Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Ảnh huởng của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng của thế hệ Y, HOT

Ảnh huởng của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng của thế hệ Y, HOT

1 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Xuất hiện trong thời đại Công nghiệp 4.0, thế hệ Y (một thuật ngữ chỉ những ngƣời sinh từ năm 1986 đến năm 2000, theo Báo cáo từ Anphabe) là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phƣơng tiện truyền thông và công nghệ kỹ thuật số. Đây cũng là lực lƣợng lao động nòng cốt của hiện tại và tƣơng lai, chiếm đến 59% trên tổng lực lƣợng lao động ở các Công ty hiện nay (Báo cáo về Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, 2016, Anphabe, trang 3). Điều đó đã khiến thế hệ Y trở thành một trong những đối tƣợng đƣợc quan tâm hàng đầu bởi các Công ty. Thế hệ Y mang đến những ý tƣởng táo bạo, mới lạ cho doanh nghiệp và luôn lạc quan trƣớc những thách thức của Cách mạng 4.0. Họ có sự khao khát, cuồng nhiệt của tuổi trẻ, tham vọng lớn và sẵn sàng học hỏi để thích nghi. Vì vậy, họ có khả năng thăng tiến nhanh, mang lại nguồn lợi khổng lồ cho doanh nghiệp với những ý tƣởng đột phá. Tuy nhiên, họ lại là những con ngƣời thích thay đổi, dễ chán nản, thích điều những mới lạ. Chính những điểm này làm các Công ty phải đau đầu trong việc tìm cách giữ chân và làm hài lòng họ. Ngày nay, đã có sự tiến bộ hơn trong nhận thức của các nhà lãnh đạo. Nhân viên đƣợc xem là khách hàng nội bộ, là nguồn lực quý báu của bất kỳ tổ chức nào. Từ đó, các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc cũng ngày càng đƣợc các nhà lãnh đạo chú trọng. Bởi lẽ, “nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp” (Nguyễn Văn Long, 2010, trang 137) [7;137]. Làm hài lòng, thỏa mãn nguồn nhân lực ấy lại chính là phƣơng thức giúp cho cuộc chiến “săn đầu ngƣời” và giữ chân nhân tài của các Công ty. Bên cạnh đó, Tạ Thị Hồng Hạnh (2007) đã tổng hợp các quan điểm về mối quan hệ hai chiều giữa hài lòng với năng suất và rút ra kết luận: Những nghiên cứu gần đây ủng hộ quan điểm tổ chức có nhiều nhân viên hài lòng sẽ có hiệu quả làm việc cao hơn. Bởi sự hài lòng giúp nhân viên tận tâm hơn trong công việc, làm việc với năng suất cao hơn. Tƣơng tự, Riketta (2008) đã chứng minh hài lòng có liên quan đến năng suất, mở rộng hơn là liên quan đến việc giữ chân nhân viên, chất lƣợng công việc. Cũng có nhiều nghiên cứu khác đã chứng minh không hài lòng dẫn đến những bất lợi cho công ty, khiến doanh nghiệp có thể bị giảm năng suất, doanh thu. Nói cách khác, sự hài lòng của nhân viên có tƣơng quan với năng suất và giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, tiết kiệm thời gian và chi phí đáng kể. Khác với những thế hệ trƣớc, thế hệ Y đƣợc trƣởng thành trong môi trƣờng công sở văn minh và hiện đại hơn. Do đó, bên cạnh mong muốn kiếm tiền và trang trải đƣợc cuộc sống, thế hệ này còn có nhu cầu cao hơn với mong muốn đƣợc tôn trọng, bình đẳng trong các mối quan hệ tại môi trƣờng công sở. Nhƣ đã đề cập phía
14. LỜI MỞ ĐẦU 2 trên, thế hệ Y có những cá tính đặc biệt, họ dƣờng nhƣ không còn những đức tính cam chịu nhƣ các thế hệ trƣớc. Thay vào đó, họ là những con ngƣời thích đột phá nên những cá tính này khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với cấp trên, kì vọng nhiều hơn từ cấp trên của mình, cũng nhƣ nhà lãnh đạo sẽ khó thuyết phục họ nếu không có cách cƣ xử, phong cách lãnh đạo đúng mực và phù hợp. Về tầm quan trọng của phong cách lãnh đạo, có thể bắt gặp một số mô hình nghiên cứu về tác động của biến này lên sự hài lòng của nhân viên. Ví dụ, mô hình JSS (Khảo sát sự thỏa mãn) của Spector (1997) đã nghiên cứu 9 yếu tố đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm: (1) Lƣơng, (2) Cơ hội thăng tiến, (3) Điều kiện làm việc, (4) Sự giám sát, (5) Đồng nghiệp, (6) Yêu thích công việc, (7) Giao tiếp thông tin, (8) Phần thƣởng bất ngờ, (9) Phúc lợi. Từ đó, có thể thấy sự giám sát từ phía nhà lãnh đạo là một phần không thể thiếu trong các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc. Mặt khác, ngày càng có nhiều sự hình thành của các doanh nghiệp khởi nghiệp (Start up). Các doanh nghiệp này sẵn sàng chào đón thế hệ Y và gia tăng tỉ lệ cạnh tranh trong việc săn đón thế hệ này. Nhƣng chọn phong cách lãnh đạo nhƣ thế nào để làm hài lòng đối tƣợng này vẫn đang có nhiều tranh cãi: Phong cách lãnh đạo độc đoán, phong cách lãnh đạo dân chủ hay phong cách lãnh đạo tự do? Liệu các phong cách lãnh đạo trên có ảnh hƣởng đến sự hài lòng của thế hệ Y? Để có thể xây dựng chính sách sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực này, các nhà lãnh đạo cần cực kì cẩn trọng trong việc chọn cho mình một phong cách lãnh đạo đúng đắn, nhƣng trên hết là phù hợp với thế hệ này. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà thế hệ Y ngày càng chiếm phần lớn tại các doanh nghiệp thì việc xây dựng mô hình phân tích những ảnh hƣởng của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng của thế hệ Y cho các doanh nghiệp; qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện phong cách lãnh đạo hƣớng đến việc giữ chân và phát triển nhân tài đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM nói riêng là vô cùng cần thiết. Tính cần thiết đó đã dẫn đến việc lựa chọn đề tài: “Phân tích những ảnh hƣởng của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng của thế hệ Y tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu đƣợc đƣa ra với mục tiêu: Một là xây dựng đƣợc mô hình nghiên cứu những ảnh hƣởng của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng của thế hệ Y tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM. Hai là đánh giá các kiểu phong cách lãnh đạo ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến sự hài lòng của thế hệ Y tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM. Ba là đề xuất các kiến nghị về các phong cách lãnh đạo để gia tăng sự hài lòng của thế hệ Y tại các
15. LỜI MỞ ĐẦU 3 doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM. Từ đó, giúp các nhà lãnh đạo hoàn thiện phong cách lãnh đạo của bản thân nhằm giữ chân và phát triển nhân tài. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu: Những ảnh hƣởng của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng của nhân viên. Theo quan điểm của Kurt Lewin, có 3 phong cách lãnh đạo đƣợc nói đến trong đề tài là phong cách lãnh đạo độc đoán, phong cách lãnh đạo dân chủ và phong cách lãnh đạo tự do. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM từ 01/01/2018 đến 26/03/2018. Vì TP. HCM là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam nên khu vực này có thể mang tính điển hình tƣơng đối. Đồng thời, nghiên cứu muốn hƣớng đến việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nƣớc cập nhật tình hình về nhân lực trong thời đại mới để có giải pháp lãnh đạo tiên tiến. Đối tƣợng khảo sát: Thế hệ Y – tức những ngƣời trong độ tuổi từ 18 đến 32 – đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0646

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *