắt – chữ in hoa, năm. Tên bài viết / sách. Nhà xuất bản. Nơi xuất bản. Số trang.

Ví dụ:

– FAO, 1998. Report of the Food and Agriculture organization fisheries mission for Thailand. FAO, Washington D.C. 73 pp.

f.  Đối với sách chủ biên

Nguyên tắc:

Tác giả (Hiệu đính hay Editor(s)). Tên quyển sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản. Số trang.

Ví dụ: –  Loddging, W. (Editor), 1967. Gas effluent analysis. M.Dekker, Inc. New York. 200 pp.

g.Trường hợp trích dẫn từ website

Nguyên tắc:

Tên tác giả, năm. Tên  bài viết. Tên website, ngày truy cập (Truy cập ngày… hay Accessed on …)

Ví dụ: –  Min, K., 1998. Waste pollution in China. http://www…, truy cập ngày 17/3/2008.

h. Luận văn, luận án

Nguyên tắc:

Tên tác giả luận văn / luận án, năm. Tên luận văn / luận án. Bậc tốt nghiệp (cao học hay tiến sỹ). Tên trường. Địa danh của trường.

Ví dụ:             

–  Tain, F.H.,1999. Impacts of aquaculture extension on small-scale …in Thailand. Master thesis. The University of Michigan. Ann Arbor, Mitchigan.

–  Nguyễn Thị Ngọc Lan, 2004. Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi cá lóc bong (Channa micropeltes). Luận văn tốt nghiệp cao học ngành Nuôi trồng Thủy sản. Trường Đại học Cẩn Thơ. Cần Thơ.

i.  Lưu ý khác

–  Trường hợp trích dẫn mà không có bài (trích dẫn qua người thứ hai): trong bài viết cần ghi rõ tác giả và năm xuất bản nhưng phải ghi kèm theo được trích dẫn bởi tác giả nào trong ngoặc đơn. Ở phần tài liệu tham khảo chỉ cần ghi tài liệu của tác giả trích dẫn. Tuy nhiên, cần giới hạn trường hợp này vì như thế bài viết sẽ không hay.

Ví dụ: Trích dẫn: … tôm càng xanh được nuôi phổ biến ở ĐBSCL (Nguyễn Việt Thắng, 1988 được trích dẫn bởi Trần Ngọc Hải, 1999). Trong danh mục  tài liệu tham khảo chỉ cần ghi tài liệu của Trần Ngọc Hải, 1999.

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *