Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập bán hàng row Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên

Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 18:32 Ngày 24/01/2016

Báo cáo thực tập Bán Hàng Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  được hoàn thành vào tháng 5/2015 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của luận văn.............................. 4

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HÀNH VI MUA SẮM

TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG.............................................................. 6

1.1. Cơ sở lý luận về hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng........... 6

1.1.1. Tổng quan về mua sắm trực tuyến .......................................................... 6

1.1.2. Cơ sở lý luận về hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng...... 17

1.1.3. Một số nghiên cứu có liên quan đến hành vi mua sắm trực tuyến

người tiêu dùng ................................................................................... 18

1.2. Cơ sở thực tiễn về hoạt động mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng

trên Thế giới và Việt Nam .................................................................. 22

1.2.1. Các kinh nghiệm thế giới và những bài học rút ra cho Việt Nam ....... 27

1.2.2. Các kinh nghiệm trong nước và những bài học rút ra cho tỉnh Thái Nguyên...... 31

Chương 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 37

2.1. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu............................................................. 37

2.1.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................... 37

2.1.2. Giả thuyết nghiên cứu ........................................................................... 37

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 39

2.2.1. Báo cáo thực tập Thiết kế nghiên cứu............................................................................... 44

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu................................................................ 46

2.2.3. Phương pháp xử lý dữ liệu.................................................................... 48

2.2.4. Các phương pháp phân tích................................................................... 48

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu........................................................... 54

2.3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá thực trạng mua sắm trực tuyến nói riêng và

nền thương mại điện tử nói chung tại Thái Nguyên ........................... 54

2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu

dùng tại Thái Nguyên.......................................................................... 55

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI

HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI

TỈNH THÁI NGUYÊN.................................................................................... 56

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................... 56

3.1.1. Số lượng tên miền .vn tỉnh Thái Nguyên so với cả nước năm 2014 .... 59

3.1.2. Số lượng tên miền .gov.vn tỉnh Thái Nguyên so với cả nước năm 2014.... 60

3.2. Thống kê mô tả mẫu điều tra ................................................................... 61

3.2.1. Đặc điểm nhân khẩu học mẫu nghiên cứu ............................................ 61

3.2.2. Đặc điểm về cơ sở hạ tầng và kỹ năng sử dụng Internet ...................... 62

3.2.3. Các đặc điểm sử dụng Internet.............................................................. 63

3.2.4. Thống kê mô tả các biến đo lường thang đo hành vi mua sắm trực

tuyến của người tiêu dùng tại tỉnh Thái Nguyên .................................. 69

3.3. Kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha........ 72

3.3.1. Thang đo rủi ro tài chính....................................................................... 72

3.3.2. Thang đo rủi ro sản phẩm ..................................................................... 73

3.3.3. Thang đo rủi ro sự thuận tiện ................................................................ 73

3.3.4. Thang đo rủi ro giao phát hàng ............................................................. 74

3.3.5. Thang đo rủi ro chính sách hoàn trả...................................................... 75

3.3.6. Thang đo rủi ro dịch vụ và cơ sở hạ tầng.............................................. 75

3.3.7. Thang đo thái độ.................................................................................... 76

3.3.8. Thang đo chuẩn chủ quan ..................................................................... 77

3.3.9. Thang đo hành vi mua sắm trực tuyến.................................................. 78

3.4. Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính.................................................... 78

3.4.1. Kiểm định độ hội tụ............................................................................... 78

3.4.2. Kiểm định độ phân biệt......................................................................... 78

3.4.3. Mô hình cấu trúc tuyến tính hành vi mua sắm trực tuyến của người

tiêu dùng.............................................................................................. 79

3.5. Đánh giá kết quả nghiên cứu.................................................................... 79

Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI

ĐIỆN TỬ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN . 82

4.1. Quan điểm - Phương hướng - Mục tiêu phát triển hoạt động Thương

mại điện tử tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới................................... 82

4.1.1. Quan điểm phương hướng phát triển hoạt động Thương mại điện tử

tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới ...................................................... 82

4.1.2. Mục tiêu phát triển hoạt động Thương mại điện tử tỉnh Thái

Nguyên trong thời gian tới...................................................................... 83

4.2. Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động TMĐT cho các doanh

nghiệp tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên....................................................... 86

4.2.1. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính cho người tiêu dùng ..... 86

4.2.2. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến sản phẩm,

dịch vụ................................................................................................. 88

4.2.3. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro sự thuận tiện trong mua sắm

trực tuyến ................................................................................................. 89

4.2.4 Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro giao phát hàng cho người tiêu dùng.... 90

4.2.5. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro chính sách hoàn trả cho

người tiêu dùng ....................................................................................... 91

4.2.6. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro dịch vụ và cơ sở hạ tầng

cho người tiêu dùng................................................................................. 92

4.2.7. Nhóm giải pháp liên quan đến chuẩn chủ quan của người tiêu dùng ... 95

KẾT LUẬN...................................................................................................... 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................... 99

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 8 lần - Cập nhật: 18:32 24/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp