Hướng dẫn cách làm bài báo cáo tốt nghiệp điểm cao

Luận văn quản trị kinh doanh

Hướng dẫn cách làm bài báo cáo tốt nghiệp điểm cao. Để làm được một bài tiểu luận điểm cao thì việc đầu tiên các bạn nên tham khảo các bài tiểu luận của những người làm trước, hay là những bài có ở trên mạng xã hội, có rất nhiều các website chia sẻ bài tiểu luận. Tuy nhiên để không phải gặp khó khăn và tốn thời gian khi làm bài tiểu luận thì, tailieumien.vn có hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thiện bài tiểu luận nhanh chóng.

Ngoài ra, tailieumien.vn còn hỗ trợ hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ nhé. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến dịch vụ viết thuê luận văn của tailieumien.vn nhé.

Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp

Mục đích:

Thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành quản lý công nghiệp và kế toán, đồng thời học hỏi và làm quen với môi trường làm việc tại các đơn vị; qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả về một đề tài khoa học bằng một chuyên đề tốt nghiệp.

 • Yêu cầu:

Đối với sinh viên:

 • Hiểu về lý thuyết Quản Lý Công Nghiệp/ Kế Toán và kiến thức bổ trợ liên quan.
 • Tìm hiểu thực tiễn về những nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
 • Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của doanh nghiệp.
 • Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong chuyên đề tốt nghiệp.

Giáo viên hướng dẫn:

 • Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.
 • Hướng dẫn cho sinh viên về quá trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
 • Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp họ thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp.
 • Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.

Phạm vi thực tập tốt nghiệp:

Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp về quản lý công nghiệp tại các loại hình đơn vị sau:

 • Doanh nghiệp sản xuất.
 • Doanh nghiệp thương mại.
 • Doanh nghiệp dịch vụ.
 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng.
 • Các tổ chức tương đương có liên quan.

Nội dung, quy trình thực tập viết báo cáo thực tập

Nội dung thực tập:

Khi thực tập tại đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện các công việc sau đây:

Tìm hiểu về đơn vị thực tập.

Bao gồm:

 • Quá trình hình thành và phát triển.
 • Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
 • Nhiệm vụ chức năng và định hướng/ kế hoạch phát triển.
 • Tổ chức công tác quản lý của đơn vị.
 • Các nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: Phân tích công tác quản lý vật tư, TSCĐ của đơn vị; cách thức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của đơn vị v.v…

Nghiên cứu tài liệu.

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:

 • Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, Internet…
 • Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị thông qua tài liệu thu thập.

Tiếp cận công việc thực tế.

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu được và trực tiếp làm quen  với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần với kỹ năng nghiệp nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.

Lựa chọn đề tài và viết báo cáo thực tập.

 1. Viết báo cáo thực tập:

Kết thúc quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Báo cáo thực tập là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

Đề tài sinh viên lựa chọn và viết cho Báo cáo thực tập có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của xã hội chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.

Trong báo cáo, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại đơn vị thực tập hoặc thực tiễn hiện có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.

Báo cáo thực tập sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc tìm hiểu của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, đề xuất nêu ra trong chuyên đề. Trong những trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giáo viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo do sinh viên thực hiện.

 1. Chuyên đề tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp:

Những sinh viên đủ điều kiện viết Chuyên đề tốt nghiệp / Khóa luận tốt nghiệp sẽ tiếp tục phát triển báo cáo thực tập của mình lên thành Chuyên đề tốt nghiệp hoặc có thể lựa chọn một mảng đề tài mới và bắt đầu nghiên cứu và viết chuyên đề tốt nghiệp.

Chuyên đề tốt nghiệp sau khi hoàn thành phải có sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện về việc cho phép bảo vệ tốt nghiệp, trên cơ sở đó tác giả sẽ bảo vệ trước hội đồng tốt nghiệp và chỉnh sửa các nội dung cần chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng để hoàn tất học phần khóa luận tốt nghiệp của mình.

Quy trình viết Báo cáo thực tập .

 • Bước 1: Lựa chọn đề tài: Sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am tường nhất, nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn (Xem thêm hướng dẫn đề tài đính kèm)
 • Bước 2: Viết đề cương sơ bộ khoảng 02 trang. Bước này cần hoàn thành trong 2-3 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương (gửi trực tiếp hoặc gửi qua địa chỉ e-mail của giáo viên).
 • Bước 3: Viết đề cương chi tiết khoảng 04, gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý (gửi trực tiếp hoặc qua địa chỉ e-mail) để giáo viên duyệt và gửi lại. Công việc này cần được hoàn thành trong 2-3 tuần. Đề cương chi tiết được phê duyệt sẽ đóng kèm ở sau Báo cáo thực tập.
 • Bước 4: Viết bản thảo của Báo cáo/ Chuyên đề. Nếu cần có sự góp ý và được sự đồng ý của giáo viên, nên trước khi hết hạn ít nhất 20 ngày (đối với BCTT) và 7 ngày đối với (CĐTN), bản thảo phải được hoàn tất để gửi và kịp nhận lại bản đã được giáo viên góp ý.
 • Bước 5: Viết, in bản báo cáo/chuyên đề hoàn chỉnh, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn.

Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu.

Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp. Sau đây là một số cách thức thu thập thông tin cần thiết:

 • Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu… liên quan đến đơn vị, đến công tác quản lý, sản xuất của đơn vị.
 • Phỏng vấn trực tiếp người liên quan (Nên chuẩn bị sẵn trước các câu hỏi ở nhà, có thể ghi ra giấp để tiết kiệm thời gian).
 • Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.
 • Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu có liên quan. Lưu ý các mẫu biểu chỉ có ý nghĩa minh họa cho phương pháp hay quy trình đó tại đơn vị. Có thể không cần số liệu nhưng phải trình bày được phương pháp và quy trình hiện đang được sử dụng.

Hướng dẫn kết cấu và hình thức trình bày 1 Báo cáo thực tập

Hướng dẫn kết cấu của 1 Báo cáo thực tập .

Đối với đề tài có nội dung gắn liền tại đơn vị thực tập, kết cấu của Báo cáo thực tập bao gồm các phần sau:

 • Trang bìa (theo mẫu)
 • Trang “Nhận xét của giáo viên”
 • Trang “Nhận xét của đơn vị thực tập”
 • Trang “Lời cảm ơn”
 • Trang “Các từ viết tắt sử dụng”
 • Trang “Danh sách các bảng sử dụng”
 • Trang “Danh mục các đồ thị, sơ đồ…”
 • Trang “Mục lục”
 • Trang “Lời mở đầu”. Nội dung bao gồm:
 • Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài
 • Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài
 • Phương pháp (cách thức) thực hiện đề tài
 • Phạm vi của đề tài
 • Kết cấu các chương của đề tài. Lưu ý phần kết cấu của đề tài có thể từ 3 đến 4 chương tùy theo nội dung của đề tài được chọn. Kết cấu sau đây được trình bày theo 3 chương

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Nội dung bao gồm:

 • Tóm lược quá trình hình thành và phát triển.
 • Chức năng và lĩnh vực hoạt động.
 • Tổ chức sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức quản lý của đơn vị.
 • Chiến lược, phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai.
 • Các nội dung khác…(tùy theo lĩnh vực của đề tài).

Lưu ý: Chương này có độ dài không quá 10 trang.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ ĐÃ CHỌN TẠI ĐƠN VỊ

Nội dung bao gồm:

 • Mô tả, phản ánh tình hình thực tế liên quan đến đề tài tại đơn vị
 • Phân tích, đánh giá tình hình thực tế tại đơn vị

Nhận xét: Nêu những điểm đạt được và những tồn tại

Lưu ý: Chương này có độ dài khoảng 20 trang.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ

Nội dung bao gồm:

 • Nhận xét, đánh giá: So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn ở đơn vị để trình bày các ưu, nhược điểm…
 • Các đề xuất hoặc giải pháp gợi ý: Đưa ra các ý kiến liên quan đến vấn đề nghiên cứu để đề xuất đơn vị hoàn thiện.

Lưu ý: Chương này có độ dài khoảng 5-10 trang.

 • KẾT LUẬN

 

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *