Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi bằng len tại Công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ

Xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi bằng len tại Công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ

Cập nhật: 20:35 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD là Thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi bằng len tại Công ty TNHH Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU  ....  6 

1.1  Khái niệm về xuất khẩu  .....................................................................................  6 

1.2  Các hình thức xuất khẩu ...................................................................................  6 

1.2.1  Xuất khẩu trực tiếp  ........................................................................................  6 

1.2.2  Xuất khẩu ủy thác  ..........................................................................................  7 

1.2.3  Xuất khẩu tự doanh  .......................................................................................  8 

1.2.4  Gia công quốc tế  ............................................................................................  8 

1.2.5  Buôn bán đối lƣu  ...........................................................................................  9 

1.2.6  Xuất khẩu tại chỗ  .........................................................................................  10 

1.3  Quy trình tổ chức kinh doanh xuất khẩu ......................................................  10 

1.3.1  Nghiên cứu thị trƣờng và khách hàng  .........................................................  12 

1.3.2  Lập phƣơng án, chiến lƣợc kinh doanh  .......................................................  13 

1.3.3  Tìm kiếm đối tác, khách hàng  .....................................................................  14 

1.3.4  Đàm phán và ký kết hợp đồng ....................................................................  15 

1.3.5  Thực hiện hợp đồng xuất khẩu  ....................................................................  16 

1.4  Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất khẩu  ........................................  21 

1.4.1  Môi trƣờng kinh tế ......................................................................................  21 

1.4.2  Môi trƣờng chính trị - luật pháp  ..................................................................  24 

1.4.3  Môi trƣờng cạnh tranh  .................................................................................  26 

1.4.4  Yếu tố con ngƣời và bộ máy quản lý  ..........................................................  29 

1.4.5  Yếu tố cơ sở vật chất  ...................................................................................  30 

1.4.6  Yếu tố tỷ giá hối đoái  ..................................................................................  30 

1.5  Các phƣơng pháp và chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu  ......  31 

1.5.1  Các phƣơng pháp đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu..........................  31 

1.5.2  Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu  ...................................  34 

1.6  Tóm tắt chƣơng 1 .............................................................................................  37 

CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM 

ĐỒ CHƠI BẰNG LEN TẠI CÔNG TY BOBI CRAFT SANG THỊ TRƯỜNG 

HOA KỲ  ...................................................................................................................  38 

2.1  Tổng quan về công ty Bobi Craft  ....................................................................  38 

2.1.1  Tóm lƣợc quá trình hình thành và phát triển của công ty Bobi Craft  .........  38 

2.1.2  Tầm nhìn, sứ mệnh và định hƣớng của công ty Bobi Craft  ........................  39 

2.1.3  Cơ cấu tổ chức của công ty Bobi Craft  .......................................................  40 

2.1.4  Đặc điểm về nguồn nhân lực và công tác quản lý nguồn nhân lực tại công 

ty Bobi Craft .........................................................................................................  42 

2.1.5  Giới thiệu về lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh của công ty  ......................  43 

2.1.6  Giới thiệu về phƣơng thức kinh doanh của công ty Bobi Craft  ..................  45 

2.2  Phân tích tình hình kinh doanh chung của công ty Bobi Craft  ...................  46 

2.2.1  Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty Bobi Craft  ................................  46 

2.2.2  Giới thiệu về thị trƣờng tiêu thụ của công ty Bobi Craft  ............................  49 

2.2.3  Phân tích kết quả kinh doanh chung của công ty Bobi Craft trong thời gian 

qua    .....................................................................................................................  50 

2.3  Phân tích quy trình tổ chức hoạt động kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm 

đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ  .....................  57 

2.3.1  Phân tích hoạt động nghiên cứu thị trƣờng và khách hàng trong kinh doanh 

xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa 

Kỳ    .....................................................................................................................  57 

2.3.2  Phân tích hoạt động lập phƣơng án, chiến lƣợc kinh doanh xuất khẩu sản 

phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ .............  59 

2.3.3  Phân tích hoạt động tìm kiếm đối tác trong kinh doanh xuất khẩu sản phẩm 

đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ .......................  62 

2.3.4  Phân tích hoạt động đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh xuất khẩu 

sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ  .......  68 

2.3.5  Phân tích hoạt động tổ  chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu sản phẩm đồ 

chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ ............................  73

2.4  Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm đồ  chơi bằng len 

của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ giai đoạn 2010 – 2014.............  77 

2.4.1  Phân tích kết quả xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi 

Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ phân theo kim ngạch và số lƣợng  .........................  77 

2.4.2  Phân tích kết quả xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi 

Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ phân theo chủng loại sản phẩm  .............................  86 

2.4.3  Phân tích kết quả xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi 

Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ phân theo hình thức thức xuất khẩu  ......................  92 

2.4.4  Phân tích kết quả xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi 

Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ phân theo phƣơng thức thanh toán .......................  95 

2.4.5  Phân tích kết quả xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi 

Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ phân theo điều kiện giao hàng  ............................100 

2.5  Các nhân tố tác động đến kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi 

bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ  .................................103 

2.5.1  Phân tích sự  tác động của môi trƣờng kinh tế đối với kết quả kinh doanh 

xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa 

Kỳ    ...................................................................................................................103 

2.5.2  Báo cáo thực tập Phân tích sự tác động của môi trƣờng chính trị - luật pháp đối với kết quả 

kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị 

trƣờng Hoa Kỳ ....................................................................................................105 

2.5.3  Phân tích sự  tác động của môi trƣờng cạnh tranh đối với kết quả  kinh 

doanh xuất khẩu sản phẩm đồ  chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị 

trƣờng Hoa Kỳ ....................................................................................................106 

2.5.4  Phân tích sự tác động của yếu tố con ngƣời và bộ máy quản lý đối với kết 

quả  kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ  chơi bằng len của công ty Bobi Craft 

sang thị trƣờng Hoa Kỳ  .......................................................................................107 

2.5.5  Phân tích sự tác động của yếu tố cơ sở vật chất đối với kết quả kinh doanh 

xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa 

Kỳ    ...................................................................................................................109 

2.5.6  Phân tích sự tác động của yếu tố tỷ giá hối đoái đối với kết quả kinh doanh 

xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa 

Kỳ    ...................................................................................................................109 

2.6  Phân tích đặc điểm thị trƣờng Hoa Kỳ đối với các sản phẩm đồ chơi bằng 

len    ..........................................................................................................................111 

2.6.1  Giới thiệu một số đặc điểm kinh tế, xã hội, chính trị của Hoa Kỳ  ............112 

2.6.2  Phân tích tình hình cung cầu các sản phẩm đồ chơi tại Hoa Kỳ  ...............115 

2.6.3  Giới thiệu các quy định nhập khẩu đối với các sản phẩm đồ chơi len tại thị 

trƣờng Hoa Kỳ ....................................................................................................117 

2.6.4  Phân tích đặc điểm tiêu dùng các sản phẩm len tại Hoa Kỳ  .....................121 

2.6.5  Quan hệ thƣơng mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ  .......................................122 

2.7  Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi 

bằng len của công ty sang thị trƣờng Hoa Kỳ  ....................................................126 

2.7.1  Điểm mạnh  ................................................................................................126 

2.7.2  Điểm yếu  ...................................................................................................127 

2.7.3  Cơ hội  ........................................................................................................127 

2.7.4  Thách thức  .................................................................................................128 

2.8  Tóm tắt chƣơng 2 ...........................................................................................129 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN 

PHẨM ĐỒ CHƠI BẰNG LEN CỦA CÔNG TY BOBI CRAFT SANG THỊ 

TRƯỜNG HOA KỲ  ..............................................................................................131 

3.1   uan điểm  mục tiêu và cơ sở của các giải pháp  .........................................131 

3.1.1  Quan điểm, mục tiêu của các giải pháp  .....................................................131 

3.1.2  Cơ sở của các giải pháp  .............................................................................132 

3.2  Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi bằng len của 

công ty Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ .......................................................134 

3.2.1  Giải pháp 1. Nâng cao chất lƣợng sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm  ...134 

3.2.2  Giải pháp 2. Duy trì và tăng cƣờng hoạt động tìm kiếm và hợp tác với các 

khách hàng tiềm năng tại Hoa Kỳ  .......................................................................137 

3.2.3  Giải pháp 3: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty đối với các đối thủ 

cạnh tranh, khách hàng và nhà cung ứng  ............................................................138 

3.2.4  Giải pháp 4: Tập trung nghiên cứu và có kế hoạch kinh doanh cụ thể nhằm 

vƣợt qua các rào cản khi Việt Nam gia nhập TPP  ..............................................140 

3.2.5  Giải pháp 5: Chủ động hơn trong việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu  .....142 

3.2.6  Giải pháp 6: Tăng cƣờng và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực  ...........143 

3.2.7  Giải pháp 7: Nâng cao khả năng đàm phán, ký kết hợp đồng ..................146 

3.2.8  Giải pháp 8: Chú trọng nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất phù hợp với 

tình hình hiện tại của công ty  ..............................................................................146 

3.3  Một số kiến nghị đối với Chính phủ, các Tổ chức, Hiệp hội ngành nghề  .147 

3.4  Tóm tắt chƣơng

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 20 lần - Cập nhật: 20:35 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186