Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Xuất khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ của Công ty Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex

Xuất khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ của Công ty Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex

Cập nhật: 20:22 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN.....  4 

1.1 Khái quát hoạt động xuất khẩu ...........................................................................  4 

1.1.1 Khái niệm về hoạt động xuất khẩu  ................................................................  4 

1.1.2 Đặc điểm hoạt động xuất khẩu ......................................................................  4 

1.1.3 Các hình thức xuất khẩu ................................................................................  5 

1.1.3.1 Xuất khẩu tại chỗ  ......................................................................................  5 

1.1.3.2 Xuất khẩu ủy thác  .....................................................................................  6 

1.1.3.3 Gia công xuất khẩu  ...................................................................................  6 

1.1.3.4 Xuất khẩu tự doanh  ...................................................................................  6 

1.1.3.5 Chuyển khẩu  .............................................................................................  7 

1.1.3.6 Tạm nhập, tái xuất khẩu ...........................................................................  7 

1.1.4 Vai trò của hoạt động kinh doanh xuất khẩu  .................................................  7 

1.1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu thủy sản ........  8 

1.1.5.1 Nhân tố bên ngoài  .....................................................................................  8 

1.1.5.2 Nhân tố bên trong  ...................................................................................  10 

1.2 Các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động xuất khẩu thủy sản tại Việt 

Nam…  .....................................................................................................................  12 

1.3 Nội dung hoạt động kinh doanh xuất khẩu  .......................................................  14 

1.3.1 Nghiên cứu và lựa chọn thị trƣờng xuất khẩu .............................................  14 

1.3.2 Lập phƣơng án kinh doanh xuất khẩu .........................................................  15 

1.3.3 Giao dịch-đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu  ........................................  15 

1.3.4 Thực hiện hợp đồng xuất khẩu  ....................................................................  16 

1.3.5 Đánh giá kết quả xuất khẩu .........................................................................  17 

1.4 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu thủy sản ở thị trƣờng Việt Nam  ................  18 

1.4.1 Vị trí, vai trò ngành thủy sản  .......................................................................  18 

1.4.2 Tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản tại Việt Nam  ............................  18 

1.4.3 Các thị trƣờng xuất khẩu thủy sản chính-Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của 

Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014  ...................................................................  21 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1  ..........................................................................................  27 

CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG MỸ  .................................................  28 

2.1 Sơ lƣợc thị trƣờng Mỹ.......................................................................................  28 

2.1.1 Đặc điểm về văn hóa-con ngƣời  ..................................................................  28 

2.1.2 Đặc điểm về kinh tế  .....................................................................................  28 

2.1.3 Đặc điểm về chính trị  ...................................................................................  30 

2.1.4 Quan hệ thƣơng mại  ......................................................................................  31 

2.2 Các quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản vào thị trƣờng Mỹ  ....................  33 

2.2.1 Hệ thống thuế quan và hạn ngạch .................................................................  33 

2.2.2 Thủ tục nhập khẩu.........................................................................................  34 

2.2.3 Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm ........................................................  35 

2.2.4 Các quy định về nhãn mác hàng hóa  .............................................................  36 

2.2.5 Một số quy định khác  ....................................................................................  37 

2.3 Tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thủy sản của Mỹ  ..............................................  38 

2.3.1 Xu hƣớng tiêu thụ thủy sản của Mỹ  ..............................................................  38 

2.3.2 Thực trạng nhập khẩu thủy sản của Mỹ ........................................................  41 

2.3.2.1 Cơ cấu nhập khẩu thủy sản  .....................................................................  41 

2.3.2.2 Các nguồn cung cấp thủy sản cho Mỹ  ....................................................  43 

2.3.3 Hệ thống phân phối  ......................................................................................  47 

2.4 Đánh giá chung .................................................................................................  48 

2.4.1 Cơ hội  ...........................................................................................................  48 

2.4.2 Thách thức ...................................................................................................  48 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2  ..........................................................................................  50 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX II  ..  51 

3.1 Tổng quan về Công ty  .......................................................................................  51 

3.1.1 Giới thiệu Công ty .......................................................................................  51 

3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển  ...............................................................  52 

3.1.3 Chức năng và nhiệm vụ  ...............................................................................  52 

3.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý ................................................................................  53 

3.1.5 Nguồn nhân lực trong Công ty ....................................................................  56 

3.1.6 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty ................................................  57 

3.1.6.1 Sản phẩm và quy trình sản xuất của Công ty  .........................................  57 

3.1.6.2 Đặc điểm về công nghệ, trang thiết bị  ....................................................  62 

3.1.7 Kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010-2014 ...............................  63 

3.2 Báo cáo thực tập Thực trạng xuất khẩu thủy sản vào thị  trƣờng Mỹ  của Công ty cổ phần chế 

biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II giai đoạn 2010-2014 ........................  64 

3.2.1 Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Công ty giai đoạn 2010-2014  ..............  64 

3.2.2  Thực trạng xuất khẩu của Công ty vào thị  trƣờng Mỹ  giai đoạn            

2010-2014……  .....................................................................................................  66 

3.3 Đánh giá chung .................................................................................................  73 

3.3.1 Thuận lợi  ......................................................................................................  73 

3.3.2 Khó khăn  ......................................................................................................  74 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3  ..........................................................................................  76 

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ  GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG 

XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU 

THỦY SẢN CADOVIMEX II................................................................................  77 

4.1 Dự báo tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tƣơng lai  ................  77 

4.2 Phƣơng hƣớng, mục tiêu của Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy 

sản Cadovimex II  ....................................................................................................  79 

4.3 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty cổ phần chế 

biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II trong giai đoạn hiện nay  ...................  80 

4.3.1 Giải pháp: Nâng cao chất lƣợng và đảm bảo nguồn nhân lực cần thiết cho 

hoạt động sản xuất và xuất khẩu  ...........................................................................  80 

4.3.2 Giải pháp: Nâng cao chất lƣợng sản phẩm  ..................................................  82 

4.3.3 Giải pháp: Đa dạng hóa sản phẩm  ...............................................................  84 

4.3.4 Giải pháp: Đẩy mạnh hoạt động marketing tại thị trƣờng Mỹ  ....................  85 

4.3.5 Giải pháp: Cải thiện nguồn vốn của Công ty  ...............................................  88 

4.3.6 Giải pháp: Phát triển mạng lƣới các nhà cung cấp  ......................................  89 

4.4 Một số kiến nghị ...............................................................................................  91 

4.4.1 Đối với Nhà nƣớc ........................................................................................  91 

4.4.2 Đối với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) ....................  91 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4  ..........................................................................................  93 

KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  94 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:22 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, tuyen dung cong chuc, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn,bao cao suCột đèn chiếu sáng cao áp,