[05] Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay [FREE]

Báo cáo tài chính ngân hàng

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay [ FREE]. Để đạt điểm cao bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiệp Vụ Cho Vay, các bạn sinh viên cần phải lựa chọn đề tài phù hợp, làm theo các hướng dẫn của giáo viên và phải kiếm được cho mình những đề tài Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay hay. 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn được những bài mẫu đó, hay tham khảo ngay 5 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay điểm cao dưới đây.

Đôi khi những bài mẫu chưa đủ đề giúp các bạn tham khảo và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình, lúc này các bạn sẽ cần đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562 để được hỗ trợ. 

Kho 999+ ==>Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Ngân Hàng 


Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay: Số 1

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA SỞ GIAO DỊCH I- NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Lời mở đầu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay

Cũng giống như bất cứ loại hình doanh nghiệp nào, mục đích chính của ngân hàng là lợi nhuận. Tuy nhiên, ngân hàng là tổ chức đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Việc sử dụng vốn chính là quá trình tạo ra các tài sản khác nhau của ngân hàng, trong đó cho vay và đầu tư là hai loại tài sản quan trọng.

Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định. Cho vay là hoạt động kinh doanh chủ chốt để tạo ra lợi nhuận. Nói chung, tiền cho vay là loại kém lỏng so với tài sản khác bởi vì chúng không thể chuyển thành tiền mặt trước khi các khoản vay đó mãn hạn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Các khoản tiền vay cũng có xác suất vỡ nợ cao hơn so với tài sản khác, hay nói cách khác đây là khoản mang lại thu nhập lớn nhất cho các Ngân hàng thương mại nhưng phải đối đầu với rủi ro tín dụng cao .

Sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới và phát triển kinh tế theo hướng thị trường với định hướng XHCN, Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam đã tập trung vốn cho vay theo những mục tiêu kinh tế lớn của đất nước góp phần đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, đời sống dân chúng được cải thiện. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề vướng mắc, thêm vào đó môi trường kinh doanh ngân hàng ngày càng năng động hơn nhưng rủi ro cũng lớn hơn làm cản trở quá trình mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng. Từ đó đòi hỏi phải có các giải pháp tháo gỡ khả thi trong hoạt động cho vay mới có thể đáp ứng được nhu cầu đầu tư của nền kinh tế trong tình hình mới.

Vì vậy, em đã chọn đề tài: ”Hoàn thiện nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Đề tài nghiên cứu về tổ chức và thực hiện nghiệp vụ cho vay trong hệ thống ngân hàng, phát hiện những kết quả, tồn tại và nguyên nhân trong việc cấp tín dụng tại Sở giao dịch I- ngân hàng công thương Việt Nam thời gian qua từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ cho vay.

BÁO GIÁ === > Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập 

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay

Trong quá trình hình thành và phát triển, hoạt động của ngân hàng thương mại nói chung Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng đã góp phần đẩy mạnh sự phát triển nền kinh tế đất nước cũng như các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp.

Với hoạt động chính là tìm kiếm các khoản vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận và các chức năng chủ yếu như: nhận tiền gửi, cho vay, bảo lãnh, quản lý ngân quỹ…các ngân hàng ngày càng khẳng định rõ vị thế của mình. Việc huy động vốn và sử dụng vốn chính là quá trình tạo nên các loại tài sản khác nhau của ngân hàng, trong đó cho vay và đầu tư là hai loại tài sản quan trọng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Hoạt động cho vay mang lại thu nhập lớn nhất cho các ngân hàng thương mại nói chung cho Sở giao dịch I – NHCT nói riêng. Vì vậy việc đưa ra nhiều giải pháp phong phú có tính thuyết phục nhằm hoàn thiện nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại quốc doanh cũng như giải pháp tháo gỡ những tồn đọng về cho vay nói chung đặc biệt là Sở giao dịch I- ngân hàng công thương Việt Nam là hết sức cần thiết.

Đề tài đã làm rõ mặt lý thuyết về nghiệp vụ cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Khái quát hoá thực trạng phát triển và làm rõ vai trò của Sở giao dịch I-NHCTVN trong hơn 15 năm đổi mới và triển vọng phát triển.

Góp phần làm rõ những căn cứ lý luận và thực tiễn thực hiện các nghiệp vụ chủ yếu, trong đó đi sâu, chú trọng phân tích nghiệp vụ cho vay của NHTM nói chung và được chứng minh thực hiện tại Sở giao dịch I- ngân hàng công thương Việt Nam. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Hệ thống hoá thực trạng về cơ chế tín dụng ở Việt Nam những năm qua rút ra khái quát những mặt được, những tồn tại yếu kém khi đưa cơ chế tín dụng vào thực tế cuộc sống cùng với vai trò chủ đạo và thực thi nghiệp vụ cho vay tại hệ thống các ngân hàng thương mại mà cụ thể là Sở giao dịch I- ngân hàng công thương Việt Nam.Trên cơ sở mục tiêu của hoạt động ngân hàng những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Đề tài đã đưa ra đủ với hy vọng góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện cơ chế và giải pháp trên đây vào hoạt động kinh doanh ngân hàng phát triển, an toàn và hiệu quả.

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích hoạt động nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- ngân hàng công thương Việt Nam trong hơn 15 năm đổi mới vừa qua và tập trung vào thực trạng hoạt động của Sở trong ba năm vừa qua là 2002, 2003, 2004.

 • Nội dung của đề tài: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.
 • Hệ thống hoá và làm rõ các khái niệm, nguyên tắc và các nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng thương mại
 • Đánh giá tổng quát và phân tích thực trạng triển khai nghiệp vụ cho vay tại Sở giao dịch I- ngân hàng công thương Việt Nam hơn 15 năm qua, từ đó rút ra những ưu điểm và tồn tại trong quá trình thực hiện nghiệp vụ cho vay.
 • Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ cho vay đảm bảo hiệu quả cao nhất, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
 • Kết cấu của đề tài: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Tên đề tài “Hoàn thiện nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam”.

Ngoài lời nói đầu, kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo,đề tài gồm:

 • Chương thứ nhất: Nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- ngân hàng công thương Việt Nam
 • Chương thứ hai: Thực trạng hoạt động nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- ngân hàng công thương Việt Nam.
 • Chương thứ ba: Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ cho vay của Sở giao dịch I- ngân hàng công thương Việt Nam.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay: Số 2

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH  HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ CHI NHÁNH HUẾ

Phần I: Đặt Vấn Đề Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay

1 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, kinh tế Thế giới trải qua nhiều biến động gay gắt, gây ra những tác động không nhỏ đến toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam. Điều này làm cho hoạt động của các doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn, kể cả hoạt động của các NHTM.

Sau gần bảy năm gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam đang ngày càng được cải thiện với nỗ lực giảm lạm phát, tuy nhiên vẫn còn phải đối mặt với nhiều áp lực về sự trì trệ của nền kinh tế. Nguyên nhân chính là do hai nút thắt của nền kinh tế là nợ xấu và hàng tồn kho đang làm tắc nghẽn quá trình chu chuyển nguồn lực quốc gia. Những rắc rối của nền kinh tế Việt Nam dần trở nên lan rộng hơn đối với khu vực ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Bên cạnh đó, nước ta đang trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trường, trong điều kiện nhiều vấn đề chưa được giải quyết đồng bộ, như các yếu tố về luật pháp, quy định, quy chế… dẫn đến việc điều hành quản trị hoạt động ngân hàng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Các NHTM thường tổ chức kinh doanh với một mạng lưới gồm các Chi nhánh, các phòng giao dịch trải rộng theo các khu vực lãnh thổ hành chính. Vì vậy việc kiểm tra, kiểm soát và giám sát trong toàn h ệ thống ngân hàng có thể dễ xảy ra sai sót dẫn đến rủi ro không mong muốn, đặc biệt là trong vấn đề quản lý tín dụng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Đối với hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP Quốc tế VIB Thừa Thiên Huế nói riêng, ho ạt động cho vay là hoạt động truyền thống, chiếm quả nửa giá trị tổng tài sản và tạo ra gần 2/3 nguồn thu của ngân hàng . Đồng thời, rủi ro trong hoạt động ngân hàng có xu hướng tập trung vào danh mục các khoản cho vay.

Tình trạng khó khăn về tài chính của một số ngân hàng thường phát sinh từ các khoản cho vay khó đòi, tiêu biểu là rủi ro trong nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Đặc biệt, tại NH Quốc tế VIB Huế, hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân đang ngày càng được mở rộng, tuy nhiên chất lượng tín dụng vẫn chưa cao như mong muốn do tình hình nợ xấu diễn ra khá phức tạp. Danh mục tín dụng còn tiềm ẩn rủi ro xuất phát từ chất lượng khách hàng , chất lượng khoản vay, chất lượng TSBĐ, công tác quản lý TSBĐ sau giải ngân và một số yếu tố khác. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Do đó, muốn tồn tại và phát triển bền vững, NH cần phải có những biện pháp hữu hiệu mà một trong những giải pháp quan trọng, thiết yếu nhất là tạo lập và duy trì một hệ thống kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng, cũng như rủi ro trong toàn bộ hoạt động kinh doanh. Hệ thống KSNB là một phần không tách rời trong các hoạt động hằng ngày của TCTD, Chi nhánh NH.

Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn mới về cả phương diện lý luận cũng như phương pháp, biện pháp triển khai trong thực tiễn; việc xây dựng khung cơ chế và một hệ thống KSNB có hiệu lực, hiệu quả đang còn là v ấn đề nghiên cứu của các NHTM. Với xu thế chung đó, trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế, các NHTM nói chung, NH TMCP Quốc tế VIB nói riêng, trong thời gian qua cũng đã quan tâm đến nâng cao chất lượng KSNB trong hoạt động tín dụng, từng bước có những cải thiện rõ rệt. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Tuy nhiên chất lượng KSNB hoạt động tín dụng KHCN của NH TMCP Quốc Tế Huế vẫn còn t ồn tại một số vấn đề cần nghiên cứu và cần có những giải pháp khắc phục phù hợp. VIB Huế là một chi nhánh ngân hàng bán lẻ quy mô vừa, có tần suất giao dịch với đối tượng KHCN chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng số nghiệp vụ của ngân hàng.

Do vậy, rủi ro trong tín dụng cá nhân là điều không thể tránh khỏi và có mối liên hệ rất chặt chẽ với hệ thống KSNB quy trình cho vay. Trong những năm gần đây, mặc dù nợ xấu từ hoạt động cho vay KHCN của ngân hàng đang có xu hướng giảm nhưng mức độ nghiêm trọng cũng như hệ quả của các rủi ro tín dụng xảy ra vẫn còn là mối lo ngại lớn của Chi nhánh.

Nhận thức được tình hình đó, em quyết định thực hiện đề tài “Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Chi nhánh Huế”, với mong muốn có m ột số đóng góp nhất định vào việc hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng tại NH TMCP Quốc tế VIB Huế.

Kho 99+ ===> Báo cáo thực tập nghiệp vụ cho vay

Kết luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay

Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam còn nhiều biến động, hoạt động tín dụng luôn được đánh giá là một trong những nghiệp vụ phức tạp và có độ rủi ro cao. Vì vậy KSNB hoạt động tín dụng là vấn đề cấp thiết hiện nay của ngành NH nói chung và của NH TMCP Quốc tế VIB nói riêng .

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Chi nhánh Huế” nghiên cứu những vấn đề lý luận về kiểm soát đối với hoạt động cho vay tại Chi nhánh.

Trên cơ sở đó góp một phần nhỏ trong việc truyền tải những lý thuyết kiểm soát vào th ực tiễn hoạt động của H. Xét về cơ bản, đề tài đã đạt được một số mục tiêu đề ra: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Đánh giá thực trạng công tác KSNB của Ngân hàng TMCP VIB Huế; nhận biết, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu còn tồn tại đối với hệ thống KSNB quy trình cho vay KHCN tại NH;

Đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng của hệ thống KSNB quy trình cho vay KHCN tại Chi nhánh.

Tuy nhiên, do những giới hạn nhất định về thời gian thực tập, kinh nghiệm và khả năng tiếp cận thông tin, cũng như hạn chế về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nên đề tài vẫn không tránh khỏi một số hạn chế như sau: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Đề tài mới chỉ tìm hiểu thực trạng công tác KSNB quy trình cho vay KHCN trên khía cạnh các yếu tố định tính mà chưa phân tích các yếu tố định lượng để làm rõ quá trình và thủ tục kiểm soát.

Việc tìm hiểu các quy trình trong hoạt động cấp tín dụng gặp phải nhiều khó khăn, nhiều thông tin được bảo mật nên đề tài chỉ mới phân tích được tình hình tổng quát mà không đi sâu hơn vào các sản phẩm cụ thể của Chi nhánh. Các tiêu chí để đánh giá hệ thống KSNB chưa nhiều và chưa cụ thể.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay: Số 3

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

Phần I: Đặt Vấn Đề Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

 1. Lý do chọn đề tài

Ngân hàng thương mại là trung tâm tài chính trung gian, có vai trò huy động, phân phối lại nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân một cách hiệu quả. Hệ thống ngân hàng có chất lượng hoạt động tốt thì mới điều hòa được nguồn vốn cho nền kinh tế. Đặc biệt, hiện nay nền kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa hì vai trò của ngân hàng càng được khẳng định.

Hoạt động kinh doanh ngân hàng là loại hình tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, gian lận, sai sót có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho ngân hàng, quyền lợi của khách hàng, tác động dây chuyền đến cả hệ thống và có thể toàn bộ nền kinh tế. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Đặc biệt là rủi ro về tín dụng, vì hoạt động tín dụng tạo ra lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Các ngân hàng thương mại không những dựa vào sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của ngân hàng nhà nước mà còn phải biết tự bảo vệ mình thông qua việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả.

Trong tình hình kinh tế nhiều biến động phức tạp như hiện nay, lượng tiền được gửi vào không đáp ứng hết nhu cầu vay tiền nên các NHTM luôn phải thận trọng trong quyết định cho vay để kiểm soát được rủi ro, đảm bảo an toàn tín dụng nhằm cải thiện tình hình tài chính và năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác. Vì vậy, hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay sẽ giúp ngân hàng định hướng đúng đắn hơn, đưa ra các quyết định thích hợp. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động cho vay nói riêng, trong quá trình thực tập tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Với mong muốn tiếp cận thực tế hệ thống KSNB ở ngân hàng hoạt động như thế nào, có phù hợp với đặc điểm ngân hàng và đem lại hiệu quả như mong đợi không, từ đó kiến nghị một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống.

Kết luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Qua nghiên cứu hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân tại Chi nhánh NHNO&PTNT Quảng Bình, tôi đã thấy được tầm quan trọng của KSNB đối với hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng và góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, công tác kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh vẫn mang tính hình thức và chưa phát triển đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng hộ g a đì h và cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” đã giải quyết được những vấn đề sau: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Hệ thống được các lý thuyết, lý luận về ngân hàng thương mại, hệ thống kiểm soát nội bộ chung và kiểm soát nộ bộ quy trình cho vay.

Khái quát về cách thức tổ quản lý, tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNO&PTNT Quảng Bình năm 2010 – 2012 và mô tả hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân của Chi nhánh.

Từ việc nghiên cứu thực trạng về rủi ro trong công tác KSNB quy trình cho vay khách hàng hộ ia đình và cá nhân tại Chi nhánh, tôi xin đưa ra một số đánh giá về kết quả đạt được và những tồn tại, nguyên nhân của công tác này. Đồng thời đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện công tác KSNB quy trình cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân nhưng mang tính chất định hướng, chưa qua kiểm định. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như năng lực cá nhân, tính bảo mật thông tin tại ngân hàng thực tập, đặc thù công việc nên đề tài vẫn còn hạn chế:

Khóa luận gặp phải hạn chế thông tin từ ngân hàng, bảng số liệu chỉ được xem tại cơ quan chứ không cho sao chép dưới mọi hình thức.

Trong quá trình thực tập, tuy có được đi thẩm định thực tế vài lần nhưng mới chỉ xem qua chưa nắm bắt được nội dụng thẩm định. Không tham gia được các cuộc kiểm tra, kiểm soát nội bộ của kiểm tra viên tại ngân hàng. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Hy vọng qua khóa luận này, nghiên cứu của tôi có thể góp phần nào đó nhằm hoàn thiện công tác KSNB quy trình cho vay khách hàng hộ gia đình và cá nhân tại Chi nhánh trong thời gian tới.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay: Số 4

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: TÌM HIỂU NGHIỆP VỤ CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động Ngân hàng là một trong những hoạt động mang tính chất quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước. Bởi vì, đi cùng với sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế thì nhu cầu vốn là vô cùng cần thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Các Ngân hàng ngày càng chứng tỏ được vai trò của mình khi là trung gian huy động vốn, mở rộng đầu tư, tạo điều kiện thu hút vốn từ nước ngoài và phần nào trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ Nhà nước trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả và thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) là một Ngân hàng mới thành lập và phát triển, tuy nhiên, với năng lực và sức mạnh vốn có cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, có tri thức, năng động, đầy nhiệt huyết, Ngân hàng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong bản đồ các Ngân hàng ở nước ta.

Suốt từ khi thành lập, Navibank đã nỗ lực hết mình và đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế đất nước. Đây chính là lí do mà em chọn Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị thực tập trong thời gian qua. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Trong thời gian thực tập, em được tìm hiểu về các hoạt động tín dụng và nhiều hoạt động khác trong Ngân hàng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị tại bộ phận tín dụng trong phòng giao dịch Ngô Quyền. Em quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Đà Nẵng” cho báo cáo thực tập của mình.

 Báo cáo gồm có hai chương:

 • Chương I: Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Đà Nẵng
 • Chương II: Tìm hiểu về nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt – chi nhánh Đà Nẵng

Tổng Hợp Bài Mẫu ===> Khóa luận tốt nghiệp nghiệp vụ cho vay

Kết Luận Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Ngân hàng TMCP Nam Việt là một Ngân hàng mới hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong những năm gần đây nhưng Ngân hàng đã và đang nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng kinh doanh cũng như chất lượng dịch vụ của mình.

Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng, tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích, hiểu biết hơn về thực trạng và các nghiệp vụ trong phòng giao dịch. Đi sâu vào là nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp, đối tượng, quy trình, kết quả…của nghiệp vụ này. Thông qua đó, tôi đã có dịp củng cố kiến thức đã học ở trường, đồng thời bổ sung thêm những kiến thức thực tiễn. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do thiếu kinh nghiệm trong công tác thực tiễn nên không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp của quý thầy cô giáo cũng như các anh chị trong Ngân hàng để tôi có được nhiều kinh nghiệm tích lũy cho công việc sau này.

Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giáo khoa Tài Chính – Ngân hàng, trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, thầy giáo ThS Nguyễn Trần Thuần, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Nam Việt – chi nhánh Đà Nẵng và các anh chị công tác tại phòng giao dịch Ngô Quyền, nơi tôi thực tập.

DOWNLOAD FILE

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay: Số 5

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: NGHIỆP VỤ CHO VAY NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1. Khái niệm: Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao của nó – kinh tế thị trường – thì ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được.

Luật các tổ chức tín dụng: Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng trực tiếp giao dịch với các Công ty, Xí nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ quan đoàn thể và các cá nhân bằng việc nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm… cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng nói trên Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941): Ngân hàng thương mại là những Xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính

Như vậy ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế này mà các nguồn tiền vốn nhàn rỗi sẽ được huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn để có thể cho vay phát triển kinh tế.

 • Từ đó có thể nói bản chất của ngân hàng thương mại được thể hiện qua các điểm sau:
 • Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế
 • Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng

1.1.2. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

 Ngân hàng thương mại Quốc doanh (State owned Commercial bank): Là ngân hàng thương mại được thành lập bằng 100% vốn ngân sách nhà nước. Trong tình hình hiện nay để tăng nguồn vốn và phù hợp với xu thế hội nhập tài chính với thế giới các ngân hàng thương mại quốc doanh việt nam đang phát hành trái phiếu để huy động vốn; đã và đang cổ phần hóa để tăng sức cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng cổ phần hiện nay. Thuộc loại này gồm:

 • Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Bank for Agriculture and Rural Development)
 • Ngân hàng công thương Việt nam (Industrial and commercial Bank of viet man – ICBV) gọi tắt là Vietinbank – đã cổ phần hoá)
 • Ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (Bank for Investement and Development of Viet nam – BIDV) Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.
 • Ngân hàng ngoại thương Việt nam (Bank for Foreign Trade of Viet nam – Vietcombank) đã cổ phần hoá.
 • Ngân hàng phát triền nhà đồng bằng sông cửu long (Housing Bank of Mekong Delta).

Ngân hàng thương mại cổ phần (joint Stock Commercial bank): Là ngân hàng thương mại được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. Trong đó một cá nhân hay pháp nhân chỉ được sở hữu một số cổ phần nhất định theo qui định của ngân hàng nhà nước Việt nam. c– Ngân hàng liên doanh (thuộc loại hình tổ chức tín dụng liên doanh)

Là Ngân hàng được thành lập bằng vốn liên doanh giữa một bên là ngân hàng thương mại Việt nam và bên khác là ngân hàng thương mại nước ngoài có trụ sở đặt tại Việt nam, hoạt động theo pháp luật ở Việt nam Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: là ngân hàng được thành lập theo pháp luật nước ngoài, được phép mở chi nhánh tại việt nam, hoạt động theo pháp luật việt nam.

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay, các bạn có thể tham khảo nhiều Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Cho Vay khác trên website tailieumau.vn nếu cần viết báo cáo thực tập thuê, làm báo cáo thực tập thì trao đổi trực tiếp với mình qua SĐT/ ZALO: 0932.091.562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *