Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Biện pháp chuẩn hóa giáo viên tiếng Anh ở các trường Trung học cơ sở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Biện pháp chuẩn hóa giáo viên tiếng Anh ở các trường Trung học cơ sở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

1. Lí do chọn đề tài Giáo dục ngày nay đang khẳng định vai trò là động lực trực tiếp phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, khi mà yếu tố con người là nhân tố trung tâm của sự phát triển. Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta xác định: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam” [8, tr.77]. Để phát triển sự nghiệp giáo dục, trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta xác định phải mới căn bản và toàn diện nền giáo dục cho phù hợp với xu thế thực tiễn giáo dục Việt Nam và xu thế phát triển của giáo dục thế giới trên cơ sở đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chính là việc chuẩn hoá đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, Đảng và Nhà nước ta khẳng định: “nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục.” [26, tr.19]. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 được Đảng ta xác định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt” [8, tr. 20]. Đồng thời, Đảng cũng đặt ra yêu cầu “giáo viên phải có đủ đức và tài”; các lực lượng giáo dục, trước hết là đội ngũ giáo viên cần phải được “chuẩn hoá”. Vì vậy, mỗi nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân cần phải đặc biệt quan tâm đến việc “chuẩn hoá” đội ngũ giáo viên. Một trong những điều kiện để hội nhập tốt với thế giới là phải tạo ra một đội ngũ các nhà tri thức trong tương lai phải biết ngoại ngữ mà chủ yếu là 3
6. tiếng Anh. Tiếng Anh có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong sự phát triển của đất nước. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước ta, để có thể đi tắt, đón đầu, để con người Việt Nam có thể vươn lên tầm cao trí tuệ thế giới thì phải đầu tư, phát triển giáo dục, phải biết tiếng Anh bởi vì phần lớn các tài liệu tri thức khoa học của nhân loại được viết bằng tiếng Anh, nhiều quốc gia sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Tại Việt Nam, môn tiếng Anh cũng được Bộ GD – ĐT đưa vào chương trình dạy từ bậc phổ thông đến đại học. Để dạy và học tiếng Anh đạt hiệu quả cần phải hội đủ nhiều yếu tố và một trong những nhân tố đó là trình độ đội ngũ giáo viên (GV), những người đang trực tiếp giảng dạy ở các cơ sở giáo dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành TW Đảng khoá VIII đã khẳng định: “ GV là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh. Chất lượng giáo dục trong nhà trường phụ thuộc phẩm chất, năng lực của đội ngũ GV”. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói khi bàn về vai trò của người thầy trong sự nghiệp giáo dục: “Thầy giáo là nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định và tạo nên những con người mới. ngữ giảng dạy cao hơn trình độ chung của cấp dạy hai bậc. Qua kết khảo sát trình độ GV tiếng Anh do Sở GD – ĐT Bạc Liêu phối hợp tổ chức, tất cả GV tiếng Anh ở các trường đều không đạt chuẩn theo quy định của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng GV đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo nhưng trình độ thực tế chưa tương xứng là do trong thời gian qua công tác chuẩn hóa cho đội ngũ này còn nhiều hạn chế. Trong những năm qua, Phòng GD – ĐT Hồng Dân và Sở GD – ĐT Bạc Liêu hàng năm đều có tổ chức bồi dưỡng GV nhưng đó là chương trình bồi dưỡng GV THCS nói chung chứ chưa phải là chương trình đặc thù dành riêng cho chuẩn hóa GV tiếng Anh. Đối với các trường, hiệu trưởng nhà 4
7. trường cũng chưa thật sự quan tâm đến chương trình chuẩn hóa riêng cho GV dạy môn tiếng Anh. Kết quả của kì thi khảo sát năng lực, đặt ra cho các nhà quản lí là phải làm sao tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ GV từ mục đích, nguyên tắc, phương pháp, nội dung, hình thức, các bước khi bồi dưỡng GV để đạt được trình độ chuẩn theo quy định. Như vậy để có được một đội ngũ GV đủ trình độ thì cần phải làm tốt công tác chuẩn hóa GV, làm cho mỗi GV thấy được việc bồi dưỡng để chuẩn hóa là nhu cầu của mình nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ theo đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020. Xuất phát từ những lý do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài “Biện pháp chuẩn hóa giáo viên tiếng Anh ở các trường Trung học cơ sở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu”, làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Ở Ấn Độ vào năm 1988 đã quyết định thành lập hàng loạt các trung tâm học tập trong cả nước nhằm tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Việc bồi dưỡng, phát triển GV được tiến hành ở các trung tâm này đã mang lại hiệu quả rất thiết thực. Hội nghị UNESCO tổ chức tại NêPan vào năm 1998 về tổ chức quản lý nhà trường đã khẳng định: “Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GV là vấn đề cơ bản trong phát triển giáo dục”. Tại Pakistan, nhà nước đã xây dựng chương trình bồi dưỡng về sư phạm cho đội ngũ GV và quy định trong thời gian 3 tháng cần bồi dưỡng những nội dung gồm: giáo dục nghiệp vụ dạy học; Cơ sở tâm lý GV; Phương pháp nghiên cứu, đánh giá và nhận xét học sinh . . .đối với đội ngũ GV mới vào nghề chưa quá 3 năm. Ở Philippin, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ GV không tiến hành tổ chức trong năm học mà tổ chức bồi dưỡng thành từng khóa học trong thời 5
8. gian học sinh nghỉ hè. Hè thứ nhất bao gồm các nội dung môn học, nguyên tắc dạy học, tâm lý học và đánh giá giáo dục; Hè thứ hai gồm các môn về quan hệ con người, triết học giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục; Hè thứ ba gồm nghiên cứu giáo dục, viết tài liệu trong giáo dục và Hè thứ tư gồm kiến thức nâng cao, kỹ năng nhận xét, vấn đề lập kế hoạch giảng dạy, viết tài liệu giảng dạy, viết sách giáo khoa, viết sách tham khảo. Tại Nhật Bản, việc bồi dưỡng và đào tạo lại cho đội ngũ GV, CBQL giáo dục là nhiệm vụ bắt buộc đối với người lao động sư phạm. Tùy theo thực tế của từng đơn vị, từng cá nhân mà cấp quản lý giáo dục đề ra các phương thức bồi dưỡng khác nhau trong một phạm vi theo yêu cầu nhất định. Cụ thể là mỗi cơ sở giáo dục cử từ 3 đến 5 GV được đào tạo lại một lần theo chuyên môn mới và tập trung nhiều vào đổi mới phương pháp dạy học. Tại Triều Tiên một trong những nước có chính sách rất thiết thực về bồi dưỡng và đào tạo lại cho đội ngũ GV, tất cả GV đều phải tham gia học tập đầy đủ các nội dung về chương trình về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Nhà nước đã đưa ra “Chương trình bồi dưỡng GV mới” để bồi dưỡng đội ngũ GV được thực hiện trong 10 năm và “Chương trình trao đổi” để đưa GV đi tập huấn ở nước ngoài. Tại Liên Xô (cũ) các nhà nghiên cứu quản lý giáo dục như: M.I.Kônđacốp, P.V. Khuđominxki…đã rất quan tâm tới việc nâng cao chất lượng dạy học thông qua các biện pháp quản lý có hiệu quả. Muốn nâng cao chất lượng dạy học phải có đội ngũ GV có năng lực chuyên môn. Họ cho rằng kết quả toàn bộ hoạt động của nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào việc tổ chức đúng đắn và hợp lý công tác quản lý bồi dưỡng, phát triển đội ngũ. Tại Singapore, một quốc gia có nền giáo dục phát triển ở Đông Nam Á và Châu Á, một kế hoạch bồi dưỡng chuyên nghiệp dành cho GV được đưa ra trong đó việc đào tạo và bồi dưỡng, phát triển năng lực sư phạm cho GV đang giảng dạy được kết hợp một cách chặt chẽ với sự phát triển sự nghiệp.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0511

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Phân tích chiến lược kinh doanh của vietcombank, HAY

LỜI MỞ ĐẦU Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ngành …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *