Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Xuất khẩu mặt hàng gỗ của Doanh nghiệp Tư nhân Thành Liễu sang thị trường Hàn Quốc

Xuất khẩu mặt hàng gỗ của Doanh nghiệp Tư nhân Thành Liễu sang thị trường Hàn Quốc

Cập nhật: 21:10 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD Thực trạng xuất khẩu mặt hàng gỗ của Doanh nghiệp Tư nhân Thành Liễu sang thị trường Hàn Quốc và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU  ............................................................................................................  1 

1.  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  ..........................................................................................  1 

2.  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...................................................................................  3 

3.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................  3 

4.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ............................................................................  3 

5.  KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  ..........................................................  3 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG  XUẤT KHẨU  ...................  5 

1.1.  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU.........................................  5 

1.2.  VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU  .............................................................................  7 

1.2.1.  Đối với nền kinh tế thế giới  ...................................................................  7 

1.2.2.  Đối với nền kinh tế quốc dân ................................................................  7 

1.2.3.  Đối với mỗi doanh nghiệp .....................................................................  9 

1.3.  CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU CHỦ YẾU  ......................................................  10 

1.3.1.  Xuất khẩu trực tiếp  ..............................................................................  10 

1.3.2.  Xuất khẩu gián tiếp  ..............................................................................  10 

1.3.3.  Buôn bán đối lưu  .................................................................................  11 

1.3.4.  Gia công quốc tế ..................................................................................  12 

1.3.5.  Tái xuất khẩu  .......................................................................................  13 

1.4.  CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GỖ Ở VIỆT NAM .................  14 

1.4.1.  Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 

12/2006/NĐ-CP  ..................................................................................................  14 

1.4.2.  Theo thông tư số 37/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương  ................  15 

1.4.3.  Các quy định pháp lý của Tổ chức thương mại thế giới WTO đối với 

sản phẩm gỗ của Việt Nam ảnh hưởng đến xuất khẩu sản phẩm gỗ.  ............  16 

1.5.  NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA MỘT DOANH 

NGHIỆP  ...................................................................................................................  17 

1.5.1.  Nghiên cứu thị trường  .........................................................................  17 

1.5.2.  Lập phương án kinh doanh xuất khẩu  ...............................................  18 

1.5.3.  Tìm nguồn hàng cho xuất khẩu  ..........................................................  19 

1.5.4.  Giao dịch- Đàm phán- Ký  kết hợp đồng  ............................................  19 

1.5.5.  Thực hiện hợp đồng xuất khẩu  ...........................................................  20 

1.5.6.  Đánh giá kết quả xuất khẩu  ................................................................  21 

1.6.  MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU  .........................................  22 

1.6.1.  Yếu tố kinh tế .......................................................................................  22 

1.6.2.  Yếu tố xã hội.........................................................................................  23

1.6.3.  Yếu tố chính trị pháp luật  ....................................................................  24 

1.6.4.  Yếu tố đầu vào sản xuất, nguyên liệu, vốn, lao động, công nghệ .....  25 

1.6.5.  Các yếu tố khác  ....................................................................................  26 

1.7.  TÌNH HÌNH CHUNG NGÀNH GỖ Ở VIỆT NAM  ..............................................  26 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1  .....................................................................................  32 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC VỀ MẶT HÀNG GỖ  ......  33 

2.1.  SƠ LƯỢC MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA THỊ TRƯỜNG HÀN 

QUỐC  .....................................................................................................................  33 

2.1.1.  Môi trường văn hóa  .............................................................................  33 

2.1.2.  Môi trường chính trị- pháp luật  ..........................................................  35 

2.1.3.  Môi trường kinh tế  ...............................................................................  36 

2.2.  CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MẶT HÀNG GỖ Ở HÀN QUỐC  . .....  38 

2.3.  CƠ CẤU MẶT HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC  .....  44 

2.4.  MỘT SỐ NƯỚC XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC...  51 

2.5.  CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ 

SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC  .............................................................................  54 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2  .....................................................................................  56 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ CỦA DNTN 

THÀNH LIỄU SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC  ...........................................  58 

3.1.  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DNTN THÀNH LIỄU..................................  58 

3.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển ....................................................  58 

3.1.2.  Tình hình lao động của DNTN THÀNH LIỄU  .................................  60 

3.1.3.  Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp  ............................................  61 

3.1.4.  Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý tại doanh nghiệp  ..................  61 

3.1.5.  Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm vừa qua  ..  66 

3.2.  THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ CỦA DNTN THÀNH LIỄU 

SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2010- 2014  .......................................  69 

3.2.1.  Thực trạng chung xuất khẩu mặt hàng gỗ của DNTN THÀNH LIỄU 

giai đoạn 2010-2014  ..........................................................................................  69 

3.2.2.  Thực trạng xuất khẩu mặt hàng gỗ của DNTN THÀNH LIỄU sang 

thị trường Hàn Quốc giai đoạn 2010-2014  ......................................................  71 

3.2.3.  Thực trạng xuất khẩu mặt hàng gỗ theo mặt hàng của DNTN 

THÀNH LIỄU sang thị trường Hàn Quốc giai đoạn 2010-2014 ...................  75 

3.3.  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ CỦA DNTN THÀNH 

LIỄU SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2010-2014 .............................  78 

3.3.1.  Thuận lợi  ..............................................................................................  78 

3.3.2.  Khó khăn  ..............................................................................................  79 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3  .....................................................................................  80 

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 

MẶT HÀNG GỖ CỦA DNTN THÀNH LIỄU SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC .  82 

4.1.  DỰ BÁO TÌNH HÌNH NGÀNH GỖ  ...................................................................  82 

4.2.  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA DNTN THÀNH LIỄU  ....................  83 

4.2.1.  Phương hướng của DNTN THÀNH LIỄU  ........................................  83 

4.2.2.  Mục tiêu của DNTN THÀNH LIỄU  ...................................................  84 

4.2.2.1. Mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp ........................................  84 

4.2.2.2. Báo cáo thực tập Mục tiêu cho việc xuất khẩu mặt hàng gỗ của doanh nghiệp sang 

thị trường Hàn Quốc ....................................................................................  86 

4.3.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP  ......................................................................................  86 

4.3.1.  Đẩy mạnh hoạt động Marketing tại thị trường Hàn Quốc  ................  86 

4.3.2.  Quan tâm chăm lo đời sống người lao động  ......................................  89 

4.3.3.  Đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề cho công nhân sản xuất .....  91 

4.3.4.  Chủ động nguồn cung nguyên liệu ổn định cho sản xuất.  ................  92 

4.3.5.  Giải pháp về nguồn vốn  .......................................................................  94 

4.3.6.  Nâng cao năng lực bộ phận xuất nhập khẩu, thực hiện nghiệp vụ 

chuyên nghiệp  ....................................................................................................  95 

4.3.7.  Đa dạng hóa mẫu mã các sản phẩm  ...................................................  97 

4.3.8.  Xây dựng kênh phân phối ...................................................................  98 

4.4.  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  ...................................................................................  100 

4.4.1.  Đối với  cơ quan Nhà nước ...............................................................  100 

4.4.2.  Đối với Hiệp hội ngành gỗ ................................................................  101 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4  ...................................................................................  102 

KẾT LUẬN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 21:10 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp