Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty may Nhà Bè

Xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty may Nhà Bè

Cập nhật: 20:24 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD Phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty may Nhà Bè - Công ty Cổ phần (NBC)  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 

CỦA DOANH NGHIỆP...............................................................................................  6 

1.1 Khái quát chung về xuất khẩu  ............................................................................. 6 

1.1.1 Khái niệm về xuất khẩu ............................................................................... 6 

1.1.2 Đặc điểm của xuất khẩu  ............................................................................... 7 

1.1.3 Vai trò của xuất khẩu  ................................................................................... 8 

1.1.3.1 Đối với nền kinh tế toàn cầu  .................................................................  8 

1.1.3.2 Đối với nền kinh tế quốc gia  .................................................................  8 

1.1.3.3 Đối với doanh nghiệp  ............................................................................  9 

1.1.4 Các hình thức xuất khẩu  ............................................................................. 10 

1.1.4.1 Căn cứ vào tính chất của xuất khẩu  ....................................................  10 

1.1.4.2 Căn cứ vào mức độ tham gia của doanh nghiệp.................................  11  

1.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp  ............ 13 

1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu  ................................. 13 

1.2.1.1 Sản lượng hàng hóa xuất khẩu  ............................................................  13 

1.2.1.2 Giá trị hàng hóa xuất khẩu  ..................................................................  13 

1.2.1.3 Doanh thu xuất khẩu  ...........................................................................  14 

1.2.1.4 Lợi nhuận xuất khẩu ...........................................................................  15 

1.2.1.5 Thị trường, thị phần xuất khẩu ...........................................................  16 

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu  .................................................. 17 

1.2.2.1 Suất sinh lợi của doanh thu (ROS)  .....................................................  17 

1.2.2.2 Suất sinh lợi của chi phí (ROC)  ..........................................................  17 

1.2.2.3 Suất sinh lợi của tài sản (ROA)  ..........................................................  18 

1.2.2.4 Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE)  ............................................  19 

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp  ................. 21 

1.3.1 Nhóm các nhân tố môi trường vĩ mô  ......................................................... 21 

1.3.1.1 Môi trường kinh tế  ..............................................................................  21 

1.3.1.2 Môi trường chính trị, luật pháp và chính phủ  .....................................  21 

1.3.1.3 Môi trường văn hóa, xã hội.................................................................  22 

1.3.1.4 Môi trường khoa học công nghệ  .........................................................  22 

1.3.1.5 Môi trường tự nhiên  ............................................................................  23 

1.3.2 Nhóm các nhân tố môi trường vi mô  ......................................................... 24 

1.3.2.1 Nhà cung cấp  .......................................................................................  24 

1.3.2.2 Khách hàng..........................................................................................  24 

1.3.2.3 Đối thủ cạnh tranh  ...............................................................................  25 

1.3.2.4 Sản phẩm thay thế  ...............................................................................  25  

1.3.2.5 Các ngành công nghiệp phụ trợ  ..........................................................  26 

1.3.3 Nhóm các nhân tố bên trong doanh nghiệp  ............................................... 26 

1.3.3.1 Nguồn nhân lực và năng lực quản trị .................................................  26 

1.3.3.2 Tiềm lực tài chính  ...............................................................................  27 

1.3.3.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ  .................................................  27 

1.3.3.4 Chiến lược Marketing  .........................................................................  27 

1.3.3.5 Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D)  .......................................  28 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA NBC  ...................  29 

2.1 Tổng quan về Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty cổ phần  (NBC)  ............ 29 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty  ............................... 29 

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Tổng Công ty  ............................................... 30 

2.1.3  Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý của Tổng Công ty ....................... 31 

2.1.4 Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty giai đoạn 2012 – 2014  ................. 39 

2.1.5 Định hướng phát triển Tổng Công ty đến năm 2020  ................................. 41 

2.2 Phân tích thực trạng XK hàng may mặc của NBC giai đoạn 2012 – 2014  ...... 42 

2.2.1 Phân tích chung về thực trạng XK hàng may mặc của NBC  .................... 42 

2.2.2 Phân tích thực trạng XK hàng may mặc của NBC theo loại hình XK  ...... 44 

2.2.3 Phân tích tình hình xuất khẩu của NBC theo mặt hàng............................. 46 

2.2.4 Phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc của NBC theo thị trường  ... 49 

2.2.5 Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu của NBC  ..................................... 53 

2.2.5.1 Kết quả đạt được  .................................................................................  53 

2.2.5.2 Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  ........................................................  54 

2.3 Phân tích dự báo các nhân tố có ảnh hưởng chủ yếu đến tình hình xuất khẩu 

của NBC giai đoạn 2015 – 2020  ............................................................................. 56  

2.3.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp  ......................................................... 56 

2.3.1.1 Triển vọng phục hồi kinh tế của thế giới và Việt Nam  ......................  56 

2.3.1.2 Tình hình chính trị trên thế giới và trong nước  ..................................  57 

2.3.1.3 Ưu đãi thuế suất từ các hiệp định thương mại....................................  58 

2.3.1.4 Ngành công nghiệp phụ trợ được đầu tư phát triển  ............................  62 

2.3.1.5 Áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt  .............................  63 

2.3.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ......................................................... 64 

2.3.2.1 Biến động về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực  ...........................  64 

2.3.2.2 Máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại ...............................................  65 

2.3.2.3  Công tác quản lý nguyên vật liệu của Tổng Công ty  ........................  65 

2.3.2.4 Khả năng tiếp cận thị trường và giữ quan hệ với đối tác  ...................  67 

2.3.3 Đánh giá chung về sự ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình xuất khẩu 

của Tổng công ty  ................................................................................................. 67 

2.3.3.1 Phương pháp đánh giá........................................................................ 67 

2.3.3.2 Kết quả đánh giá .................................................................................  68 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU  

HÀNG MAY MẶC CỦA NBC GIAI ĐOẠN 2015 – 2020  .....................................  76 

3.1 Định hướng và mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc  của NBC giai 

đoạn 2015 – 2020  .................................................................................................... 76 

3.1.1 Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của NBC giai đoạn  2015 

- 2020  ................................................................................................................... 76 

3.1.2  Mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của NBC giai đoạn 2015 -

2020  76 

3.2  Xác lập các phương án đẩy mạnh xuất khẩu của NBC giai đoạn 2015– 2020  77  

3.2.1 Báo cáo thực tập Kết hợp SWOT hình thành các phương án đẩy mạnh xuất khẩu của NBC 

giai đoạn 2015– 2020  .......................................................................................... 77 

3.2.2 Lựa chọn phương án đẩy mạnh XK của NBC giai đoạn 2015– 2020 ...... 80 

3.2.2.1 Phương pháp đánh giá.........................................................................  80 

3.2.2.2 Kết quả đánh giá .................................................................................  80 

3.3 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của NBC giai đoạn 2015 

– 2020  ...................................................................................................................... 81 

3.3.1 Củng cố thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới  .................. 81 

3.3.2  Đẩy mạnh liên doanh, hợp tác với các nhà cung cấp nguồn nguyên liệu 83 

3.3.3  Đầu tư phát triển nguồn nhân lực ............................................................. 84 

3.3.4   Tăng cường liên kết, hợp tác với đối thủ cạnh tranh  ............................... 85 

3.3.5  Phát triển sản phẩm xuất khẩu  .................................................................. 86 

3.4 Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Tổng Công ty .... 87 

3.4.1 Đối với nhà nước  ........................................................................................ 87 

3.4.2 Đối với Hiệp hội Dệt May Việt Nam ........................................................ 88 

KẾT LUẬN .................................................................................................................  89 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .........................................................................................  92 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 20:24 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp