[06] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự [FREE]

Báo cáo nhân sự

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Và Đào Tạo Nhân Sự [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giao viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 8 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phục Vụ Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mnh, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>  Báo Cáo Thực Tập Nhân Sự


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 8

Đề cương chi tiết: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Chương 1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG NGHỆ DKT

 • 1.1.Tình hình chung của công ty cổ phần và công nghệ DKT
 • 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần và công  nghệ DKT
 • 1.1.2. Lịch sử  hình thành và phát triển của công ty     
 • 1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh
 • 1.1.4. Chức năng và nhiệm vụ
 • 1.2.    Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn của Thủ đô Hà Nộ1.2.1. Điều kiện địa lý
 • 1.2.2. Lao động và dân số
 • 1.2.3. Điều kiện kinh tế-xã hội
 • 1.3. Công nghệ sản xuất của Công ty DKT
 • 1.4. Tình hình tổ chức bộ máy quản lý ,tổ chức sản xuất và lao động của Công ty cổ phần công nghệ DKT  
 • 1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
 • 1.4.2. Chức năng của các phòng ban
 • 1.4.3. Tình hình tổ chức lao động của Công ty
 • 1.4.4. Tình hình sử dụng lao động của Công ty DKT
 • 1.5. Phương hướng phát triển công ty trong tương lai
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Chương 2: PHÂN TÍCH KINH TẾ  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT

 • 2.1.  Đánh giá chung kinh tế hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần và công nghệ DKT năm 2015  
 • 2.2. Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ của công ty Cổ phần và Công nghệ DKT
 • 2.2.1. Phân tích chỉ tiêu các giá trị sản lượng
 • 2.2.3. Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ theo mặt hàng
 • 2.2.4. Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ theo thời gia
 • 2.2.5. Phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình cung cấp dịch vụ
 • 2.2.6. Phân tích về các sản phẩm của công ty và triển vọng phát triển trong tương lai
 • 2.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định năm 2012
 • 3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định
 • 2.3.2. Phân tích kết cấu TSCĐ của công ty Cổ phần công nghệ DKT
 • 2.3.3. Phân tích tình hình tăng giảm TSCĐ công ty Cổ phần công nghệ DKT
 • 2.3.4. Phân tích tình trạng kỹ thuật của tài sản cố định
 • 2.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động – tiền lương năm 2015
 • 2.4.1. Phân tích tình hình sử dụng lao động
 • 2.4.2. Phân tích năng suất lao động
 • 2.4.3. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương
 • 2.5. Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh của công ty       
 • 2.5.1. Phân tích chung giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí
 • 2.5.2. Kết cấu chi phí công ty trong năm 2015
 • 2.5.3. Phân tích chi phí trên 1000đ doanh thu
 • 2.6. Phân tích tình hình tài chính của công ty
 • 2.6.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty qua bảng cân đối kế toán
 • 2.6.3.  Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn của công ty cổ phần công nghệ DKT
 • 2.6.4. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của công ty
 • 2.6.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần công nghệ DKT 
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 

 • 3.1. Căn cứ lựa chọn chuyên đề
 • 3.1.1. Tính cấp thiết của chuyên đề tuyển dụng và đào tạo
 • 3.1.2. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
 • 3.2. Cơ sở lý thuyết về công tác tuyển dụng vào đào tạo nhân lực
 • 3.2.1. Khái quát về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
 • 3.2.2. Công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp
 • 3.2.3. Công tác đào tạo trong doanh nghiệp
 • 3.3. Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ DKT
 • 3.3.1. Khái quát về công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ DKT
 • 3.3.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty
 • 3.3.3. Thực trạng công tác đào tạo tại công ty
 • 3.4.  Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty
 • 3.4.1. Phương hướng hoàn thiện Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự
 • 3.4.2. Các giải pháp hoàn thiện 
 • 3.4.3. Kiến nghị thực hiện các giải pháp
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Bước  vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nước ta đã và đang có những cải cách nhằm phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trở nên càng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, nhằm từng bước phát triển và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của người lao động một cách có hệ thống thông qua quá trình làm việc, trên cơ sở đó đánh giá khả năng của họ một cách toàn diện trong từng giai đoạn.

Xuất phát từ lợi ích yêu cầu đó, đòi hỏi mỗi người lao động phải có một trình độ đáp ứng yêu cầu công việc để có đội ngũ nhân viên giỏi, có trình độ và năng lực phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Việc tìm hiểu công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho thấy công ty đã chú trọng, và đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, lấy con người là cốt lõi của mọi sự phát triển. Tuy nhiên công tuyển dụng, tác đào tạo và phát triển nhân lực của công ty vẫn còn một số bất cập. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Vì vậy chương 3 của luận văn đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty nhằm góp phần trang bị thêm cho người lao động những kiến thức mới, hiểu biết được nhiều kỹ năng mới, hiểu rõ hơn về công việc,….giúp năng suất lao động tại công ty tăng lên trong tương lai

Với những nhận định trên, tác giả kiến nghị ban giám đốc cần có những biệm pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực  có bài bản hơn; chú trọng đến chính sách đào tạo nguồn nhân lực trẻ, những chính sách có lợi cho người lao động nhằm tạo sợi dây gắn kết với người lao động để người lao động gắn bó với công ty lâu dài.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Nguồn nhân lực là yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ một tổ chức nào và nó có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại của tổ chức, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực chất lượng cao là một lợi thế cạnh tranh hàng đầu giúp Doanh nghiệp tồn tại, đứng vững và phát triển trên thị trường.

Nhận thức được vai trò của nguồn nhân lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội rất quan tâm đến công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, trong thời gian thực tập tại Công ty em nhận thấy công tác này còn nhiều vấn đề bất cập, chính vì thế em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư & Phát triển nông nghiệp Hà Nội”. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Trong chuyên đề, em đã trình bày hệ thống lý thuyết về tuyển dụng và đào tạo trong tổ chức, phân tích thực trạng tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong Công ty và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty. Vì thời gian không cho phép, em chỉ xin nghiên cứu thực trạng tuyển dụng và đào tạo tại Công ty trong vòng ba năm 2005-2006-2007.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:

 • Chương I: Cơ sở lý luận cho việc thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức
 • Chương II: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội.
 • Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội.

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Có thể nói trong mỗi một tổ chức, yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự thành công hay thất bại đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong nền kinh tế thế giới hiện nay. Chính vì lẽ đó mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều đặc biệt quan tâm tới nguồn lực con người. Làm thế nào để có một nguồn nhân lực chất lượng cao, để làm được điều này các công ty luôn phải chú ý tới công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp mình.

Nhận thức được tầm quan trọng này, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội rất chú trọng đến công tác quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác tuyển dụng và đào tạo. Tuy nhiên, theo quan sát của cá nhân em trong thời gian thực tập tại Công ty, em nhận thấy những công tác này còn chưa được đặc biệt chú ý, thiết nghĩ trong tương lai Công ty cần phải tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa công tác  tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong Công ty.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO LÁI XE TẠI DOANH NGHIỆP TAXI – NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ GIA

Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất cho người lao động.

Trong phạm vi một Doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu. Lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra cho từng Doanh nghiệp.

Việc Doanh nghiệp sử dụng những biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một vấn đề hết sức quan trọng, nó có ý nghĩa tới sự thất bại hay thành công của Doanh nghiệp đó. Mặt khác, khi biết được đặc điểm của người lao động, Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy mà việc thực hiện mục tiêu của Doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn.

Trong quá trình sử dụng nguồn nhân lực của Doanh nghiệp, công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự là những quá trình có tầm quan trọng nhất định. Trong một Doanh nghiệp, công tác tuyển dụng nhân sự thành công tức là tìm được những người thực sự phù hợp với công việc có ý nghĩa to lớn, góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Bản thân những người được tuyển vào công việc với năng lực và sở trường của mình sẽ rất hứng thú với công việc. Ngược lại nếu việc tuyển dụng không được thực hiện đúng thì sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tác động trực tiếp đến công ty và người lao động.

Đào tạo và phát triển là các hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức, là điều kiện quyết định để các tổ chức có thể đứng vững và thắng lợi trong môi trường cạnh tranh. Do đó, trong các tổ chức, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần thực hiện một cách có tổ chức và có kế hoạch.

 • Có nhiều lí do nói rằng công tác đào tạo và phát triển là quan trọng và cần được quan tâm đúng mức trong các tổ chức. Trong đó có 3 lý do chủ yếu:
 • Để đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức.
 • Để đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của lao động.
 • Đào tạo và phát triển là những giải pháp có tính chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự
 • Qua quá trình nghiên cứu thực tế tại công ty Cổ phần Vũ Gia, em nhận thấy việc quản lý nguồn nhân lực của công ty còn tồn tại một số vấn đề, cụ thể như:

Công tác tuyển dụng lái xe của công ty chưa đem lại hiệu quả. Hàng năm, công ty tuyển dụng với số lượng không nhỏ tuy nhiên chưa chú trọng đến chất lượng tuyển dụng dẫn đến việc chưa tuyển được người phù hợp với đặc điểm và tính chất của công việc.

Bên cạnh đó việc tuyển dụng diễn ra liên tục và thường xuyên dẫn đến hàng năm, công ty bỏ ra chi phí đầu tư không nhỏ vào công tác tuyển dụng lái xe tuy nhiên những gì mà doanh nghiệp bỏ ra chưa thật sự mang lại kết quả tốt.

Việc đào tạo lái xe của công ty cũng chưa đem lại hiệu quả, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Những năm gần đây số vụ tai nạn do lỗi của các lái xe ngày càng gia tăng cho thấy chất lượng tay nghề của đội ngũ lái xe còn yếu.

Bên cạnh đó, theo điều tra về sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty, chỉ có gần 40% phản hồi của khách hàng là hài lòng với thái độ phục vụ của lái xe.

Từ tầm quan trọng của công tác tuyển dụng và đào tạo tuyển dụng và thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại Công ty Cổ phần Vũ Gia mà qua quá trình nghiên cứu em được tìm hiểu em quyết định chọn đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại doanh nghiệp taxi – Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Vũ Gia” là đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

KHO 99+ BÀI MẪU ===> Báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Đề tài nghiên cứu khoa học: “Một số biện pháp nâng cao công tác tuyển dụng và đào tạo lái xe tại doanh nghiệp taxi – Nghiên cứu tình huống tại Công ty Cổ phần Vũ Gia” đã nghiên cứu thực trạng hoạt động tuyển dụng và đào tạo của một số doanh nghiệp taxi tại Hải Phòng trong khoảng thời gian 2011-2012. Qua đó, tác giả chọn nghiên cứu cụ thể tình hình công tác tuyển dụng và đào tạo tại Công ty Cổ phần Vũ Gia.

Đề tài đã nghiên cứu lí thuyết, thực trạng của hoạt động tuyển dụng, đào tạo của Công ty Cổ phần Vũ Gia đồng thời thực hiện điều tra chọn mẫu 100 lái xe và 100 khách hàng của Công ty Cổ phần Vũ Gia. Kết quả cho thấy hoạt động tuyển dụng và đào tạo lái xe tại Công ty có ưu điểm: Công ty có có những chính sách tuyển dụng được những lái xe trẻ, 100% lái xe mới tuyển vào đều được qua đào tạo. Bên cạnh đó cũng có những nhược điểm như:

Đội ngũ lái xe khi tuyển dụng đầu vào mới chỉ dựa trên tiêu chí có bằng nghề lái xe từ hạng B2 trở lên và không có thi tay nghề. Trong nội dung đào tạo cho lái xe mới, công ty chưa chú trọng đến phần lí thuyết dẫn đến việc có nhiều lái xe vi phạm các quy định, luật lệ giao thông, …. Bên cạnh đó, công ty cũng chưa có những chính sách cụ thể để đào tạo lại nhằm bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho họ. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Từ đó, tác giả đã đề xuất hai biện pháp:

 • Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng lái xe tại Công ty Cổ phần Vũ Gia.
 • Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo lái xe tại Công ty Cổ phần Vũ Gia.
 • Các biện pháp đưa ra đều đã được khảo sát và tính toán khá kỹ lưỡng về tính khả thi

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Theo hình tháp nhu cầu của nhà khoa học Maslow thì trên những nhu cầu được ăn, ở, mặc, đi lại… là nhu cầu được an toàn và được bảo vệ. Thật vậy, nếu như con người đã được đầy đủ mà sống luôn bị đe doạ, rình rập và lo toan thì  không thể nào được thoải mái, hạnh phúc được. Có rất nhiều cách để con người tự bảo vệ lấy mình nhưng khi bảo hiểm ra đời thì nó được coi là biện pháp hữu hiệu nhất, có vai trò rất quan trọng trong đơì sống con người.

Bảo hiểm  góp phần ổn định tài chính cho người tham gia trước những rủi ro gây ra, góp phần đề phòng và hạn chế tổn thất, giúp cuộc sống của con người an toàn hơn, khiến họ yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân và xã hội. Là một bộ phận trong Bảo hiểm thương mại, BHNT ra đời cũng khá sớm vì nó hướng tới con người – trung tâm của vũ trụ và đã nhanh chóng gắn bó với cuộc sống của mỗi người dân.

Theo đà phát triển của xã hội, thị trường BHNT trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng ngày càng trở nên sôi động, đa dạng với nhiều sản phẩm do sự xuất hiện của nhiều công ty BHNT cũng như trong và ngoài nước. Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp bảo hiểm phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng. Hơn thế nữa, sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm vô hình, thông thường người ta không cảm thấy có nhu cầu với nó và chỉ khi bị là nạn nhân thì họ mới thấu hiểu tầm quan trọng của bảo hiểm sau khi sự đã rồi. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Đối với một doanh nghiệp BHNT, đại lý chính là người mang lại doanh thu, mang đến thành công hay thất bại của chính doanh nghiệp BHNT đó. Do vậy, chất lượng đại lý chính là chìa khóa của thành công.  Nhưng để có được đội ngũ đại lý chất lượng tốt thì phải có công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tốt bởi tuyển dụng và đào tạo đại lý tốt thì chất lượng đại lý mới tốt được.

Ý thức được vai trò của công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý đối với doanh nghiệp bảo hiểm, cùng sự giúp đỡ của TS. Nguyễn Thị Hải Đường và các cán bộ của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, em đã chọn đề tài: “Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Mục đích của chuyên đề này là tìm hiểu về thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý BHNT của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, để từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý của công ty.

Kết cấu của chuyên đề, bao gồm 3 chương: 

 • Chương I: Lý luận chung về BHNT và công tác tuyển dụng, đào tạo đại lý BHNT.
 • Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý BHNT tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự
 • Chương III: Một số kiến nghị trong công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tại Dai-ichi life.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do kiến thức và thời gian còn hạn chế nên trong quá trình nghiên cứu, bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo và các anh chị cùng các bạn để đề tài hoàn thiện tốt hơn nữa.

99+ BÀI MẪU ===> Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Trong nền kinh tế mở cửa hội nhập như Việt Nam hiện nay, có rất nhiều công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau. Và bảo hiểm nói chung, bảo hiểm nhân thọ nói riêng là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn với đặc thù của sản phẩm của chính mình! Vì thế đầu tư vào nhân lực, con người là vấn đề cần được quan tâm.

Đại lý một lần nữa lại càng quan trọng hơn khi chính họ là đại diện cho hình ảnh của cả một công ty, là cầu nối giữa công ty với chính khách hàng. Nhận thức được điều này, Công ty Daiichi life Việt Nam đã và đang dần chú trọng tuyển dụng và đào tạo ra những người vừa có đức, vừa có tài nhằm đem lại doanh thu cao cho công ty và đóng góp thêm vào GDP Việt Nam.

Đi sâu vào tìm hiểu vấn đề này em đã được hiểu hơn về công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tại Daiichi life Việt Nam. Trong bài làm của mình em đã nêu rõ những thế mạnh và điểm yếu của Daiichi life và đưa ra ý kiến của bản thân để góp phần cải thiện, phát triển Daiichi life hơn. Em hy vọng rằng trong tương lai Daiichi life ngày càng phát triển và vững mạnh hơn nữa.

Em rất mong nhận được ý kiến chỉ bảo, đóng góp của thầy cô, các anh chị trong công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY QUẢNG CÁO UNION

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

1. Tính cấp thiết của đề tài

Mỗi doanh nghiệp để tồn tại và phát triển đều cần có sự kết hợp giữa các nguồn, từ nguồn tài chính đến nguồn nhân lực, từ việc phát huy nội đến việc ứng dụng ngoại  một cách tốt nhất. Thế mạnh của nguồn cũng là thế mạnh của doanh nghiệp trên thương trường.

Nếu trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, thế mạnh của nguồn tài chính quyết định lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, thì trong thời đại ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng không hề thua kém.

Chất lượng lao động quyết định tới chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp tạo ra. Nguồn về nhân lực không tự nhiên dồi dào, không tự nhiên đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và phức tạp của khoa học kĩ thuật, công nghệ tiên tiến, mà cần phải được quản lý, đồng thời trải qua đào tạo và phát triển.

Vì vậy đối với những người lao động mới được tuyển dụng, việc đào tạo sẽ giúp họ có được sự thích ứng ngay từ đầu khi vào doanh nghiệp, còn đối với những người lao động lành nghề thì sự đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp họ có khả năng phát huy hết khả năng của bản thân, giúp họ tự nâng cao và hoàn thiện chính mình, giúp cho họ có khả năng thích ứng nhanh hơn với công việc mới và đạt năng suất cao hơn với công việc cũ. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Riêng đối với Công ty TNHH TMDV Quảng cáo Union, là một công ty có mô hình theo kiểu công ty cổ phần. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu là sản xuất trụ đèn, điện, gang, sắt thép trong lĩnh vực công nghiệp. Nguồn nhân lực chủ yếu hiện nay của công ty là lao động trực tiếp, trong đó tỉ lệ lao động phổ thông còn khá cao.

Bộ máy quản trị công ty làm việc chưa hiệu quả, một số lao động ở bộ phận quản lý có trình độ chưa cao, năng lực tư duy và giải quyết công việc còn hạn chế. Kết quả sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhưng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của Công ty, Vì những lý do nêu trên mà đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TMDV Quảng cáo Union” là cần thiết.

Kết luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Sự phát triển của đất nước cũng như sự thành công của các doanh nghiệp không thể thiếu yếu tố con người. Vì vậy, công tác quản trị nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững trên thị trường.

Sau một thời gian thực tập, nghiên cứu những vấn đề tại Công ty TNHH TMDV Quảng cáo Union, em đã có cơ hội tìm hiểu về Công ty nói chung và một số công tác quản trị, đặc biệt là công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó tôi đã nắm bắt được những thông tin cơ bản, thú vị về những vấn đề xung quanh tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Đề tài này được thực hiện với mục đích nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH TMDV Quảng cáo Union. Qua việc phân tích những nhân tố ảnh hưởng và quá trình thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TMDV Quảng cáo Union, đề tài cũng đã chỉ ra được một số điểm hạn chế cũng như những ưu điểm của công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Từ những hạn chế và những nguyên nhân, báo cáo này đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và mong muốn công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TMDV Quảng cáo Union ngày càng phát triển và thực hiện đúng chức năng cũng như phát huy được hiệu quả tối đa. Tuy vậy, trong bản chuyên đề này chưa phải là những giải pháp đầy đủ và tối ưu nhất để hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty, mà chỉ là những đề xuất trong giới hạn về trình độ của tôi.

Mặc dù đã rất cố gắng nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu thực tiễn để đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực phù hợp với Công ty TNHH TMDV Quảng cáo Union. Song do trình độ và thời gian hạn chế nên đề tài vấn còn những khiếm khuyết nhất định. Tác giả mong nhận được ý kiến chỉ bảo của thầy cô và ý kiến đóng góp của các bạn đọc.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự: Số 6

ĐỀ TÀI: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG MẠNG NAM TRƯỜNG SƠN

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây không ngừng đổi mới và đã đạt được nhiều thành công to lớn. Để có được những thành công đó thì các doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Và một trong những yếu tố giúp các doanh nghiệp Việt Nam có được những thành quả to lớn đó không thể không kể đến con người.

Đã từ rất lâu, vai trò con người được khẳng định trong mọi hoạt động. Con người vừa là đối tượng phục vụ của mọi hoạt động kinh tế xã hội, vừa là nhân tố có vai trò quyết định đối với sự phát triển của xã hội.

Và rõ ràng trong nền kinh tế thị trường luôn cạnh tranh và biến động hiện nay, nhân lực vẫn là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, sinh động nhất và phức tạp nhất và nó phải được đầu tư, sử dụng, duy trì và phát triển sao cho luôn đáp ứng được những yêu cầu đặt ra ở bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào của một tổ chức hay doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp làm thế nào để quản lý nhân lực có hiệu quả? Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Đây tưởng chừng là một vấn đề đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Vì nó quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp, đòi hỏi các nhà quản trị phải phân tích một cách kỹ lưỡng điều kiện cũng như môi trường, tình hình thực tế trong doanh nghiệp để có thể đưa ra các giải pháp thích hợp cho việc quản lý thành công nguồn nhân lực.

Vậy để doanh nghiệp có thể tồn tại, cạnh tranh và bền vững phát triển thì công tác quản trị nhân sự cần được chú trọng. Dựa vào tình hình thực tế của Công ty cổ phần tích hợp hệ thống mạng Nam Trường Sơn, em đã quyết định chọn đề tài “Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại Công ty cổ phần tích hợp hệ thống mạng Nam Trường Sơn”, với mong muốn vận dụng những kiến thức đã học để giúp công ty đưa ra một vài biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự.

Đề tài của em được chia thành 3 chương:

 • Chương 1: Giới thệu chung về công ty cổ phần tích hợp hệ thống mạng Nam Trường Sơn
 • Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo tại Công ty cổ phần tích hợp hệ thống mạng Nam Trường Sơn.
 • Chương 3: Các giải pháp kiến nghị công tác tuyển dụng và đào tạo tại Công ty cổ phần tích hợp hệ thống mạng Nam Trường Sơn.

KHO BÀI MẪU ===> Báo cáo thực tập đào tạo và phát triển

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực của sự phát triển kinh tế như: Tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, khoa học – công nghệ, con người…Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia từ trước tới nay.

Một nước cho dù có tại nguyên thiên nhiên phong phú, máy móc kỹ thuật hiện đại nhưng không có những con người có trình độ, có đủ khả năng khai thác các nguồn lực đó thì khó có khả năng có thể đạt được sự phát triển như mong muốn. Và doanh nghiệp cũng vậy muốn thành công, đứng vững trên thị trường thì phải có một đội ngũ lao động giàu kinh nghiệm, tay nghề, trình độ khoa học kỹ thuật cao.

Chính vì vậy công ty Cổ Phần Tích Hợp Hệ Thống Mạng Nam Trường Sơn trong suốt quá trình và phát triển đã luôn cố gắng, nổ lực hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo để phù hơp với xu thế hiện đại.

Hiện nay nên kinh tế thị trường mở cửa cũng đã gây ra nhiều thách thức và cơ hội, ảnh hường đến hiệu quả sản xuất của công ty. Tuy nhiên, với năng lực lãnh đạo của cấp quản trị, lực lượng lao động dồi dào, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ, kỹ sư có kinh nghiệm, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, nguồn vốn kinh doanh tương đối lớn, chất lượng sản phẩm cao và được người tiêu dùng tin cậy, tăng vị thế cạnh tranh trên thị thị trường trong nước cũng như ngoài nước. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Trong khuôn khổ của một bài báo cáo, với khả năng và thời gian có hạn em chỉ nêu lên một số vấn đề khái quát và một vài kiến nghị nhỏ với mong muốn có thể phần nào giúp công ty có thể hoàn thiện hơn trong cơ chế quản lý nhân sự của mình trên đường hội nhập và phát triển trong nền kinh tế hiện nay.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự: Số 7

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: CẢI TIẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Lời Mở Đầu: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Xuất khẩu lao động là hoạt động đã được quan tâm từ khá lâu ở Việt Nam, nhưng vai trò quan trọng của nó chỉ thực sự được Đảng, Nhà nước ta quan tâm đàu tư trong những năm trở lại đây, nhất là khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ.

Đảng và Nhà nước ta coi hoạt động xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế-xã hội quan trọng góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước khác trôn thế giới.

Có một thực tế đối với nguồn lao động Việt Nam có nhu càu sang nước ngoài làm việc là nguồn lao động dồi dào nhưng chủ yếu là nông dân trình độ học vấn còn thấp, chuyên môn tay nghề chưa có hoặc chưa vững, trong khi vốn ngoại ngữ lại hạn chế, thiếu thông tin,… nên công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn lao động này cho đảm bảo yêu càu chất lượng mà phía đối tác nước ngoài yêu càu là rất khó khăn, gặp nhiều thách thức.

Bên cạnh đó sự hạn chế về nguồn lực,sự thiếu đàu tư cho công tác tuyển dụng và đào tạo lao động cho xuất khẩu lao động từ phía các công ty kinh doanh xuất khẩu lao động cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong kinh doanh xuất khẩu lao động. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Để đi sâu nghiên cứu về công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài, tôi đã chọn chuyên đề thực tập với tên đề tài: Cải tiến công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài của công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex”.

Để thu thập được tư liệu, thông tin cần thiết cho đề tài, tôi đã sử dụng các phưong pháp phân tích, tổng họp, thống kê, phưong pháp nghiên cứu tại bàn (ở nhà tự tìm hiểu thông tin qua sách, báo, internet,…), phưong pháp khảo sát thực tế (trực tiếp tìm hiểu thông tin tại công ty thông qua thời gian thực tập),…

Một số nội dung chính như : Tại sao phải cải tiến công tác tuyển dụng và đào tạo lao xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài của Công ty? Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài của Công ty ? Giải pháp và kiến nghị nhằm cải tiến công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài của Công ty? sẽ được tôi trình bày cụ thể dưới đây.

Đề cương chi tiết của tôi bao gồm 3 phần lớn sau: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài của công ty cổ phần nhân lực và thương mại vinaconex.
 • Chương 2: Thực trạng của công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài của công ty cổ phần nhân lực và thương mại vinaconex
 • Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải tiến công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài

Tôi xin chân thành cảm ơn Th.s Vũ Thị Uyên đã giúp đỡ, chỉ bảo tận tình cho tôi trong quá trình hoàn thành chuyên đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị thuộc phòng Hành chính và Nhân lực trong Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex đã dành thời gian và tâm sức giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập cũng như quá trình thu thập các tư liệu, thông tin càn thiết để hoàn thành chuyên đề này.

Kết Luận: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Kể từ ngày thành lập đến nay, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại đã đưa được hơn 60.000 lượt lao động và chuyên gia đi làm việc ở trên 30 nước trcn thế giới. Đây được coi là một con số đáng mong muốn của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động khác.

Con số ấy chỉ ra rằng, trong suốt 20 tồn tại và phát triển đến nay, lĩnh vực xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại đã đạt được những thành công, những bước phát triển vững chắc. Sự thành công vững chắc ấy được gây dựng từ chính sự đàu tư có hiệu quả trong công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự

Công tác tuyển dụng và đào tạo lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex mặc dù còn những khó khăn, những hạn chế nhất định nhưng tôi tin tưởng rằng, với một tập thể đội ngũ cán bộ công viên chức đày năng lực, giàu tâm huyết với nghề thì trong những năm sắp tới lĩnh vực xuất khẩu lao động của Công ty còn đạt được những thành công rực rõ hơn.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều trong quá trình hoàn thành chuyên đề này nhưng những hạn chế của bản thân tôi về khả năng thu thập tài liệu, thông tin, khả năng phân tích, tổng hợp, trình bày nên nội dung của chuyên đề có lẽ còn nhiều thiếu sót. Kính mong quý thày cô và các bạn cho ý kiến xây dựng.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân sự khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.56

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *